NASZE KLASY

lp

Nazwisko i imię wychowawcy

klasa

1.

Małgorzata Jeruszka

I

2.

Bożena Michalik

II

3.

Krystyna Grabińska

III

4.

Anita Stachowska

IV

5.

Jolanta Baron V

6.

Jadwiga Breguła

VI

7.

Agata Spałek

VIIb

8.

Eryka Kubica

VIIb

9.

Edyta Koronczok

VIII

PRZERWY :

800-845

855-940

950-1035

1050-1135

1150-1235

1245-1330

1340-1425

1430-1515

1520-1605

1610-1655

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ, GDY COŚ CIĘ MARTWI, MASZ JAKIŚ PROBLEM

mkoziol@pspzedowice.onmicrosoft.com

pedagogpspzedowice@gmail.com

TEL: 774622O95

PSYCHOLOG –TERAPEUTA

TEL: 662257889

TEL: 77 461 30 26

TEL: 616 111

www.116111.pl/napisz

TEL: 0800 080 222

www.liniadzieciom.pl

TEL.800 080 222

TEL: 800 12 12 12

TEL: 800 100 100

www.800100100.pl

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja o pomocy – psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Publicznej  Szkole Podstawowej w Żędowicach  w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/20 w Publiczna  Szkoła Podstawowa w Żędowicach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.z 2017 poz.1591) zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną podczas bieżącej pracy z uczniem oraz  formie:

·       Zajęć rozwijających uzdolnienia (muzyczne, plastyczne, sportowe)

·       Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (z j. polskiego, matematyki na każdym etapie nauczania, j. angielskiego kl. VII)

·       Zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych

·       Zajęć logopedycznych

·       Zajęć rozwijających kompetencje społeczne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest m.in. z inicjatywy: ucznia, rodzica, nauczyciela, dyrektora, specjalisty, poradni, asystenta rodziny, higienistki szkolnej, kuratora sądowego, instytucji lub organizacji pozarządowej. Na udział dziecka w zajęciach rodzic musi wyrazić zgodę.

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej, kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych

dla uczniów szkoły podstawowej - rok szkolny2019/2020

 

 

Nazwa zajęć

 

Cele zajęć

 

Klasa

 

 

Prowadzący

 

Dzień/

godzina lekcyjna

Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

I

Bożena

Michalik

pon.6l.

śr.6l.

Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

II

Krystyna

Grabińska

wt.6l.

czw.1l.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

III

Małgorzata

Jeruszka

śr.1l.

pt. 1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. polskiego dla klasy IV

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

IV

Jolanta

Baron

wt.1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy IV

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

IV

Henryk

Kozub

czw.7l

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. polskiego dla klasy V

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

V

Jolanta

Baron

śr.7l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy V

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

V

Justyna

Grzywocz

czw.7l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. polskiego dla klasy VI a,b

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VI a,b

Anita

Stachowska

pon.7l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy VI a

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VI a

Henryk

Kozub

czw.8l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy VI b

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VI b

Eryka

Kubica

wt.1l.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy VI

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

VI a,b

Karina

Gryc

czw.1l (co dwa tyg.)

 

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. polskiego dla klasy VII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VII

Jolanta

Baron

pon.1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy VII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VII

Henryk

Kozub

śr.1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. angielskiego dla klasy VII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VII

Marian

Poliwoda

wt.8l.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy VII

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

VII

Karina

Gryc

wt.2l. (co dwa tyg.)

 

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z j. polskiego dla klasy VIII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VIII

Anita

Stachowska

wt.1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki dla klasy VIII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VIII

Eryka

Kubica

pt.1l.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Trening umiejętności społecznych.

wg. potrzeb

Beata

Śmich

śr.1l.

pt.1l.

Zajęcia logopedyczne

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

 

wg. potrzeb

Jolanta

Baron

 

według     harmonogramu

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

Rozwijanie uzdolnień i pasji plastycznych

wg. potrzeb

Izabela

Karaś

wt.8l.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne

Rozwijanie uzdolnień i pasji muzycznych

kl. VIb

kl.  V

kl. VII

Karol

Graca

czw.8l.

pt. 7l.

czw.9l.

