NASZE KLASY

lp

Nazwisko i imię wychowawcy

klasa

Ilość uczniów

1.

Krystyna Grabińska

I

11
2.

Małgorzata Jeruszka

II

8

3.

Bożena Michalik

III

8

4.

Jadwiga Breguła

IV

22

5.

Agata Spałek

Va

13

6.

Eryka Kubica

Vb

17

7.

Edyta Koronczok

VI

18

8.

Anita Stachowska

VII

18

9.

Jolanta Baron

VIII

18

 

lp Nazwisko i imię wychowawcy klasa Ilość uczniów
1.

Gizela Trybuła

III G 21

PRZERWY :

800-845

855-940

950-1035

1045-1130

1150-1235

1245-1330

1340-1425

1430-1515

1520-1605

1610-1655

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 

lekcja

poniedziałek

 

 

5g.

wtorek

 

 

3g.                   

środa

 

 

5g.

czwartek

 

 

5g.

piątek

 

 

4g.                    

1

 

 

 

7.45-12.45  

świetlica

7.00-9.00   

2godz.

 

 

 

 

 

 

 

8.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

8.30-13.30

-

2

 

 

9.00-10.00

 

8.45 -11.45

3

świetlica

10.00-12.00

2godz.

4

 

 

 

12.00-14.00

5

świetlica

 11.45-12.45

1godz.

6

 

 

 

12.45-16.45

 

 

 

Ognisko Środowiskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45-13.45

7

 

 

8

 

-

 

-

 

 

-

 

9

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Indywidualne konsultacje dla rodziców – poniedziałki 16.45 lub każdego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej, kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - rok szkolny2018/2019

 

 

Nazwa zajęć

 

Cele zajęć

 

Klasa

 

 

Prowadzący

 

Dzień, godzina zajęć

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

I

K. Grabińska

pon. 6l.

śr. 6l.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

II

M. Jeruszka

czw. 1l.

pt. 5l.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

III

B. Michalik

pon.6l.

czw. 6l.

Terapia logopedyczna

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

 

według potrzeb

J. Baron

 

według   ind.   harmonogramu

Koło matematyczne 

Rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów.

II

M. Jeruszka

pon. 6l.

Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów  mających trudności z ortograficznym zapisem wyrazów

Terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami i ortograficznym zapisem wyrazów.

według potrzeb

A. Stachowska

wt. 8l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki dla klasy IV

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

IV

J. Grzywocz

śr. 7l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z matematyki V

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

V a, V b

E. Kubica

wt. 7l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

 z matematyki VI

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VI

H. Kozub

wt.1 l.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki VII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VII

E. Kubica

wt. 9l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki VIII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

VIII

H. Kozub

pon. 1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z chemii III gim.

Pomoc w nauce i wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności

III gim.

G. Trybuła

śr. 1l.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki III gim.

Pomoc w nauce i wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

III gim.

E. Kubica

czw.1l.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii

Rozwijanie zainteresowań.

III gim.

G. Trybuła

pt. godz.7.00

„Potyczki matematyczno – przyrodnicze” realizacja innowacji pedagogicznej

Rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych.

I,II,III

M. Jeruszka,

K. Grabińska

B.  Śmich, B.Michalik

według harmonogramu

Szkolne Koło Sportowe

Rozwijanie zainteresowań sportowych

dla chętnych

A. Spałek

pon. 9l.

Zajęcia zespołu tańca ludowego i narodowego  „Żędowianie”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania taneczne.

dla chętnych

J. Breguła

według harmonogramu

Biblioteka

Promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

wszyscy  uczniowie

B.Michalik

według harmonogramu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Porady, konsultacje, pomoc,  doradztwo zawodowe.

uczniowie, rodzice, na-le

B. Śmich

 

według harmonogramu

Świetlica szkolna

 

Działalność opiekuńczo -wychowawcza, dożywianie, pomoc w nauce.

dla chętnych

J.Breguła, G.Trybuła, B.Śmich, A.Spałek,

pon., wt., czw., pt . 7.00-12.45

 śr. 7.00-13.45

Ognisko Środowiskowe

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

dla chętnych

uczniów

B.Śmich, J.Baron,

M.Jeruszka,, K.Grabińska, E.Węglarz

pon., wt., czw., pt . 12.45-16.45

 śr. 13.35-17.35

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Plan pracy

Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach

na rok szkolny 2018/2019

 Plan opracowany został na podstawie: 

1.         Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

2.         Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.

