OGŁOSZENIA !!!

Szanowni Państwo !

13 stycznia 2020 /poniedziałek/ odbędą się spotkania nauczycieli z rodzicami w celu przekazania informacji o ocenach prognozowanych na koniec I półrocza.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

18 listopada 2019 roku w godz.17.00-18:00 odbędą się indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami. Zapraszamy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zebranie organizacyjne z rodzicami

Szanowni Państwo !

16 września /poniedziałek/ odbędą się pierwsze bardzo ważne spotkania z rodzicami.

Harmonogram:

16:30- rodzice uczniów klas 4

17:00- ogólne zebranie wszystkich rodziców

17:30- spotkania z wychowawcami

17:45- spotkania Trójek Klasowych z Zarządem Rady Rodziców

Zapraszamy

dyr. M.Kozioł

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

 Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 16.09.2019 można składać wnioski o stypendium szkolne. Obowiązuje kryterium dochodowe 528 zł na osobę w rodzinie.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

      Szanowni Rodzice informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem można składać wnioski o świadczenie dla ucznia na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu Dobry Start  (300zł).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

     Dyrektor PSP Żędowice informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach. Zamówione mundurki szkolne będą do odbioru od 29 sierpnia w sekretariacie.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

Rogi obfitości tzw. "Tyty" można składać w sekretariacie szkoły w dniach 29 i 30 sierpnia w godz. od 8.00 do 15.00

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

           Informuję, iż przymiarka mundurków dla uczniów przyszłej pierwszej klasy oraz uczniów pozostałych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach odbędzie się 11.06.2019 r. o godz.16:30 w świetlicy szkolnej.

                        Koszt mundurka to 62,00 złotych  -  płatne w czasie przymiarki.

                                                                                                                                              Dyrektor PSP Żędowice

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja od kuratora!

Drodzy uczniowie , szanowni rodzice w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, przypominam o zachowaniu daleko idącej profilaktyki w celu wyeliminowania ich w rejonie działania Państwa szkół. W związku z powyższym zalecam wdrożenie działań uczulających uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć. Istotnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zachowanie asertywnej postawy młodych ludzi wobec obcych, którzy proponują przejazd samochodem, ofiarowują prezenty, a szczególnie artykuły spożywcze, co może być kluczowym dla ich bezpieczeństwa. Przypomnieć należy również rodzicom o obowiązku opieki nad dziećmi najmłodszymi, szczególnie po zakończeniu zajęć szkolnych.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice!

  W poniedziałek 10 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się ważne spotkanie wszystkich rodziców kl. VIII i III gimnazjum z dyrektorem ZSP w Zawadzkiem. Bardzo prosimy o niezawodne przybycie  wszystkich rodziców kl. VIII i III gimnazjum.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Szanowni Rodzice!

Zgodnie z kalendarzem szkoły z dnia 14.09.2018r. przypominamy rodzicom i zapraszamy na wywiadówki końcoworoczne 13 maja o godzinie 17:00. Wychowawcy przekażą informacje o ocenach prognozowanych na koniec roku.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z pismem Opolskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5551.2.2019 z dnia 22.02.2019 r. informującym o zamiarze zorganizowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty nieodpłatnego wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego, proszę o  informację, czy są Państwo zainteresowani udziałem dziecka w wieku od 7 do 15 roku życia się udziałem w w/w nieodpłatnym wypoczynku. Zgodnie z treścią w/w pisma informuję, że pierwszeństwo w korzystaniu  z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci: 1) objęte pieczą zastępczą, 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:      

 a)z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,     

 b) samotnie wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

Przedmiotowa informacja będzie podstawą do przyznania ilości miejsc na planowanym nieodpłatnym wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy. Proszę o przekazanie informacji telefonicznie lub osobiście w terminie do dnia 7 marca 2019 r.  

Z poważaniem

 Małgorzata Kozioł Dyrektor Publicznej  Szkoły w Żędowicach

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o niezawodne przybycie w celu omówienia ważnych tematów wychowawczych.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1)    16.30 – spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów ki. IV

2)    17.00 – spotkanie ogólne, przekazanie spraw organizacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

3)    17.30 – spotkania z wychowawcami klas, wybory do klasowych rad rodziców

4)    18.00 -  zebranie rady rodziców

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tyty dla pierwszoklasistów odbierane będą w sekretariacie szkoły w dniu 31.08.2018 od godz. 8:00 do godz. 15:00.Zamówione mundurki szkolne już są do odbioru w sekretariacie.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................