Koło matematyczne  kl. III

Rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów.

chętni uczniowie

Małgorzata Jeruszka

czw.6 l.

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze kl. I

Rozwijanie zainteresowań.

kl. I

 

Bożena

Michalik

wt.6l.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze kl. II

Rozwijanie zainteresowań.

kl. II

Krystyna Grabińska

czw.6l

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne dla kl. II

Rozwijanie zainteresowań.

kl. II

 

 

Krystyna Grabińska

wt.1l.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne dla kl. II

Rozwijanie zainteresowań.

kl. III

Małgorzata Jeruszka

pon.6l.

Koło sportowe

Zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania sportowe.

VIII

 

Agata

Spałek

wt.9l.

 

Koło sportowe

Zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania sportowe.

VII

Agata

Spałek

pon.9l.

Koło plastyczne

Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

VI a

Izabela

Karaś

śr.8l.

Zajęcia zespołu tańca ludowego i narodowego  „Żędowianie”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania taneczne.

kl. V

kl.I-III

 

kl. VI-VIII

J. Breguła

pon.1l.

śr.7l.

Sob.9.00-12.00 (co 2 tyg.)

Pomoc pedagoga - szkolnego

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: porady, konsultacje, zajęcia,  doradztwo zawodowe.

uczniowie, rodzice, na-le

Beata

Śmich

według     harmonogramu

Biblioteka

Promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

wszyscy  uczniowie

Bożena

Michalik

według harmonogramu

Świetlica szkolna

 

Działalność opiekuńczo -wychowawcza, dożywianie, pomoc w nauce.

dla chętnych

Jadwiga Breguła, Gizela Trybuła

Beata Śmich, Agata Spałek

pon. -  pt.

6.45-9.45

10.45-12.45

Ognisko Środowiskowe

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

dla chętnych

uczniów

Jolanta Baron, Beata Śmich,

Małgorzata Jeruszka, Krystyna Grabińska, Ewa Węglarz

pon. -  pt.

12.45-15.45

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Program orientacji zawodowej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach

„Pomyśl dziś, co będzie jutro”

Rok szkolny 2019/2020

 

  Wstęp

Program zakłada przygotowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach do podjęcia trafnej decyzji szkolnej i zawodowej. Wyborowi właściwej drogi zawodowej nie sprzyja szybkie tempo życia, rozluźnienie więzi społecznych, kryzys wieku dorastania oraz stale zmieniająca się sytuacja na rynku pracy. Młodzi ludzie bywają osamotnieni w podejmowaniu życiowych decyzji. Zanikają tradycyjnie pojmowane zawody, pojawiają się nowe obszary zawodowe, których uczniowie i ich opiekunowie nie znają. Dość powszechne wśród młodzieży, jest pragnienie ukończenia szkoły i wyjazdu zarobkowego poza granice naszego kraju.

Podejmowane przez szkołę działania w zakresie doradztwa zawodowego skierowane są do uczniów na każdym etapie edukacyjnym, ich głównym celem jest pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zachęcanie do aktywnego poznawania własnych możliwości, potrzeb i preferencji zawodowych oraz motywowanie do twórczej pracy nad sobą.

W klasach I-VI orientacja zawodowa ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.  W klasach wyższych podejmowane działania mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe realizowane jest na wszystkich etapach nauczania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz udzielanej  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Orientacja zawodowa realizowana jest również w ramach wycieczek zawodoznawczych, spotkań ze specjalistami i przedstawicielami szkół,  podczas których uczniowie poznają różne środowiska pracy oraz wybrane szkoły i placówki.

 

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2017r. Prawo Oświatowe

Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (z 2017 poz.60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591)

Rozporządzenie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228) na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 532)

 

Cel główny:

ü     Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój zawodowy 

ü     Przygotowanie do podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem lokalnego i regionalnego rynku pracy

ü     Rozbudzanie motywacji do nauki, ambicji i aspiracji zawodowych

 

Cele szczegółowe:

W stosunku do uczniów:

ü     Przybliżenie uczniom zjawiska zmian i strategii radzenia sobie ze stresem

ü     Poznawanie własnych zasobów (mocne i słabe strony, zainteresowania, osobowość, cechy charakteru, wartości, umiejętności itp.)

