Plan pracy

Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Żędowicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Plan opracowany został na podstawie: 

1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

2.Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017.

3.Koncepcji pracy ZSG w Żędowicach.

4.Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

 

 

Cele do zrealizowania:

·      stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomoc uczniom  z problemami w nauce,

·      wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

·      angażowanie uczniów w planowanie i organizację życia społeczności szkolnej,

·      zacieśnienie współpracy z rodzicami.

 

 

Główne zadania

dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze

na rok szkolny 2016/2017:

·      przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego,

·      doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i wzbogacenie księgozbioru biblioteki

·      stworzenie zaplecza edukacyjnego  jako rozszerzenie oferty szkoły

·      prowadzenie preorientacji zawodowej

·      zwiększyć nacisk na naukę języków obcych

 

Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej szkoły

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 7/2016/2017 z 29.08.2016 r

                                                                                                          

Spis treści zawartych w planie:

I.              Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.            Kalendarium szkolne.

III.           Harmonogram imprez szkolnych.

IV.          Harmonogram wycieczek szkolnych.

V.           Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.                                           

 

                                                                                                       

I.           Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły                                                                 

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor

29.08.2016

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

29.08.2016

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i profilaktycznego

Rada pedagogiczna

29.08.2016

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

29.08.2016

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 31.08

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (także próbnych). Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji

wszyscy nauczyciele, dyrektor

Kwiecień

maj

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok

Wypracowywanie działań motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok

Badanie wyników nauczania, dyrektor

wszyscy nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

Styczeń /czerwiec

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor

cały rok

Obserwacje lekcji

dyrektor

według harmonogramu

 

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok

Działania Samorządu Uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza

Bibliotekarz, wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja pracy pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagog szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja pomocy  wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor

cały roK

II. Kalendarium szkolne roku 2016/2017

1.         Rozpoczęcie roku

1 września 2016

I półrocze   1 września 2016 r  -  27 stycznia 2017 r.

II półrocze 30 stycznia  2017 r -  23 czerwca 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017r.

2.         Ferie i dni wolne

31 października 2016r.

23 grudnia – 30 grudnia 2016 r.

13 lutego – 24 lutego 2017 r.

13 – 18 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

3.         Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

        19 – 21 kwietnia 2017r.        

Egzaminy próbne:

        Styczeń, marzec 2017r.

4.         Zadania związane z systemem oceniania w szkole

a)              konferencje klasyfikacyjne

23 stycznia 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

b)         wystawianie ocen klasyfikacyjnych:

do 18 stycznia 2016 r.

            do 9 czerwca 2017 r.

c)         egzaminy poprawkowe

            I półrocze: 1 tydzień od rozpoczęcia II półrocza

II półrocze: koniec sierpnia 2017 r.

d)              powiadamianie rodziców o proponowanej ocenie ucznia

do 21 grudnia 2016 r.

      do 17 maja 2017 r.

5.    Posiedzenia rad pedagogicznych

a)    29 sierpnia 2016r. rada organizacyjna przygotowanie do nowego roku szkolnego,

b)    23 stycznia 2017r. rada klasyfikacyjna

c)    30 stycznia 2017 podsumowująca I półrocze

d)    14 czerwca 2017 rada klasyfikacyjna

e)    23 czerwca 2017 podsumowująca  rok szkolny 2016/2017

f)     rady szkoleniowe - zgodnie z planem WDN

g)    rady dotyczące bieżących problemów uczniów i szkoły - w miarę potrzeb

 

6.    Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

 

Szkoła podstawowa:

6 dni

Gimnazjum :

 do 8 dni

31.10.2017

2. 05. 2017

31.10.2017

2. 05. 2017

19.04.2017

egzamin gimnazjalny

19.04.2017

egzamin gimnazjalny

20.04.2017

egzamin gimnazjalny

20.04.2017

egzamin gimnazjalny

21.04.2017

egzamin gimnazjalny

21.04.2017

egzamin gimnazjalny

 

III. PLAN IMPREZ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY

                                                                                   

2016/2017

 

MIESIĄC

TEMATYKA

 

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/ 2017.

