Informacja dotycząca wydawania duplikatów świadectw szkolnych
Duplikat świadectwa szkolnego może być wystawiony w przypadku jego utraty lub zniszczenia.
W celu uzyskania duplikatu należy:
1. Wypełnić podanie o wystawienie duplikatu. Druk podania można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w  sekretariacie szkoły.
2. Dokonać opłaty skarbowej na poniższe konto:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach
ul. Strzelecka 35A, 47-120 Zawadzkie
Bank Spółdzielczy Zawadzkie
numer konta bankowego: 11 8909 0006 2000 0005 5475 0006
z dopiskiem - „opłata za duplikat świadectwa szkolnego + imię i nazwisko ucznia”.
3. Wypełnione podanie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.
Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700)
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późn. zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz.1635 z późn. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
 link do druku podania