ü     Analiza czynników wpływających na trafny wybór zawodu (sytuacja zdrowotna, sytuacja na rynku pracy, diagnoza zainteresowań,   

            uzdolnień i preferencji zawodowych)

ü     Zdobywanie wiedzy o zawodach

ü     Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół

ü     Wyposażenie w podstawową wiedzę na temat rynku pracy

ü     Wspieranie w podjęciu trafnej decyzji edukacyjnej

ü     Kształtowanie umiejętności wyznaczania i realizacji celów w podejmowaniu decyzji

W stosunku do rodziców:

ü    Dostarczenie wiedzy o dziecku (umiejętności, zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony)

ü    Zapoznanie z problematyką wyboru zawodu i  aktualnymi trendami na rynku pracy

ü    Zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia i ofertą edukacyjną szkół

ü    Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych

W stosunku do nauczycieli:

ü    Uświadomienie konieczności realizacji zadań i treści zakresu orientacji zawodowej

ü    Pomoc w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach godzin z wychowawcą

ü    Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach z  wychowawcą i spotkaniach z   

           rodzicami

ü    Pomoc w organizacji warsztatów, spotkań ze specjalistami, organizacją wycieczek zawodoznawczych

 

Formy i sposoby pracy:

ü    warsztaty i godziny wychowawcze

ü    zajęcia dydaktyczne

ü    indywidualne konsultacje

ü    wycieczki do zakładów pracy

ü    wyjazdy do szkół tzw. „Dni Otwarte”

ü    udział w targach edukacyjnych

ü    spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

ü    spotkania z  absolwentami

ü    spotkania ze specjalistami

Zadania wychowawców i nauczycieli:

ü        realizowanie treści programowych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

ü        wnioskowanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną z zakresu doradztwa zawodowego

ü      współpraca z rodzicami ucznia, pedagogiem, psychologiem

 

Działania skierowane do uczniów klas I –VIII

z zakresu doradztwa zawodowego

 

Lp.

Klasa

Treści kształcenia do realizacji w ramach doradztwa zawodowego

Metody,

formy

Ter-min

Osoba

odpowie-

dzialna

Uwagi

o realizacji

1

 

Klasa I-III

Poznajemy siebie - moje pasje, zainteresowania, zdolności – jak je rozwijać?

 

Zajęcia edukacyjne

Według planu wychowawczego klas

Wychowawca

 

2

Prezentacja hobby, pasji, zainteresowań.

 

 

3

W świecie pasji – różnorodny świat zainteresowań ludzi.

 

 

4

Moje mocne strony.

 

 

5

W świecie zawodów – zabawy tematyczne w odgrywanie ról zawodowych.

 

6

Praca moich rodziców .

 

 

7

Po co się uczę – wskazanie na potrzebę uczenia się, zdobywania nowych umiejętności. 

 

8

Nauka korzystania z różnych źródeł wiedzy.

 

 

9

Wszyscy dla wszystkich – podejmowanie działań na rzecz innych   (co z tego wynika dla ucznia i innych).

 

10

Kim chciałbym zostać i co chciałbym robić.

 

 

11

Planowanie działań własnych i grupy, próby podejmowania samodzielnych decyzji. Ocena i samoocena wykonywanych zadań, wyciąganie wniosków.

 

12

 

Klasa IV

Moje zasoby - zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje – prezentacja pasji i hobby.

 

Godz. z wychowawcą

Według planu wychowawczego klas

 

Wychowawca

 

13

Jesteśmy kreatywni – rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

 

 

14

Poznajemy świat zawodów – praca moich rodziców.

 

 

15

 

Klasa V

Czy potrafię gospodarować swoim czasem.