3.         Koncepcji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach.

4.         Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

Cele do zrealizowania:

·      stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomoc uczniom z problemami w nauce,

·      wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

·      angażowanie uczniów w planowanie i organizację życia społeczności szkolnej,

·      zacieśnienie współpracy z rodzicami.

Główne zadania

dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze

na rok szkolny 2018/2019:

·      przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego,

·      doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i wzbogacenie księgozbioru biblioteki,

·      stworzenie zaplecza edukacyjnego jako rozszerzenie oferty szkoły,

·      prowadzenie preorientacji zawodowej,

·      zwiększyć nacisk na naukę języków obcych.

 

Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej szkoły

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 7/2018/2019 z 30.08.2018 r

Spis treści zawartych w planie:

I.          Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.         Kalendarium szkolne.

III.        Harmonogram imprez szkolnych.

IV.       Harmonogram wycieczek szkolnych.

V.        Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 

VI.       Harmonogram zebrań z rodzicami.                                  

                                                                                                         

I.          Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły                                             

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor

31.08 -1.09

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

do 31.08

Opracowanie programu wychowawczo - profilaktycznego

Rada pedagogiczna

do 31.08

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

Do 31.08

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 31.08

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie egzaminu: ósmoklasisty i egzaminu  gimnazjalnego (także próbnych). Analiza oraz opracowanie wyników,            a także wdrażanie wniosków do realizacji

wszyscy nauczyciele, dyrektor

Grudzień

Kwiecień

 

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok

Wypracowywanie działań motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok

Badanie wyników nauczania, dyrektor

wszyscy nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

Styczeń /czerwiec

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor

cały rok

Obserwacje lekcji

dyrektor

według harmonogramu

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok

Działania Samorządu Uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza

bibliotekarz, wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja pracy pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zmonitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja pomocy  wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor

 

cały rok

                       

II. Kalendarium szkolne roku 2018/2019

1.         Rozpoczęcie roku

3 września 2018 r.

I półrocze  03 września 2018 r  - 25 stycznia 2019 r.

II półrocze 11 lutego 2019 r -  21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

2.         Ferie zimowe

28 stycznia 2019 r – 08 lutego 2019 r.

3.         Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  i gimnazjum:

10 kwietnia 2019 r.              15 kwietnia 2019 r.      

11 kwietnia 2019 r.              16 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.              17 kwietnia 2019 r.

Egzaminy próbne: grudzień 2018, marzec 2019 r.

4.         Zadania związane z systemem oceniania w szkole

a)        konferencje klasyfikacyjne

21 stycznia 2019 r.

13 czerwca 2019 r.

b)        powiadamianie rodziców o przewidywanej ocenie ucznia

do 17 grudnia 2018 r.

do 13 maja 2018 r.

c)         termin wystawienia ocen

do 14 stycznia 2019 r.

do 6 czerwca 2019 r.

d)     egzaminy poprawkowe

I półrocze: 1 tydzień od rozpoczęcia II półrocza

II półrocze: koniec sierpnia 2019r.

5.         Posiedzenia rad pedagogicznych

a)        30 sierpnia 2018 r. organizacja i przygotowanie do nowego roku szkolnego,

b)        21 stycznia 2019 r. klasyfikacja śródroczna,

c)         25 stycznia 2019 r. podsumowanie - I półrocze,

d)        13 czerwca 2019 r. klasyfikacja końcoworoczna,

e)        26 sierpień 2019 podsumowująca  rok szkolny 2018/2019,

f)          rady szkoleniowe - zgodnie z planem WDN,

g)        rady dotyczące bieżących problemów uczniów i szkoły - w miarę potrzeb.

6.         Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

·                02.11.2018 r.

·                02.05.2019 r.

·                10.04.2019 r. egzamin gimnazjalny

·                11.04.2019 r. egzamin gimnazjalny

·                12.04.2019 r. egzamin gimnazjalny

·                15.04 2019 r. egzamin ósmoklasisty

·                16.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty

·                17.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty

 

 

 

III.         PLAN IMPREZ SZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

MIESIĄC

TEMATYKA

 

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/ 2019.

03.09.

2018

K. Grabińska

Akcja "Sprzątanie Świata".

09.

2018

Wychowawcy

 

Dzień Chłopca.

28.09.

2018

SU

Wychowawcy

 

PAŹDZIERNIK

 

Dzień Edukacji Narodowej.

