Plan dydaktyczno – wychowawczy

 

Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego w Żędowicach

 

 

Główne założenia na rok szkolny 2016/2017

 

1.      Dbanie o wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, społeczny, emocjonalny.

Pielęgnowanie wartości wpisanych w kulturę, historię kraju i regionu, rozwijanie patriotyzmu i postaw obywatelskich.

2.      Promocja zdrowego stylu życia,  zwiększanie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi i uzależnieniami:

·         przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez realizację programów profilaktycznych i zadań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i uzależnień,

·         stwarzanie warunków dających okazję do wypoczynku, ruchu i rekreacji, dostarczających radości życia i satysfakcji,

·         działalność edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi,

·         integracja i asymilacja osób niepełnosprawnych i chorych w środowisku, współpraca z miejscową stacją Caritas,

·         udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych i akcjach charytatywnych.

3.      Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów przez działalność kół zainteresowań, udział w konkursach i realizację projektów edukacyjnych.

4.      Pomoc i wsparcie dla uczniów mających trudności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz uwzględnienie potrzeb ucznia zdolnego.

5.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły w środowisku.       

 

I.              Rozwój intelektualny ucznia

 

Lp.

Rodzaj działalności: konkurs, impreza, akcja

Cel organizowanej imprezy, uroczystości

Odpowiedzialni, termin

1.

 

 

 

 

 

Gminny konkurs czytelniczy – klasy I-III SP

- rozwijanie zainteresowań dzieci czytaniem książek

- kształtowanie nawyku czytania i czerpania przyjemności z sięgania do książki

 

M. Jeruszka,

K. Grabińska,

B. Michalik,

B. Śmich.

Termin:

VI 2017r.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja konkursów przedmiotowych

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

- j. niemiecki

- geografia

- historia

- religia

-praca z uczniem zdolnym

- poszerzanie wiadomości wykraczających poza podstawę programową

 

 

 

 

 

K. Gryc,

A. Stachowska,

J. Baron,

E. Kubica,

M. Poliwoda,

J. Breguła,

E. Koronczok.

Termin:

cały rok 2016/2017

3.

 

 

 

Konkursy

recytatorskie (wszystkie etapy edukacyjne)

 

- praca z uczniem zdolnym, wspieranie jego rozwoju

 

 

B. Śmich,

A. Stachowska,

M. Jeruszka.

Termin:

 V –VI 2017

 

4.

 

Konkurs czytelniczy

klasy IV-VI, I-IIIG.

 

 

 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i poszerzanie wiedzy uczniów wykraczającej poza podstawę programową

 

J. Baron,

A. Stachowska.

Termin:

VI 2017

 

5.

 

 

Konkurs ortograficzny klasy I-III SP

 

-poszerzanie wiedzy, praca z uczniem zdolnym 

B. Śmich,

M. Jeruszka,

K. Grabińska,

B. Michalik.

Termin:

 V – VI 2017

 

6.

 

 

 

Konkurs ortograficzny

 IV –VI, I-III G

 

-poszerzanie wiedzy,

- praca z uczniem zdolnym 

A. Stachowska,

J. Baron.

Termin:

 V – VI 2017

7.

Konkurs matematyczny

klasy I-III SP

 

-poszerzanie wiedzy, praca z uczniem zdolnym 

B. Śmich,

M. Jeruszka,

K. Grabińska,

B. Michalik.

Termin:

 V 2017

8.

 

 

 

 

Gminny konkurs

„Śląskie Beranie”

 

 

-kształcenie i podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

 

 

 

A. Stachowska,

J. Baron,

J. Breguła,

G. Trybuła,

E. Koronczok,

S. Czech,

H. Kozub,

B. Michalik,

M. Poliwoda.

Termin:

III - IV 2017

9.