 

 

Godz. z wychowawcą

Według planu wychowawczego klas

 

Wychowawca

 

16

Moje ulubione przedmioty szkolne.

 

 

17

Poznajemy świat zawodów i rynek pracy- kalejdoskop  zawodów. Czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka.

 

 

18

Co decyduje o dobrym wyborze zawodu – czynniki wpływające na trafny wybór zawodu.

 

 

19

 

Klasa VI

Poznajemy świat zawodów – praca moich rodziców, zakłady pracy w naszym środowisku.

 

 

Godz. z wychowawcą

Według planu wychowawczego klas

 

Wychowawca

 

20

Rynek edukacyjny, uczenie się przez całe życie  - jak zdobywać wiedzę, gdzie szukać informacji, z jakich źródeł korzystać.

 

 

21

Rola pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 

22

Moje plany na przyszłość -  planowanie własnego rozwoju i podejmowanie  decyzji na przyszłość.

 

23

 

Klasa VII

Gdzie zdobywać doświadczenie ? Czym jest wolontariat.

 

 

Godz. z wychowawcą

Według planu wychowawczego klas Według planu wychowawczego klas klas

 

Wychowawca

 

24

Kalejdoskop zawodów -poznajemy zawody.

 

 

25

Czym jest kariera zawodowa – moje plany na przyszłość.

 

 

26

 

Klasa VIII

Poznajemy ofertę edukacyjną w naszym powiecie – udział w drzwiach otwartych szkól, spotkania z absolwentami, przedstawicielami szkół.

 

Godz. z wychowawcą  indywidualne Konsultacje

Według planu wychowawczego

 

Wychowawca,

pedagog

 

27

Poznajemy ofertę szkół średnich i wyższych – udział w targach edukacyjnych.

 

 

28

Wykonywanie testów preferencji zawodowych, analiza wyników, wyciąganie wniosków.

 

29

 

Klasy  IV-VI

Planowanie działań własnych i grupy, próby podejmowania samodzielnych decyzji. Ocena i samoocena wykonywanych zadań, wyciąganie wniosków.

 

 

Godz.  z wychowaw-cą, zajęcia eduk.

cały  rok

 

Wych. nauczyciele uczący

 

   

 Działania skierowane do uczniów klas VII, VIII

realizowane w ramach godzin  doradztwa zawodowego

 

Lp.

Klasa

Tematyka zadań do realizacji w ramach zajęć z doradztwa zawodowego

Metody,

formy

Ter-min

Osoba

odpowie-

dzialna

Uwagi

o realizacji

1

 

 

Klasa VII

Przybliżenie uczniom zjawiska zmian, identyfikacja strategii radzenia sobie ze zmianami.  Badanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Warsztaty

IX

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 

2

Stres - jak sobie z nim radzić?

 

 

3

Motywacja - co to jest i po co?

 

 

4

Czy warto współpracować?

 

 

5

Samopoznanie ucznia: Jaki jestem? - mocne i słabe strony. 

 

 

6

Jaki jestem? – zainteresowania, uzdolnienia.

 

 

7

Jaki jestem? – osobowość, temperament.

 

 

8

Jaki jestem? – zdrowie, hierarchia potrzeb.

 

 

9

Jaki jestem - wartości i potrzeby. Co to jest etyka zawodowa.

 

 

10

Podsumowanie wiedzy o sobie – analiza własnych zasobów, wyników testów (aspiracje, ograniczenia, możliwości, a planowanie własnej ścieżki edukacyjnej).

 

11

 

Klasa VIII

Podsumowanie wiedzy o sobie – analiza własnych zasobów w oparciu o różne źródła informacji, ograniczenia i mocne strony.

 

 

Warsztaty

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 

12

W świecie zawodów – wielkie grupy zawodów. Wyszukiwanie i analiza informacji na temat zawodów z uwzględnieniem kwalifikacji oraz możliwości ich uzyskiwania. Znaczenie pracy w życiu człowieka. Gdzie zdobywać doświadczenie  i wiedzę o zawodach – wolontariat.