15.10.

2018

K. Grabińska,

M. Jeruszka, B. Michalik, B.  Śmich, I. Karaś

 

 

 

 

LISTOPAD

Narodowe Święto Niepodległości.

09.11.

2018

A.   Stachowska,

K. Gryc, K. Graca

Ślubowanie klas I SP.

 

 K. Grabińska,

M. Jeruszka, B. Michalik

Szkolny Konkurs Ortograficzny

 

J. Baron, A. Stachowska,              

Andrzejki.

29.11.

2018

J. Baron

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki.

06.12.

2018

SU

Wychowawcy

Wigilia szkolna (jasełka).

21.12.

2018

E. Kubica, A. Spałek

 

STYCZEŃ

Zabawa karnawałowa.

 

2019

K. Grabińska,

M. Jeruszka,  J. Baron,

B. Śmich

 

LUTY

Walentynki.

14.02

2019

J. Baron

 

 

 

MARZEC

 

 

Dzień Samorządności.

Dzień profilaktyki.

21.03.

2019

SU

B. Śmich

Konkurs Poezji Niemieckiej.

 

E. Koronczok,

Gminny Konkurs

„Śląskie Beranie”

 

22.03

2019

J. Baron, J. Breguła,                     A. Stachowska, G. Trybuła,          H. Kozub,

 

        Egzamin ósmoklasisty

10.04. 2019

Powołane

 zespoły egzaminacyjne

 

Egzamin ósmoklasisty

11.04.

2019

Powołane

 zespoły egzaminacyjne

 

Egzamin ósmoklasisty

12.04.

2019

Powołane

 zespoły egzaminacyjne

 

 

 

KWIECIEŃ

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

 

15.04.

2019

Powołane

 zespoły egzaminacyjne

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

16.04.

2019

Powołane

zespoły egzaminacyjne

Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego.

 

17.04.

2019

Powołane

zespoły egzaminacyjne

Światowy Dzień Ziemi.

04.

2019

 

J. Breguła

 

MAJ

 

Święto Konstytucji 3 Maja.

 

05.

2019

M. Poliwoda, H. Kozub

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC

Dzień Sportu Szkolnego.

 

03.06.

2019

 

J. Breguła, A. Spałek,

H. Kozub

Szkolny Konkurs Czytelniczy klas

IV - VII  SP oraz VIII- IIIG

06.

2019

J. Baron,

A. Stachowska

Szkolny Konkurs Recytatorski

06.

2019

B.   Śmich, M. Jeruszka, A. Stachowska

Gminny Konkurs Czytelniczy

klas I-III SP.

06.

2019

M. Jeruszka, K. Grabińska, B. Śmich, B. Michalik

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.

2019

G. Trybuła

J. Baron

 

IV. Harmonogram wycieczek

 

klasa

miejsce

termin

I

Głuchołazy

Maj/ czerwiec 2019

II

III

IV

Zabrze

Maj 2019

V a

 

 

Wrocław

 

 

Październik 2018

V b

VI

VII

 

Warszawa

 

Maj 2019

VIII

   III G

 

V. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

Narady Rady Pedagogicznej

30.08.2018

inauguracyjna

13.09.2018

organizacyjna

21.01.2019r

klasyfikacja

25.01.2019r.

podsumowanie I półrocza

13.06.2019r.

klasyfikacja

26.08.2019

podsumowanie II półrocza

oraz w miarę potrzeb

  

VII.       Harmonogram zebrań z rodzicami

 

DATA

 

CEL SPOTKANIA

UWAGII

17.09.2018 r.

godz. 17.00

Zebranie ogólne.

Spotkanie organizacyjno – integracyjne.

 

22.10.2018 r.

Dyżur nauczycieli.

 

17.12.2018 r.

godz. 17.00

Zebranie ogólne.

Sprawy bieżące, zapoznanie się                               z postępami uczniów w nauce

Oceny przewidywane za

I półrocze

18.02.2019 r.

godz. 17.00

Zebranie ogólne. Podsumowanie wyników dydaktyczno – wychowawczych za I półrocze.

 

29.04.2019 r.

Dyżur nauczycieli.

 

13.05.2019 r.

 

Zebranie ogólne.

Sprawy bieżące.

