NASZE KLASY

 

lp

Nazwisko i imię wychowawcy

klasa

Ilość uczniów

1.

Małgorzata Jeruszka

I

7

2.

Bożena Michalik

II

8

3.

Krystyna Grabińska

III

22

4.

Agata Spałek

IVa

13

5.

Eryka Kubica

IVa

17

6.

Edyta Koronczok

V

18

7.

Anita Stachowska

VI

17

8.

Jolanta Baron

VII

19

 

lp Nazwisko i imię wychowawcy klasa Ilość uczniów
1.

Gizela Trybuła

II G 20
2.

Jadwiga Breguła

III G 20

PRZERWY :

800-845

855-940

950-1035

1045-1130

1150-1235

1245-1330

1340-1425

1430-1515

1520-1605

1610-1655

 

 

                                                                            Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

DNI NAUKI

PN

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

34+3

WT

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

37

ŚR

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

35+3

CZ

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

35+1

PT

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

32+6

DNI NAUKI

19+1

21+1

21

15+1

12

20

18+2

15+4

18+2

14+2

173+13

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych, ferie

 

Dni specjalne: 4.09 rozpoczęcie roku szkolnego, 16.10 DEN, 22.12 Jasełka, 21.03 Dzień Samorządności,  16.03 Śląskie Beranie,  1.06 Dzień Sportu Szkolnego,

22.06 zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych – ustala szkoła

Dni zajęć edukacyjnych :  173 (dni nauki) + 7 (dni specjalne) = 180 dni /tygodni pracy= 36 tygodni

Dni zajęć opiekuńczych:  6 (egzaminy, dni dodatkowo wolne - ustalone przez szkołę)

I półrocze   18 tygodni

II półrocze  18 tygodni                                                                                                                

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM ROZWOJU

ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W ŻĘDOWICACH  2014-2019

 

Data powstania: wrzesień 2014r . 

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym uczniom zapewnia się warunki sprzyjające do nauki, pracy, rozwoju zdolności i zainteresowań. Dobra szkoła - to szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku, to instytucja zdolna do przekształcania się i zmieniania, reagująca na potrzeby dzieci, opierająca się na współpracy z uczniami, rodzicami i społecznością lokalną.

 Misja szkoły

Szkoła funkcjonuje w oparciu o opracowane przez wiele lat tradycje i obrzędy dając dziecku możliwość rozwoju osobowości stwarzając warunki do samodzielności współuczestnictwa w życiu kulturalnym. Wyrównuje szanse edukacyjne przez rozwijanie zainteresowań, animację życia kulturalnego wsi oraz szeroko prowadzoną pomoc specjalistyczną.

Źródła planowania:

   wyniki ewaluacji  programu rozwoju szkoły;

   wyniki mierzenia jakości pracy szkoły (wyniki sprawdzianów, egzaminów, badań wyników, sprawozdania z realizacji planów dydaktyczno- wychowawczych, realizacji podstawy programowej itp.)

   diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej opracowany w oparciu o ankiety przeprowadzone w szkole;

   analiza standardów jakości pracy szkoły obowiązujące przepisy

 

1

2

3

4

Obszary pracy szkoły według załącznika MENIS

Zadania szkoły

Spodziewane efekty

Terminy realizacji (rok)

i odpowiedzialni

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

I.1.Zarządzanie strategiczne

1.Opracowanie 5-letniego i rocznych Programów Rozwoju Szkoły.

2.Włączenie przedstawicieli organów szkoły w proces planowania.

3.Realizacja  programów poddawana jest ocenie.

1.Szkoła posiada 5-letni i roczny Program Rozwoju Szkoły.

2.Program uwzględnia wyniki diagnozy i ewaluacji.

3.Przedstawiciele organów szkoły włączają się w proces planowania.

Pięcioletni  dyrektor

Roczne w kolejnych latach-dyrektor

 

I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

1.Aliza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Systematyczna realizacja planu nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

3. Funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

 

4.Przestrzeganie standardów funkcjonowania szkoły.

1.Uaktywnienie działań nauczycieli.

2.Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami mierzenia zewnętrznego.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły są znane i zrozumiałe dla nauczycieli.

3.Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają, przestrzegają obowiązujące przepisy, procedury i regulaminy szkolne.

4.Szkoła funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i przepisami MEN

2014- 2019

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

I. 3. Promocja

 

1.Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

2.Pełnienie kulturotwórczej roli w środowisku.

 

3.Badanie potrzeb środowiska i dostosowywanie do nich swojej oferty edukacyjnej.

 

4..Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

1.Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku.

2.Szkoła realizuje projekty , które pełnią funkcję kulturotwórczą w środowisku.

3.Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom i oczekiwaniom.

 

4. Szkoła współpracuje z podmiotami w  środowisku  lokalnym, pozyskuje sponsorów.

 

2014-2019

dyrektor

opiekun szkolnej strony internetowej

 

pedagog

nauczyciele

pełnomocnik dyrektora szkoły do kontaktów z gazetą lokalną

 

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 

 

II. 1. Nauczyciele

 

1.Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz sposobu zatrudniania nauczycieli.