 

13

Co to jest rynek pracy, sytuacja na lokalnym rynku pracy, a wybór zawodu. Porównywanie własnych zasobów z preferencjami i oczekiwaniami pracodawców.

 

14

Zapoznanie z systemem szkolnictwa w Polsce – oferty szkół ponadpodstawowych i wyższych. Analiza kryteriów rekrutacyjnych. System edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

 

15

Trendy  i zjawiska na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Zawodowe metamorfozy, zawody przyszłości. Znaczenie określenia – uczenie się przez całe życie.

 

16

„ Jak Cię widzą – tak Cię piszą” - sztuka autoprezentacji.

 

 

17

Określanie celów z uwzględnieniem własnych zasobów i konsekwencji wyborów. Planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnych wyborów.

 

18

Jak podejmować decyzje, wyznaczać sobie cele w oparciu o własne potrzeby, ambicje, aspiracje.

 

 

19

Wymagania rynku. Gdzie szukać pomocy w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej (instytucje wspomagające planowanie ścieżki zawodowej, instytucje rynku pracy).

 

20

Poznajemy ofertę szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, kryteria rekrutacji w kontekście własnych zasobów.

 

 

 

Działania skierowane do rodziców

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Klasa

Termin

Osoby odpowiedz.

Uwagi o realizacji

1

Zapoznanie  rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach doradztwa zawodowego. Rola rodzica w systemie doradztwa.

Spotkanie z rodzicami uczniów

VII

VIII

 

I półrocze

wychowawca

pedagog

 

2

Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach

Indywidualne konsultacje, spotkania z rodzicami

I-VIII

Cały rok

wychowawca

 

3

Zapoznanie z systemem szkolnictwa, dostarczenie informacji o  aktualnych trendach na rynku pracy, dostarczenie informacji o  przeciwwskazaniach zdrowotnych

Spotkania z rodzicami uczniów kl.VIII

VIII

II półrocze

wychowawca pedagog

 

4

Indywidualne konsultacje dla rodziców 

według potrzeb

dla zainteresowa

nych osób

Cały rok

wych., pedagog

 

 

        

Działania skierowane do nauczycieli

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Osoby

odpowiedz.

Uwagi o realizacji

1

Zapoznanie Rady Pedagogicznej  z programem, uświadomienie konieczności realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej

Omówienie tematyki orientacji zawodowej

IX

dyrektor pedagog

 

2

Pomoc w realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej

Udostępniane materiałów i pomocy do realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej, organizacja wycieczek, spotkań itp.

Cały rok

pedagog

 

3

Diagnozowanie potrzeb uczniów

Ankiety, obserwacje, ewaluacja

Cały rok

wych. pedagog, doradca

 

 

Ewaluacja: dokumentacja, ankiety, materiały wypracowane przez uczniów

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 7

Szanowni Państwo,

Tegoroczni siódmoklasiści w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzony zostanie w drugiej połowie kwietnia 2019 roku przez trzy kolejne dni:

Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Druga połowa kwietnia

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Pierwsza połowa czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM ROZWOJU

ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W ŻĘDOWICACH  2014-2019

 

Data powstania: wrzesień 2014r . 

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym uczniom zapewnia się warunki sprzyjające do nauki, pracy, rozwoju zdolności i zainteresowań. Dobra szkoła - to szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku, to instytucja zdolna do przekształcania się i zmieniania, reagująca na potrzeby dzieci, opierająca się na współpracy z uczniami, rodzicami i społecznością lokalną.

 Misja szkoły

Szkoła funkcjonuje w oparciu o opracowane przez wiele lat tradycje i obrzędy dając dziecku możliwość rozwoju osobowości stwarzając warunki do samodzielności współuczestnictwa w życiu kulturalnym. Wyrównuje szanse edukacyjne przez rozwijanie zainteresowań, animację życia kulturalnego wsi oraz szeroko prowadzoną pomoc specjalistyczną.