Oceny przewidywane końcoworoczne

 

oraz w miarę potrzeb

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 7

Szanowni Państwo,

Tegoroczni siódmoklasiści w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzony zostanie w drugiej połowie kwietnia 2019 roku przez trzy kolejne dni:

Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Druga połowa kwietnia

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Pierwsza połowa czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM ROZWOJU

ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W ŻĘDOWICACH  2014-2019

 

Data powstania: wrzesień 2014r . 

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym uczniom zapewnia się warunki sprzyjające do nauki, pracy, rozwoju zdolności i zainteresowań. Dobra szkoła - to szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku, to instytucja zdolna do przekształcania się i zmieniania, reagująca na potrzeby dzieci, opierająca się na współpracy z uczniami, rodzicami i społecznością lokalną.

 Misja szkoły

Szkoła funkcjonuje w oparciu o opracowane przez wiele lat tradycje i obrzędy dając dziecku możliwość rozwoju osobowości stwarzając warunki do samodzielności współuczestnictwa w życiu kulturalnym. Wyrównuje szanse edukacyjne przez rozwijanie zainteresowań, animację życia kulturalnego wsi oraz szeroko prowadzoną pomoc specjalistyczną.

Źródła planowania:

   wyniki ewaluacji  programu rozwoju szkoły;

   wyniki mierzenia jakości pracy szkoły (wyniki sprawdzianów, egzaminów, badań wyników, sprawozdania z realizacji planów dydaktyczno- wychowawczych, realizacji podstawy programowej itp.)

   diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej opracowany w oparciu o ankiety przeprowadzone w szkole;

   analiza standardów jakości pracy szkoły obowiązujące przepisy

 

1

2

3

4

Obszary pracy szkoły według załącznika MENIS

Zadania szkoły

Spodziewane efekty

Terminy realizacji (rok)

i odpowiedzialni

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

I.1.Zarządzanie strategiczne

1.Opracowanie 5-letniego i rocznych Programów Rozwoju Szkoły.

2.Włączenie przedstawicieli organów szkoły w proces planowania.

3.Realizacja  programów poddawana jest ocenie.

1.Szkoła posiada 5-letni i roczny Program Rozwoju Szkoły.

2.Program uwzględnia wyniki diagnozy i ewaluacji.

3.Przedstawiciele organów szkoły włączają się w proces planowania.

Pięcioletni  dyrektor

Roczne w kolejnych latach-dyrektor

 

I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

1.Aliza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Systematyczna realizacja planu nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

3. Funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

 

4.Przestrzeganie standardów funkcjonowania szkoły.

1.Uaktywnienie działań nauczycieli.

2.Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami mierzenia zewnętrznego.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły są znane i zrozumiałe dla nauczycieli.

3.Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają, przestrzegają obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

4.Szkoła funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i przepisami MEN

2014- 2019

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

I. 3. Promocja

 

1.Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

2.Pełnienie kulturotwórczej roli w środowisku.

 

3.Badanie potrzeb środowiska i dostosowywanie do nich swojej oferty edukacyjnej.

 

4..Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

1.Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku.

2.Szkoła realizuje projekty , które pełnią funkcję kulturotwórczą w środowisku.

3.Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom i oczekiwaniom.

 

4. Szkoła współpracuje z podmiotami w  środowisku  lokalnym, pozyskuje sponsorów.

 

2014-2019

dyrektor

opiekun szkolnej strony internetowej

 

pedagog

nauczyciele

pełnomocnik dyrektora szkoły do kontaktów z gazetą lokalną

 

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 

 

II. 1. Nauczyciele

 

1.Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz sposobu zatrudniania nauczycieli.

2.Wykorzystywanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych nauczycieli do ponoszenia jakości pracy szkoły.

3.Opracowanie przez szkołę kryteriów oceny pracy nauczyciela.

1.Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z kwalifikacjami.

 

2.Nauczyciele realizują  innowacje pedagogiczne oraz inne działania dające szansę do samorealizacji.

 

3.Nauczyciele znają sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych.

2014-2019

dyrektor

20nauczyciele

 

 

nauczyciele

II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli

1.Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i opracowanie planu WDN.

2.Organizowanie nauczycielom kolejnych etapów awansu zawodowego.

1.Szkoła posiada plan WDN zgodny z potrzebami w tym zakresie.

 

2.Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

3.Wszyscy nauczyciele mają stworzone równe szanse rozwoju zawodowego.

dyrektor

nauczyciele

II. 3. Warunki działalności szkoły

1.Poprawa warunków nauki uczniom i pracy nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizowanie w bibliotece centrum informatycznego dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

1.Przeprowadzanie  inwestycji i remontów.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

 Budowa sali gimnastycznej.