01.09.

2016

B. Michalik

Akcja "Sprzątanie Świata".

09.

2016

M. Miszczyk

Dzień Chłopca.

27.10.

2015

SU

Wychowawcy

 

PAŹDZIERNIK

 

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.

2016

J. Baron, G. Trybuła,

S. Czech

 

 

 

 

LISTOPAD

Narodowe Święto Niepodległości.

10.11.

2016

A. Stachowska,  S. Czech

Ślubowanie klas 1 SP.

11.

2016

M. Jeruszka, K. Grabińska, B. Śmich, B. Michalik

Ślubowanie klas I gimnazjum.

11.

2016

G. Trybuła, E. Kubica

Andrzejki.

24.11.

2016

J. Breguła, M. Poliwoda

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki.

06.12.

2016

SU

Wychowawcy

Wigilia szkolna (jasełka).

22.12.

2016

M. Jeruszka, K. Grabińska, B. Śmich, B. Michalik,        S. Czech

 

STYCZEŃ

Zabawa karnawałowa.

01.

2017

Ognisko Środowiskowe

 

LUTY

Walentynki.

07.02.

2017

E. Kubica

 

 

 

 

MARZEC

 

 

 

 

Dzień Samorządności.

23.03.

2017

SU

Konkurs Poezji Niemieckiej.

03.

2017

E. Koronczok

Gminny Konkurs Śląskie Beranie.

24.03.

2017

J. Baron, A. Stachowska,               J. Breguła, S. Czech,                  B. Michalik, M. Miszczyk,

 H. Kozub

 

 

 

KWIECIEŃ

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

 

19.04.

2017

Powołane

 zespoły egzaminacyjne

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

20.04.

2017

Powołane

zespoły egzaminacyjne

Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego.

 

21.04.

2017

Powołane

zespoły egzaminacyjne

Światowy Dzień Ziemi.

04.

2017

E. Koronczok, B. Michalik

 

 

 

 

 

 

MAJ

Święto Konstytucji 3 Maja w piosence

09.05.

2017

S. Czech, wychowawcy

Szkolny Konkurs Recytatorski      

 

05.

2017

M. Jeruszka,

 A. Stachowska, B. Śmich

Szkolny Konkurs Czytelniczy klas

IV - VI  SP,  I - III gimnazjum

05.

2017

J. Baron, A. Stachowska

 

 

 

CZERWIEC

Dzień Dziecka

Dzień Profilaktyki

01.06.

2017

M. Jeruszka,

 K. Grabińska, B. Śmich

Dzień Sportu Szkolnego

„Ruch to zdrowie”

20.06.

2017

J. Breguła, M. Poliwoda,

 H. Kozub,

Gminny Konkurs Czytelniczy

klas 1-3 SP.

06.

2017

M. Jeruszka, K. Grabińska, B. Śmich, B. Michalik

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

24.06.

2017

J. Baron, E. Kubica

         

 

IV. Harmonogram wycieczek

 

 

klasa

miejsce

termin

I

Palmiarnia w Gliwicach

Listopad 2016

II

III A

III B

IV

 

Karpacz

 

Czerwiec 2017

V

VI

I G

 

Zakopane

 

04-07.10.2016

II G

III G

 

V. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

Narady Rady Pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

29.08.2016

inauguracyjna

19.09.2016r.

12.09.2016

organizacyjna

21.11.2016

zebranie ogólne

godz. 17.00

23.01.2017r

klasyfikacja

6.02.2017

zebranie ogólne

godz. 17.00

30.01.2017r.

podsumowanie I półrocza

03.04.2017

spotkania indywidualne

14.06.2017

klasyfikacja

08.05.2017

dyżur nauczycieli

23.06.2017

podsumowanie II półrocza

22.05.2017

zebranie ogólne

godz. 17.00

oraz w miarę potrzeb

oraz w miarę potrzeb

 

 

VI.       Realizacja projektu gimnazjalnego w klasie II G

 

1.         Jadwiga Breguła

2.         Marian Poliwoda, Karina Gryc

3.         Sybilla Czech

4.         Jolanta Baron