HISTORIA SZKOŁY
 


              LATA 1804-1945

   Instytucja szkoły w istniała już z pewnością na początku XIX wieku, kiedy to wybudowano w 1804 i 1819 dwa jednoklasowe budynki szkolne w których nauczanie prowadziło 2 nauczycieli. Aż do końca tego wieku w szkole uczyły się także dzieci z pobliskich przysiółków, Fiiipolis, Bemowskiego, Świerkli i Zawadzkiego. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 19 stulecia nauczycielem szkoły był Jan Gorzel (Lubos, 1969). W roku 1890 wybudowano nowy budynek szkolny w którym dziś działa Gimnazjum nr 2 a w latach 1925-1934 obok niemieckiej szkoły ludowej mieściła się jednoklasowa polska szkoła mniejszościowa. W 1926 roku wybudowano nowy budynek szkolny zajmowany do dziś przez Szkołę Podstawową. W okresie międzywojennym szkołą kierowali kolejno nauczyciele: Krautwurst , Glomb, Reinkober (od 1933 r.) oraz Dlugosch (do końca 1944 r.).
 

                                                             OD ROKU 1945
 

    W 1945r. Na Ziemiach Odzyskanych rozpoczęła się organizacja polskiego szkolnictwa. Do Strzelec Op., miasta powiatowego, przybyła 50-osobowa grupa ludzi, których zadaniem było uruchomienie polskich szkół. 10 kwietnia do Żędowic został skierowany M.Rawicki. Zastał dwa budynki szkolne z 8 salami lekcyjnymi, kancelarią i mieszkaniami dla nauczycieli. W jednym z tych budynków, pochodzącym z ok. 1860 roku, w latach 1925-1933 mieściła się szkoła polska. W szkole brakowało szyb, pieców,pomocy naukowych, akta szkolne były zniszczone, wszędzie panował nieład. M.Rawicki zabrał się do pracy. Skontaktował się z sołtysem i proboszczem, by pomogli zorganizować ludzi do pomocy. Następnie ogłosił zapisy uczniów. Ogółem do szkoły zapisało się 352 dzieci. W dniu 1 maja 1945r. Odbyło się uroczyste otwarcie polskiej szkoły. Obowiązki kierownika pełnił Mieczysław Rawicki. Jako pierwszych nauczycieli należy tu wymienić: Otylię Stelmach, Agnieszkę Wióra, Wandę Bednarczyk, Pawła Pieczonkę.Już w 1946r. Kierownictwo szkoły przejął pan Birn, a grono nauczycielskie powiększyło się m.in. o panią Stefanię Martyniak i jej ojca, Teodora. W czasie od 1945r. Do 2000 w szkole kolejnymi dyrektorami (kierownikami) byli:


1.Mieczesław Rawicki – 1945-1946
2.Wacław Birn – 1946-1957
3.Stanisław Derda – 1957-1963
4.Erwin Ziaja – 1963-1977
5.Maria Szafran – 1977-1979
6.Barbara Świtalska –1979-1991
7.Ewa Węglarz –1991-1996
8.Małgorzata Kozioł – od 1996r.

 

   Oczywiście, zmieniali się też nauczyciele. Systematycznie modernizowano bazę materiałową szkoły. W 1959r. Przeprowadzono kapitalny remont najstarszego budynku szkolnego ( w 1960r. Została na nim zamontowana i odsłonięta tablica upamiętniająca fakt istnienia w Żędowicach szkoły polskiej). W 1965r. Do użytku szkolnego oddano nowy budynek, w którym mieści się sala gimnastyczna i dwie sale lekcyjne. Następnym obiektem był budynek klas I-III, gdzie znajduje się kuchnia i świetlica-oddano go w 1981r. Wtedy również zlikwidowano, mieszczące się na podwórzu, ubikacje i zastąpiono je nowocześniejszymi w budynkach szkolnych. Boisko zostało pokryte nawierzchnią asfaltową, a podwórza cementem. Otoczenie nabrało estetycznego wyglądu. W 1988r.powiększono powierzchnię korytarzy przez dobudowanie łącznika pomiędzy budynkiem II a salą gimnastyczną. Powstała też nowa kotłownia w 1999r.Przybywało pomocy naukowych. W roku szkolnym 1966/67 otworzono po raz pierwszy oddział klasy VIII. Uczyło się w nim wówczas tylko 14 uczniów, bo 18 absolwentów kl.VII rozpoczęło naukę w szkołach ponadpodstawowych. W r.szk. 1974/75 otworzono oddział klas specjalnych. Te klasy przetrwały w Żędowicach aż do 1999 roku. Liczba uczniów w szkole zmieniała się w zależności od ruchu migracyjnego ludności i wyżu bądż

niżu demograficznego. W latach 1945-1950 mieliśmy ponad 400 uczniów. Najwięcej, bo 494, w roku szkolnym 1948/49. Gwałtowny spadek nastąpił w r.szk. 1957/58 –199 uczniów. Potem znów liczba ta rosła, by w latach 60-ych przekroczyć 400. Stan taki utrzymywał się do 1981 roku. W latach 80-ych uczniów ubywało i ich liczba kształtowała się na poziomie 375-330 a w r.szk. 1999/2000 uczyło się w tej szkole 246 dzieci. Ta liczba, sądząc po spisach ludności będzie maleć. Odpowiednio do liczby uczniów zmniejszała się też lub zwiększała ilość absolwentów. I tak np. w 1950r. Było ich 68, a w 1999/2000 -29. Od września 1999 roku w Żędowicach istniały dwie szkoły/reforma szkolnictwa-powstały gimnazja/. W najstarszym budynku mieściło się Publiczne Gimnazjum nr 2, a w budynkach pozostałych Publiczna Szkoła Podstawowa /6-cio klasowa/. Z kolei od 1 września 2003 szkoła podstawowa oraz gimnazjum się połączyły i powstał decyzją UmiG w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2003 roku Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Dyrektorem powołanego zespołu została mgr inż. Małgorzata Kozioł. Szkoła działa bardzo prężnie w środowisku, jest głównym ośrodkiem życia kulturalnego miejscowości, rodzice bardzo chętnie angażują się w jej życie. Jedyny smutny fakt to, że spada liczba uczniów, obecnie mamy ich 266 /za kilka lat liczba ta jeszcze się obniży/. W przeszłości zanosi się na to, że z każdego rocznika będzie jeden oddział. W latach 1995-2000 przeprowadzono wiele inwestycji mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w szkole. W 1995 wybudowano nowoczesne szambo z siecią kanalizacyjną, a w latach 1998-1999-zmodernizowano system ogrzewania szkoły z modernizacja kotłowni z węglowego na olejowy. W 1999 r. w ramach programu „Internet w każdej gminie” oraz przy wielkiej pomocy materialnej ze strony rodziców, utworzono pracownię komputerową. Poprawie uległa nie tylko baza techniczna, ale i kadrowa szkoły. W roku 2000 przeprowadzono remont klas I-III, a w 2001 remont ogrodzenia /160 mb./ i utworzono pracownię komputerową dla gimnazjum. W roku 2002 przeprowadzono remont dachu i wymieniono dachówkę budynku klas IV-VI, a w roku 2005 również okna. W 2005 roku w szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, a 17 uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego i ma kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. W 2005 roku mamy otrzymać nowoczesną już trzecią pracownię komputerową z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza szkoła przystąpiła do tego programu w roku 2004.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MATERIAŁ OPRACOWAŁ: HENRYK KOZUB