2.Wykorzystywanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych nauczycieli do ponoszenia jakości pracy szkoły.

3.Opracowanie przez szkołę kryteriów oceny pracy nauczyciela.

1.Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z kwalifikacjami.

 

2.Nauczyciele realizują  innowacje pedagogiczne oraz inne działania dające szansę do samorealizacji.

 

3.Nauczyciele znają sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych.

2014-2019

dyrektor

20nauczyciele

 

 

nauczyciele

II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli

1.Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i opracowanie planu WDN.

2.Organizowanie nauczycielom kolejnych etapów awansu zawodowego.

1.Szkoła posiada plan WDN zgodny z potrzebami w tym zakresie.

 

2.Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

3.Wszyscy nauczyciele mają stworzone równe szanse rozwoju zawodowego.

dyrektor

nauczyciele

II. 3. Warunki działalności szkoły

1.Poprawa warunków nauki uczniom i pracy nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizowanie w bibliotece centrum informatycznego dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

1.Przeprowadzanie  inwestycji i remontów.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

 Budowa sali gimnastycznej.

Pomieszczenia szkolne dostosowane są do realizacji aktualnych zadań statutowych.

Klasy wyposażone są w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne.

Utworzenie  pracowni językowej.

Wyposażenie szkoły jest dostępne dla pracowników do celów edukacyjnych oraz właściwie utrzymane i zabezpieczone.

 

2.W bibliotece funkcjonuje centrum informacji multimedialnej.

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

1.Poprawa poziomu bezpieczeństwa pobytu uczniów w szkole.

Opracowanie i wdrożenie  procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych.

 

2.Zapoznawanie uczniów z  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  obowiązującymi w szkole.

3.Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

1.Potwierdzone badaniami poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. W szkole przestrzegane są regulaminy i procedury.

2.Realizowany  i modyfikowany na bieżąco program wychowawczy (plan dydaktyczno- wychowawczy, program  profilaktyczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa  uczniów).

3.Eliminowane są zagrożenia mające wpływ na BHP.

pedagog

dyrektor

wychowawcy

II. 5. Kierowanie szkołą , obieg informacji

1.Opracowanie szczegółowych zasad  w zakresie sprawnego i skutecznego pozyskiwania i obiegu informacji na linii rodzic- nauczyciel – dyrektor.

2.Poprawa w zakresie pełnego wykorzystania kompetencji organów szkoły.

1.Szkoła posiada sprawny system pozyskiwania i obiegu informacji.

2.Szkoła w sposób partnerski komunikuje się  z rodzicami.

3.Organy szkoły korzystają ze swoich kompetencji.

dyrektor

wychowawcy

przew. rady rodziców

przew. samorządu szkolnego

III. KSZTAŁCENIE

 

 

 

 

III. 1. Programy nauczania

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów  na dany rok szkolny.

 

2.Dokonanie ewaluacji szkolnego zestawu programów.

3.Poprawa w zakresie wykorzystania przez nauczycieli komputera jako elementu swojego warsztatu pracy.

4.Włączenie elementów programu wychowawczego szkoły do realizowanych programów nauczania.

1.Programy nauczania  są zgodne z wytycznymi MEN.

 

.Programy nauczania dostosowane są do aspiracji, możliwości  i potrzeb uczniów.

3.Nauczyciele stosują komputer w swojej pracy.

 

4.Nauczcyiele podczas lekcji realizują program wychowawczy szkoły.

nauczyciele

dyrektor

III. 2. Organizacja procesu kształcenia

1.Prowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas I i IV.

 

2.Dostoswanie organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.(zdolnych i z opiniami , orzeczeniami).

3.Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez stosowanie różnorodnych form pracy i pomocy uczniom zdolnym oraz mającym trudności w nauce.

 

 

4. Właściwie zorganizowany proces dydaktyczny

 

 

5.Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczniów.

1.Szkoła wykorzystuje poziom kompetencji uczniów do planowania ich dalszego rozwoju.

 

2.Nauczyciele uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów.

3.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i zawodach, zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (pedagog, logopeda, zespoły korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne) .Zwiększenie oferty kół zainteresowań.

 4.Racjonalne wykorzystanie przez nauczycieli czasu pracy na zajęciach lekcyjnych,  rozkład zajęć uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia.

5.Zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych zgodnie z oczekiwaniami potrzebami uczniów.

wychowawcy

pedagog

nauczyciele przedmiotów

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

III. 3. Przebieg procesu kształcenia

1.Stosowanie różnorodnych metod nauczania.

 

 

2.Zapoznawanie uczniów i rodziców z zasadami ZWO i przestrzeganie jego zapisów.

3.Nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w   opiniach i orzeczeniach PPP i innych poradni specjalistycznych.

1.Nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych.

2.Nauczyciele przestrzegają zasad ZWO,  poddawane jest ono  jest ewaluacji.