Źródła planowania:

   wyniki ewaluacji  programu rozwoju szkoły;

   wyniki mierzenia jakości pracy szkoły (wyniki sprawdzianów, egzaminów, badań wyników, sprawozdania z realizacji planów dydaktyczno- wychowawczych, realizacji podstawy programowej itp.)

   diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej opracowany w oparciu o ankiety przeprowadzone w szkole;

   analiza standardów jakości pracy szkoły obowiązujące przepisy

 

1

2

3

4

Obszary pracy szkoły według załącznika MENIS

Zadania szkoły

Spodziewane efekty

Terminy realizacji (rok)

i odpowiedzialni

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

I.1.Zarządzanie strategiczne

1.Opracowanie 5-letniego i rocznych Programów Rozwoju Szkoły.

2.Włączenie przedstawicieli organów szkoły w proces planowania.

3.Realizacja  programów poddawana jest ocenie.

1.Szkoła posiada 5-letni i roczny Program Rozwoju Szkoły.

2.Program uwzględnia wyniki diagnozy i ewaluacji.

3.Przedstawiciele organów szkoły włączają się w proces planowania.

Pięcioletni  dyrektor

Roczne w kolejnych latach-dyrektor

 

I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

1.Aliza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Systematyczna realizacja planu nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

3. Funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

 

4.Przestrzeganie standardów funkcjonowania szkoły.

1.Uaktywnienie działań nauczycieli.

2.Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami mierzenia zewnętrznego.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły są znane i zrozumiałe dla nauczycieli.

3.Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają, przestrzegają obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

4.Szkoła funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i przepisami MEN

2014- 2019

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

I. 3. Promocja

 

1.Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

2.Pełnienie kulturotwórczej roli w środowisku.

 

3.Badanie potrzeb środowiska i dostosowywanie do nich swojej oferty edukacyjnej.

 

4..Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

1.Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku.

2.Szkoła realizuje projekty , które pełnią funkcję kulturotwórczą w środowisku.

3.Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom i oczekiwaniom.

 

4. Szkoła współpracuje z podmiotami w  środowisku  lokalnym, pozyskuje sponsorów.

 

2014-2019

dyrektor

opiekun szkolnej strony internetowej

 

pedagog

nauczyciele

pełnomocnik dyrektora szkoły do kontaktów z gazetą lokalną

 

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 

 

II. 1. Nauczyciele

 

1.Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz sposobu zatrudniania nauczycieli.

2.Wykorzystywanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych nauczycieli do ponoszenia jakości pracy szkoły.

3.Opracowanie przez szkołę kryteriów oceny pracy nauczyciela.

1.Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z kwalifikacjami.

 

2.Nauczyciele realizują  innowacje pedagogiczne oraz inne działania dające szansę do samorealizacji.

 

3.Nauczyciele znają sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych.

2014-2019

dyrektor

20nauczyciele

 

 

nauczyciele

II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli

1.Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i opracowanie planu WDN.

2.Organizowanie nauczycielom kolejnych etapów awansu zawodowego.

1.Szkoła posiada plan WDN zgodny z potrzebami w tym zakresie.

 

2.Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

3.Wszyscy nauczyciele mają stworzone równe szanse rozwoju zawodowego.

dyrektor

nauczyciele

II. 3. Warunki działalności szkoły

1.Poprawa warunków nauki uczniom i pracy nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizowanie w bibliotece centrum informatycznego dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

1.Przeprowadzanie  inwestycji i remontów.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

 Budowa sali gimnastycznej.

Pomieszczenia szkolne dostosowane są do realizacji aktualnych zadań statutowych.

Klasy wyposażone są w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne.

Utworzenie  pracowni językowej.

Wyposażenie szkoły jest dostępne dla pracowników do celów edukacyjnych oraz właściwie utrzymane i zabezpieczone.

 

2.W bibliotece funkcjonuje centrum informacji multimedialnej.

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

1.Poprawa poziomu bezpieczeństwa pobytu uczniów w szkole.

Opracowanie i wdrożenie  procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych.

 

2.Zapoznawanie uczniów z  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  obowiązującymi w szkole.

3.Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

1.Potwierdzone badaniami poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. W szkole przestrzegane są regulaminy i procedury.