 

 

 

Realizacja projektów gimnazjalnych

- poszerzanie wiadomości wykraczających poza podstawę programową

- rozwijanie pasji i zainteresowań

-realizacja zadań wynikających z podstawy programowej

J. Baron,

J. Breguła,

K. Gryc,

S. Czech.

Termin:

IX 2016 - V 2017

10.

Konkurs poezji

języka niemieckiego

- propagowanie piękna żywego słowa,

- zapoznanie z twórczością niemieckojęzycznych poetów

 

E. Kubica,

E. Koronczok.

Termin:                                                                                          

III – IV 2017

11.

Apele z okazji świąt narodowych

-kształtowanie poczucia patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej

A. Stachowska,

S. Czech,

wychowawcy.

Termin:

 XI 2016

 V 2017

12.

 

 

 

Zwiedzanie miejsc związanych z historią naszego regionu

 

 

-  pogłębianie wiedzy związanej z historią, przyrodą , tradycjami swojego regionu

- kształtowanie poczucia więzi ze  swoją „Małą Ojczyzną ”

 

A. Stachowska.

 

Termin:

X – XI 2016

13.

Konkurs literacki „Ze Śląskiem na Ty”

pogłębianie wiedzy związanej z historią, tradycjami swojego regionu

- kształtowanie poczucia więzi ze  swoją „Małą Ojczyzną ”

 

A. Stachowska,

J. Baron.

Termin:

 V – VI 2017

 

14.

Gminne biegi przełajowe

- popularyzacja biegania

- aktywne spędzanie wolnego czasu

J. Breguła.

Termin:

 IX – X 2016

 

15.

 

 

 

 

 

Organizacja pomocy w nauce w ramach prowadzonej terapii pedagogicznej: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wyrównawcze, dla dysortografików i gimnastyka korekcyjna, rewalidacja

-wyrównywanie braków w wiadomościach i deficytów rozwojowych, pomoc w nauce

- rozwijanie logicznego myślenia

- doskonalenie umiejętności czytania i pisania

 

Dyrektor szkoły,

nauczyciele prowadzący zajęcia.

 

Termin:

na bieżąco

 

16.

Działalność Zespołu Żędowianie

- rozwijanie pasji i zainteresowań

- pożyteczne spędzanie czasu wolnego

- kształtowanie poczucia rytmu,    

- poznawanie  tańców regionalnych i narodowych

- pielęgnowanie tradycji i folkloru

- rozwijanie zdolności muzycznych

J. Breguła.

 

Termin:

cały rok 2016/20

 

II. Edukacja zdrowotna, profilaktyka,  bezpieczeństwo

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań z zakresu

Szkolnego Programu Profilaktycznego

-aktywne spędzanie czasu wolnego

- rozwijanie zainteresowań rekreacją , turystyką i sportem

- wycieczki rowerowe, biegi 

  przełajowe,

- happeningi, apele, konkursy

-przedstawienia profilaktyczne

-przeciwdziałanie agresji i przemocy

-nauka umiejętności społecznych

-profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne)

Pedagog,

wychowawcy,

nauczyciele.

 

 

Termin:

cały rok 2016/2017

2.

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych

 

 

- stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu, udział w zabawach i konkursach

J. Breguła.

Termin:

cały rok 2016/2017

3.

Organizacja rajdów rowerowych i pieszych, wycieczek

 

 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości aktywnego wypoczynku

 

M. Miszczyk,

E. Kubica,

nauczyciele, wychowawcy.

Termin:

IX – X 2016

V – VI 2017

 

4.

Organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw, dyskotek itp.

 

 

-zapewnianie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole

 

 

Dyrektor szkoły,

nauczyciele dyżurujący, wychowawcy klas.

Termin:

cały rok 2016/2017

 

5.

 

 

 

Organizacja spotkań z pracownikami Policji

-budzenie świadomości prawnej,

- propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów

-zapobieganie przemocy, agresji

-przeciwdziałanie zagrożeniom związanym ze współczesnymi środkami masowego przekazu

Pedagog szkolny

 

 

Termin:

IX – X 2016

6.