 

3.Nauczyciele mają opracowane dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

nauczyciele  

 

III. 4. Efekty kształcenia

1.Podniesienie efektów kształcenia

 

 

2..Podniesienie jakości  nauczania języka obcego.

 

 

3.Wykorzystanie wyników analiz egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych do poprawy efektów kształcenia.

 

5.Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i olimpiadach  na różnych szczeblach.

1.Wyniki uczniów ze sprawdzianów i egzaminów nie odbiegają  od  średnich wyników w  powiecie i województwie.

 

2.Uczniowie sprawnie posługują się językiem obcym na poziomie podstawowym.

 

3.Poprawa efektów nauczania.

 

5. Osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach.

 

 

nauczyciele języków

nauczyciele przedmiotów

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

 

IV. 1. Równość szans

 

1.Systematyczne upowszechnianie wiedzy w zakresie praw i obowiązków dziecka i ucznia.

 

1.Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia i dziecka.

2.Wszyscy uczniowie maja możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

wychowawcy

dyrektor

IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

1.Uwzględnianie oczekiwań rodziców i uczniów przy tworzeniu programu wychowawczego.

2.Podniesienie jakości pracy wychowawcy klasowego.

 

3.Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

4.Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych zwiększają rolę samorządu klasowego i szkolnego.

 

1.Program wychowawczy klasy uwzględnia oczekiwania uczniów i rodziców.

2.Wychowawcy prowadzą spotkania z rodzicami metodami aktywnymi i gromadzą niezbędna dokumentację z przebiegu pracy wychowawczej.

3.W szkole funkcjonuje system nagród i kar motywujący uczniów do pracy.

 4.Aktywna działalność SU.

 

wychowawcy

opiekun SU

IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki

1.Podniesienie poziomu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.Program opiekuńczy  uwzględnia aktualne potrzeby w tym  zakresie.

2.Rodzice są profesjonalnie wspierani przez pedagoga, psychologa

 

dyrektor

pedagog

wychowawcy

IV. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły lub placówki

1. Realizacja działań opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych wynikających z zadań statutowych szkoły.

2.Badanie postaw, opinii i zachowań uczniów.

1.Działania wychowawcze , profilaktyczne i opiekuńcze szkoły są skuteczne i dostosowane do potrzeb dzieci.

2.Podejmowane działania dostosowane są  do potrzeb dzieci i sytuacji wychowawczej szkoły.

 

2009/2014

nauczyciele

pedagog

dyrektor

V. INNE

 

1.Zdobywanie certyfikatów jakości pracy

 2.Opracowanie projektu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów .

3.Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

1.Szkoła posiada  certyfikat jakości pracy szkoły.

2.Szkoła opracowała projekt edukacyjny zwiększający szanse edukacyjne uczniów.

3.Stowarzyszenie pozyskuje środki na rzecz szkoły, realizuje zadania w ramach projektów KL itp.  

 

dyrektor

przewodniczący zespołów zadaniowych

dyrektor

 nauczyciele

 

 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze Szkoły

 

Podstawa prawna  § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym,

1.        Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2.        Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

·        czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

·        rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

·        dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat,

·        w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowi lub życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do zabaw w pobliżu drogi).

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób upoważnionych!

3.        Na początku roku szkolnego wychowawca ( w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

4.        Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

5.        W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

·        niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

·        nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

·        wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

·        jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

6.        W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

·        niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

·        zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru dziecka,

·        po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE SZKOŁY

- ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

 

1. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie     ………………………….…….

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

 

      ……………………………………………….

data, podpis rodziców

 

2. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

 

1.         ………………………………………………………………………………

2.         ………………………………………………………………………………

3.         ………………………………………………………………………………

 

                                                                                       …………………………………………                                                                                  data, podpis rodziców

 

 

3. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

 

                                     …………………………………………..

   data, podpis rodziców

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

 

………………………………………………………………………………………….

                                                                   data, podpis rodziców

 

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce lub w  dzienniczku dziecka).

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ………………………………....………........................................

                                                                                                                                              /Nazwisko i imię/

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  20…../20…..

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

 

Dane dziecka i rodziców:

Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................

Telefon domowy: .......................................................

 

 

Imię i nazwisko ojca:           .............................................................

Adres zamieszkania: ................................................................................................

telefon: ........................................................

 

Imię i nazwisko matki:         ............................................................

Adres zamieszkania: .................................................................................................

telefon: .........................................................

 

Dodatkowe informacje o dziecku (problemy rozwojowo-zdrowotne: stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 12.45 (środa 7.00 – 13.45)

Ognisko Środowiskowe w godzinach 12.45 – 16.45  (środa 13.45 – 17.45)

                                                          

Żędowice, dn. .................................         ........................................................................

                                                                                              /Podpis rodziców/

 

 

 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy do dn. 10.09.20…r

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.45, w środę 7.00 – 17.45.

2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek].

7. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem].Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej

 

 

Żędowice, dnia   …………….……….              …………………………………………………

                                                                                            /podpis rodziców/