Pomieszczenia szkolne dostosowane są do realizacji aktualnych zadań statutowych.

Klasy wyposażone są w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne.

Utworzenie  pracowni językowej.

Wyposażenie szkoły jest dostępne dla pracowników do celów edukacyjnych oraz właściwie utrzymane i zabezpieczone.

 

2.W bibliotece funkcjonuje centrum informacji multimedialnej.

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

1.Poprawa poziomu bezpieczeństwa pobytu uczniów w szkole.

Opracowanie i wdrożenie  procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych.

 

2.Zapoznawanie uczniów z  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  obowiązującymi w szkole.

3.Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

1.Potwierdzone badaniami poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. W szkole przestrzegane są regulaminy i procedury.

2.Realizowany  i modyfikowany na bieżąco program wychowawczy (plan dydaktyczno- wychowawczy, program  profilaktyczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa  uczniów).

3.Eliminowane są zagrożenia mające wpływ na BHP.

pedagog

dyrektor

wychowawcy

II. 5. Kierowanie szkołą , obieg informacji

1.Opracowanie szczegółowych zasad  w zakresie sprawnego i skutecznego pozyskiwania i obiegu informacji na linii rodzic- nauczyciel – dyrektor.

2.Poprawa w zakresie pełnego wykorzystania kompetencji organów szkoły.

1.Szkoła posiada sprawny system pozyskiwania i obiegu informacji.

2.Szkoła w sposób partnerski komunikuje się  z rodzicami.

3.Organy szkoły korzystają ze swoich kompetencji.

dyrektor

wychowawcy

przew. rady rodziców

przew. samorządu szkolnego

III. KSZTAŁCENIE

 

 

 

 

III. 1. Programy nauczania

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów  na dany rok szkolny.

 

2.Dokonanie ewaluacji szkolnego zestawu programów.

3.Poprawa w zakresie wykorzystania przez nauczycieli komputera jako elementu swojego warsztatu pracy.

4.Włączenie elementów programu wychowawczego szkoły do realizowanych programów nauczania.

1.Programy nauczania  są zgodne z wytycznymi MEN.

 

.Programy nauczania dostosowane są do aspiracji, możliwości  i potrzeb uczniów.

3.Nauczyciele stosują komputer w swojej pracy.

 

4.Nauczcyiele podczas lekcji realizują program wychowawczy szkoły.

nauczyciele

dyrektor

III. 2. Organizacja procesu kształcenia

1.Prowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas I i IV.

 

2.Dostoswanie organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.(zdolnych i z opiniami , orzeczeniami).

3.Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez stosowanie różnorodnych form pracy i pomocy uczniom zdolnym oraz mającym trudności w nauce.

 

 

4. Właściwie zorganizowany proces dydaktyczny

 

 

5.Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczniów.

1.Szkoła wykorzystuje poziom kompetencji uczniów do planowania ich dalszego rozwoju.

 

2.Nauczyciele uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów.

3.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i zawodach, zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (pedagog, logopeda, zespoły korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne) .Zwiększenie oferty kół zainteresowań.

 4.Racjonalne wykorzystanie przez nauczycieli czasu pracy na zajęciach lekcyjnych,  rozkład zajęć uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia.

5.Zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych zgodnie z oczekiwaniami potrzebami uczniów.

wychowawcy

pedagog

nauczyciele przedmiotów

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

III. 3. Przebieg procesu kształcenia

1.Stosowanie różnorodnych metod nauczania.

 

 

2.Zapoznawanie uczniów i rodziców z zasadami ZWO i przestrzeganie jego zapisów.

3.Nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w   opiniach i orzeczeniach PPP i innych poradni specjalistycznych.

1.Nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych.

2.Nauczyciele przestrzegają zasad ZWO,  poddawane jest ono  jest ewaluacji.

 

3.Nauczyciele mają opracowane dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

nauczyciele  

 

III. 4. Efekty kształcenia

1.Podniesienie efektów kształcenia

 

 

2..Podniesienie jakości  nauczania języka obcego.

 

 

3.Wykorzystanie wyników analiz egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych do poprawy efektów kształcenia.

 

5.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i olimpiadach  na różnych szczeblach.

1.Wyniki uczniów ze sprawdzianów i egzaminów nie odbiegają  od  średnich wyników w  powiecie i województwie.