2.Realizowany  i modyfikowany na bieżąco program wychowawczy (plan dydaktyczno- wychowawczy, program  profilaktyczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa  uczniów).

3.Eliminowane są zagrożenia mające wpływ na BHP.

pedagog

dyrektor

wychowawcy

II. 5. Kierowanie szkołą , obieg informacji

1.Opracowanie szczegółowych zasad  w zakresie sprawnego i skutecznego pozyskiwania i obiegu informacji na linii rodzic- nauczyciel – dyrektor.

2.Poprawa w zakresie pełnego wykorzystania kompetencji organów szkoły.

1.Szkoła posiada sprawny system pozyskiwania i obiegu informacji.

2.Szkoła w sposób partnerski komunikuje się  z rodzicami.

3.Organy szkoły korzystają ze swoich kompetencji.

dyrektor

wychowawcy

przew. rady rodziców

przew. samorządu szkolnego

III. KSZTAŁCENIE

 

 

 

 

III. 1. Programy nauczania

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów  na dany rok szkolny.

 

2.Dokonanie ewaluacji szkolnego zestawu programów.

3.Poprawa w zakresie wykorzystania przez nauczycieli komputera jako elementu swojego warsztatu pracy.

4.Włączenie elementów programu wychowawczego szkoły do realizowanych programów nauczania.

1.Programy nauczania  są zgodne z wytycznymi MEN.

 

.Programy nauczania dostosowane są do aspiracji, możliwości  i potrzeb uczniów.

3.Nauczyciele stosują komputer w swojej pracy.

 

4.Nauczcyiele podczas lekcji realizują program wychowawczy szkoły.

nauczyciele

dyrektor

III. 2. Organizacja procesu kształcenia

1.Prowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas I i IV.

 

2.Dostoswanie organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.(zdolnych i z opiniami , orzeczeniami).

3.Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez stosowanie różnorodnych form pracy i pomocy uczniom zdolnym oraz mającym trudności w nauce.

 

 

4. Właściwie zorganizowany proces dydaktyczny

 

 

5.Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczniów.

1.Szkoła wykorzystuje poziom kompetencji uczniów do planowania ich dalszego rozwoju.

 

2.Nauczyciele uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów.

3.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i zawodach, zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (pedagog, logopeda, zespoły korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne) .Zwiększenie oferty kół zainteresowań.

 4.Racjonalne wykorzystanie przez nauczycieli czasu pracy na zajęciach lekcyjnych,  rozkład zajęć uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia.

5.Zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych zgodnie z oczekiwaniami potrzebami uczniów.

wychowawcy

pedagog

nauczyciele przedmiotów

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

III. 3. Przebieg procesu kształcenia

1.Stosowanie różnorodnych metod nauczania.

 

 

2.Zapoznawanie uczniów i rodziców z zasadami ZWO i przestrzeganie jego zapisów.

3.Nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w   opiniach i orzeczeniach PPP i innych poradni specjalistycznych.

1.Nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych.

2.Nauczyciele przestrzegają zasad ZWO,  poddawane jest ono  jest ewaluacji.

 

3.Nauczyciele mają opracowane dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

nauczyciele  

 

III. 4. Efekty kształcenia

1.Podniesienie efektów kształcenia

 

 

2..Podniesienie jakości  nauczania języka obcego.

 

 

3.Wykorzystanie wyników analiz egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych do poprawy efektów kształcenia.

 

5.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i olimpiadach  na różnych szczeblach.

1.Wyniki uczniów ze sprawdzianów i egzaminów nie odbiegają  od  średnich wyników w  powiecie i województwie.

 

2.Uczniowie sprawnie posługują się językiem obcym na poziomie podstawowym.

 

3.Poprawa efektów nauczania.

 

5. Osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach.

 

 

nauczyciele języków

nauczyciele przedmiotów

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

 

IV. 1. Równość szans

 

1.Systematyczne upowszechnianie wiedzy w zakresie praw i obowiązków dziecka i ucznia.

 

1.Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia i dziecka.