Działania opiekuńcze i pomoc materialno –socjalna:

Prowadzenie dożywiania (herbata, obiady) i akcji „Szklanka mleka”

-zapewnienie opieki w ramach świetlicy szkolnej i ogniska środowiskowego

- zapewnienie dożywiania uczniom,

-propagowanie zdrowego  odżywiania

-pomoc finansowa i rzeczowa uczniom

-wnioskowanie o stypendia

-refundacja opłat PZU

-wnioskowanie do instytucji o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia

Dyrektor szkoły,

M. Miszczyk,

pedagog,

wychowawcy.

 

Termin:

cały rok 2016/2017

7.

Konkurs czystości klas I –VI,

 I - IIIG

 

 

- uświadamianie uczniom konieczności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą

 

K. Grabińska.

Termin:

cały rok 2016/2017

 

III. Rozwój społeczny, edukacja komunikacyjna

 

1

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wychowawcze (o charakterze integrującym klasę,  nauka umiejętności społecznych prowadzone przez pedagoga

 

-integracja zespołów klasowych, kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie

-kształtowanie umiejętności społecznych np. mówienia nie, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji itp. 

 

M. Jeruszka,

B. Śmich,

nauczyciele, wychowawcy.

 

Termin:

cały rok 2016/2017

 2.

 

 

 

 

 

Realizacja programu z zakresu preorientacji zawodowej:

- spotkania z doradcą zawodowym,

-wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych,

-zwiedzanie

- spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, wycieczki do zakładów pracy

- wskazanie uczniom różnych możliwości kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego

- poznawanie możliwości i preferencji zawodowych

-przygotowanie do odejmowania trafnych decyzji zawodowych

-przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy

 

 

Wychowawcy klas,

Pedagog.

 

Termin:

cały rok 2016/2017

 3.

 

 

 

 

 

 

Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych i chorych:

-realizacja zajęć i  programów kształtujących postawy tolerancji i otwartości

-współpraca z miejscowym Caritas

 

- kształtowanie u uczniów postaw szacunku i tolerancji dla wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych i niepełnosprawnych

- zapewnienie właściwych warunków nauki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- uwrażliwianie dzieci na potrzeby otaczającego nas środowiska, identyfikowanie się i akceptowanie rówieśników niepełnosprawnych.

Dyrektor szkoły,

Pedagog,

nauczyciele, wychowawcy klas.

 

Termin:

cały rok 2016/2017

4.

Edukacja Europejska

- poznawanie kultur innych krajów

- udział w konkursach plastycznych

E. Koronczok,

M. Poliwoda.

Termin:

cały rok 2016/2017

5.

Przygotowanie uczniów do zdawania karty rowerowej.

 

- znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze

- umożliwienie uczniom zdobycie karty rowerowej

- bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas wycieczek

 

H. Kozub, wychowawcy klas.

  

Termin:

IV – V 2017

6.

 

 

 

Propagowanie znajomości praw ucznia – gazetki , godziny wychowawcze

 

 

- propagowanie znajomości praw ucznia

 

 

 

Rzecznik praw ucznia,  

Pedagog szkolny, wychowawcy.

Termin:

cały rok 2016/2017

7.

Działalność SU na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

 

 

- aktywny udział uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły

- działalność klas pod kątem pracy na rzecz innych

- aktywizowanie młodzieży w organizację imprez szkolnych, klasowych , środowiskowych wg kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

 

K. Gryc,

wychowawcy klas,

osoby odpowiedzialne za poszczególne imprezy.

Termin:

cały rok 2016/2017

8.

Udział w imprezach o charakterze  ekologicznym

(Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi) i świętach narodowych

- uświadamianie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko

- kształtowanie patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej

 

M. Miszczyk,

E. Koronczok,

B. Michalik,

A. Stachowska.

K. Gryc,

S. Czech.

Termin:

IX 2016

IV 2017

9.