 

2.Uczniowie sprawnie posługują się językiem obcym na poziomie podstawowym.

 

3.Poprawa efektów nauczania.

 

5. Osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach.

 

 

nauczyciele języków

nauczyciele przedmiotów

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

 

IV. 1. Równość szans

 

1.Systematyczne upowszechnianie wiedzy w zakresie praw i obowiązków dziecka i ucznia.

 

1.Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia i dziecka.

2.Wszyscy uczniowie maja możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

wychowawcy

dyrektor

IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

1.Uwzględnianie oczekiwań rodziców i uczniów przy tworzeniu programu wychowawczego.

2.Podniesienie jakości pracy wychowawcy klasowego.

 

3.Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

4.Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych zwiększają rolę samorządu klasowego i szkolnego.

 

1.Program wychowawczy klasy uwzględnia oczekiwania uczniów i rodziców.

2.Wychowawcy prowadzą spotkania z rodzicami metodami aktywnymi i gromadzą niezbędna dokumentację z przebiegu pracy wychowawczej.

3.W szkole funkcjonuje system nagród i kar motywujący uczniów do pracy.

 4.Aktywna działalność SU.

 

wychowawcy

opiekun SU

IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki

1.Podniesienie poziomu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.Program opiekuńczy  uwzględnia aktualne potrzeby w tym  zakresie.

2.Rodzice są profesjonalnie wspierani przez pedagoga, psychologa

 

dyrektor

pedagog

wychowawcy

IV. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły lub placówki

1. Realizacja działań opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych wynikających z zadań statutowych szkoły.

2.Badanie postaw, opinii i zachowań uczniów.

1.Działania wychowawcze , profilaktyczne i opiekuńcze szkoły są skuteczne i dostosowane do potrzeb dzieci.

2.Podejmowane działania dostosowane są  do potrzeb dzieci i sytuacji wychowawczej szkoły.

 

2009/2014

nauczyciele

pedagog

dyrektor

V. INNE

 

1.Zdobywanie certyfikatów jakości pracy

 2.Opracowanie projektu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów .

3.Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

1.Szkoła posiada  certyfikat jakości pracy szkoły.

2.Szkoła opracowała projekt edukacyjny zwiększający szanse edukacyjne uczniów.

3.Stowarzyszenie pozyskuje środki na rzecz szkoły, realizuje zadania w ramach projektów KL itp.  

 

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

dyrektor

 nauczyciele

 

 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze Szkoły

 

Podstawa prawna  § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym,

1.        Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2.        Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

·        czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

·        rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

·        dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat,

·        w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowi lub życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do zabaw w pobliżu drogi).

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób upoważnionych!

3.        Na początku roku szkolnego wychowawca ( w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

4.        Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

5.        W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

·        niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

·        nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

·        wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

·        jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

6.        W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

·        niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

·        zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru dziecka,

·        po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE SZKOŁY

- ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

 

1. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie     ………………………….…….

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

 

      ……………………………………………….

data, podpis rodziców

 

2. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

 

1.         ………………………………………………………………………………

2.         ………………………………………………………………………………

3.         ………………………………………………………………………………

 

                                                                                       …………………………………………                                                                                  data, podpis rodziców

 

 

3. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

 

                                     …………………………………………..

   data, podpis rodziców

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

 

………………………………………………………………………………………….

                                                                   data, podpis rodziców

 

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce lub w  dzienniczku dziecka).

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ………………………………....………........................................

                                                                                                                                              /Nazwisko i imię/

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  20…../20…..

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

 

Dane dziecka i rodziców:

Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................

Telefon domowy: .......................................................

 

 

Imię i nazwisko ojca:           .............................................................

Adres zamieszkania: ................................................................................................

telefon: ........................................................

 

Imię i nazwisko matki:         ............................................................

Adres zamieszkania: .................................................................................................

telefon: .........................................................

 

Dodatkowe informacje o dziecku (problemy rozwojowo-zdrowotne: stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 12.45 (środa 7.00 – 13.45)

Ognisko Środowiskowe w godzinach 12.45 – 16.45  (środa 13.45 – 17.45)

                                                          

Żędowice, dn. .................................         ........................................................................

                                                                                              /Podpis rodziców/

 

 

 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy do dn. 10.09.20…r

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.45, w środę 7.00 – 17.45.

2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek].

7. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem].Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej

 

 

Żędowice, dnia   …………….……….              …………………………………………………

                                                                                            /podpis rodziców/