2.Wszyscy uczniowie maja możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

wychowawcy

dyrektor

IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

1.Uwzględnianie oczekiwań rodziców i uczniów przy tworzeniu programu wychowawczego.

2.Podniesienie jakości pracy wychowawcy klasowego.

 

3.Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

4.Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych zwiększają rolę samorządu klasowego i szkolnego.

 

1.Program wychowawczy klasy uwzględnia oczekiwania uczniów i rodziców.

2.Wychowawcy prowadzą spotkania z rodzicami metodami aktywnymi i gromadzą niezbędna dokumentację z przebiegu pracy wychowawczej.

3.W szkole funkcjonuje system nagród i kar motywujący uczniów do pracy.

 4.Aktywna działalność SU.

 

wychowawcy

opiekun SU

IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki

1.Podniesienie poziomu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.Program opiekuńczy  uwzględnia aktualne potrzeby w tym  zakresie.

2.Rodzice są profesjonalnie wspierani przez pedagoga, psychologa

 

dyrektor

pedagog

wychowawcy

IV. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły lub placówki

1. Realizacja działań opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych wynikających z zadań statutowych szkoły.

2.Badanie postaw, opinii i zachowań uczniów.

1.Działania wychowawcze , profilaktyczne i opiekuńcze szkoły są skuteczne i dostosowane do potrzeb dzieci.

2.Podejmowane działania dostosowane są  do potrzeb dzieci i sytuacji wychowawczej szkoły.

 

2009/2014

nauczyciele

pedagog

dyrektor

V. INNE

 

1.Zdobywanie certyfikatów jakości pracy

 2.Opracowanie projektu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów .

3.Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

1.Szkoła posiada  certyfikat jakości pracy szkoły.

2.Szkoła opracowała projekt edukacyjny zwiększający szanse edukacyjne uczniów.

3.Stowarzyszenie pozyskuje środki na rzecz szkoły, realizuje zadania w ramach projektów KL itp.  

 

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

dyrektor

 nauczyciele

 

 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze Szkoły

 

Podstawa prawna  § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym,

1.        Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2.        Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

·        czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

·        rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

·        dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat,

·        w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowi lub życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do zabaw w pobliżu drogi).

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób upoważnionych!

3.        Na początku roku szkolnego wychowawca ( w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

4.        Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

5.        W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

·        niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

·        nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

·        wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

·        jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

6.        W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

·        niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

·        zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru dziecka,

·        po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE SZKOŁY

- ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

 

1. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie     ………………………….…….

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

 

      ……………………………………………….

data, podpis rodziców

 

2. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

 

1.         ………………………………………………………………………………

2.         ………………………………………………………………………………

3.         ………………………………………………………………………………

 

                                                                                       …………………………………………                                                                                  data, podpis rodziców

 

 

3. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

 

                                     …………………………………………..

   data, podpis rodziców

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

 

………………………………………………………………………………………….

                                                                   data, podpis rodziców

 

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce lub w  dzienniczku dziecka).

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ………………………………....………........................................

                                                                                                                                              /Nazwisko i imię/

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  20…../20…..

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

 

Dane dziecka i rodziców:

Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................

Telefon domowy: .......................................................

 

 

Imię i nazwisko ojca:           .............................................................

Adres zamieszkania: ................................................................................................

telefon: ........................................................

 

Imię i nazwisko matki:         ............................................................

Adres zamieszkania: .................................................................................................

telefon: .........................................................

 

Dodatkowe informacje o dziecku (problemy rozwojowo-zdrowotne: stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 12.45 (środa 7.00 – 13.45)

Ognisko Środowiskowe w godzinach 12.45 – 16.45  (środa 13.45 – 17.45)

                                                          

Żędowice, dn. .................................         ........................................................................

                                                                                              /Podpis rodziców/

 

 

 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy do dn. 10.09.20…r

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.45, w środę 7.00 – 17.45.

2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek].

7. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem].Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej

 

 

Żędowice, dnia   …………….……….              …………………………………………………

                                                                                            /podpis rodziców/