Prowadzenie działalności

mającej na celu rozpoznawanie zjawisk i opinii /ankiety , wywiady , rozmowy/

-poznawanie opinii, poglądów i zjawisk,

- dożywianie, pomoc rzeczowa, zwolnienia z opłat i składek

 

 

Wychowawcy klas,

pedagog,

zespół wychowawczy.

Termin:

cały rok 2016/2017

10.

 

 

 

 

 

Działalność organizacji

PCK, SKKT PTTK, SU,

współpraca z instytucjami :Policją, MOPS, Sądem, MKRPA, PCPR, PPP, szkołami, zakładami pracy

 

- aktywizowanie dzieci i młodzieży

-współpraca i integracja ze środowiskiem

-udzielanie pomocy i wsparcia

-pozyskiwanie sponsorów

 

 

Opiekunowie organizacji,

K. Grabińska,

M. Miszczyk,

E. Kubica,

M. Jeruszka,

K. Gryc

B .Śmich

Termin:

cały rok 2016/2017

11.

Udział w kampaniach społecznych

-uwrażliwianie na niepokojące zjawiska społeczne i  potrzeby innych

Wychowawcy, pedagog, opiekun samorządu.

Termin:

Na bieżąco

12.

Udział w imprezach środowiskowych: festyny, Dożynki, Dni Miasta, imprezy organizowane przez Radę Rodziców

-integracja ze środowiskiem

-wdrażanie do aktywności na rzecz środowiska,  samorządności i współodpowiedzialności za swoje środowisko

Wszyscy nauczyciele

 

Termin:

wg potrzeb

13.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji

-budzenie świadomości prawnej

Pedagog.

Termin:

IX - X 2016

14.

Udział w konkursach tematycznych promujących wartości społeczne (np. ekologicznych, profilaktycznych i  itp.)

 

- rozbudzanie zainteresowań plastycznych, smaku estetycznego i poczucia piękna

- uwrażliwianie na otaczający świat

 

S. Czech, nauczyciele świetlicy, wychowawcy klas.

Termin:

cały rok 2016/2017

15.

Ogólnoszkolny konkurs „Klasa na medal”

-rozwijanie kreatywności i samorządności uczniów

-wdrażanie do odpowiedzialności

-zachęcanie do pracy na rzecz innych

 

K. Gryc,

B. Śmich.

Termin:

cały rok 2016/2017

16.

Działalność Ogniska  Środowiskowego

-prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i rodzin potrzebujących wsparcia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) 

Wychowawcy w ognisku środowiskowym.

Termin:

cały rok 2016/2017

17.

Poznawanie opinii i poglądów, ewaluacja pracy szkoły

-rozpoznawanie zjawisk opinii i efektywności pracy szkoły

Dyrektor szkoły, nauczyciele.

Termin:

cały rok 2016/2017

 

IV. W wymiarze estetycznym

 

1.

Udział w konkursach plastycznych (Konkurs na najładniejszy stroik i kartkę świąteczną, Konkurs kroszonkarski)

-kształtowanie wrażliwości, poczucia piękna i smaku

-pielęgnowanie tradycji

 

S. Czech, nauczyciele świetlicy szkolnej i środowiskowej.

 

Termin:

na bieżąco

2.

Przygotowywanie wystawek tematycznych, stroików okazjonalnych, dekorowanie klas i korytarzy.

-dbałość o wygląd i wystrój szkoły

-pielęgnowanie tradycji

 

Odpowiedzialni nauczyciele.

 

Termin:

cały rok 2016/2017

3.

Organizacja wyjazdów do kina, teatru, udział w koncertach i występach kulturalnych organizowanych na terenie szkoły.

- rozwijanie zainteresowań i wrażliwości uczniów, - 

- kształtowanie postaw otwartych na odbiór  kultury

-zachęcanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego

Organizatorzy poszczególnych wyjazdów.

 

Termin:

na bieżąco