PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŻĘDOWICACH

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

1.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach wznawia funkcjonowanie  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Zawadzkie, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2.         Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników, uczniów i ich rodziców oraz określa zasady ich  bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły.

3.         Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

1)        ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

2)        w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

3)        do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

4)        osoby z zewnątrz mogą przebywać w budynku szkoły tylko za zgodą dyrektora szkoły.

4.         Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

5.         Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

6.         Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

7.         Świetlica czynna jest w godzinach: od 7.00 do 15.45.

8.         Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w gabinecie lekarskim.

9.         Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do wyznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

10.      Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

11.      Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

  

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 

1.         Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.         Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

3.         Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem od strony świetlicy, uczniowie klas IV – VI wchodzą wejściem głównym, a kl. VII - VIII wejściem bocznym.

4.         Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

5.         Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Odprowadzają dzieci do blokad na placu szkolnym.

6.         Na terenie szkoły ucznia obowiązuje maseczka do momentu wejścia do klasy. Maseczki stosujemy również na przerwach i w świetlicy.

7.         Każdy oddział ma przydzieloną stałą klasę na zajęcia lekcyjne, zmieniają się tylko nauczyciele uczący. Wyjątek stanowi sala komputerowa, gdzie uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach informatyki oraz lekcje wychowania fizycznego. Przed każdorazowym wejściem do klasy uczeń dezynfekuje ręce.

8.         Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do bezzwłocznego uaktualnienia danych.

9.         Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, (gabinet lekarski) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).

10.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

12.      Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13.      Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

14.      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

15.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

16.      Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

17.      Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 

1.       Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2.       Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

3.       Podczas wykonywania czynności służbowych , przeprowadzanych bez kontaktu   z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

4.       Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

5.       Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

6.       Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

7.       W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

8.       Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

9.       Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,   w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10.    Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

11.    W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę, za zgodą rodzica.

12.    Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

13.    Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

14.    Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.

15.    Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

16.      Zaleca się:

1)        utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni  i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

2)        dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

3)        dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

4)        dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

5)        czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

17.      Do obowiązków personelu obsługi należy także:

1)        sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach  i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

2)        sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

3)        napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

4)        wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

1.       Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.

2.       Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

3.       Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

4.       Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

5.       Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

6.       Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

1.         Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)        ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)        zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)        stosować środki ochrony osobistej.

2.         Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

3.         Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4.         Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

5.         Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

1)        przed rozpoczęciem pracy,

2)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)        po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)        po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5)        po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6)        po skorzystaniu z toalety,

7)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8)        po jedzeniu, piciu.

6.         Posiłki są wydawane są przez personel bezpośrednio na stół każdemu dziecku.

7.         Po spożyciu posiłku talerze i sztućce zebrane ze stolików zgromadzone na wózku gastronomicznym są przez personel obsługowy odstawiane pod drzwi zmywalni.

8.         Za dezynfekcję wózka oraz talerzy, sztućców należy do pracowników kuchni.

 

§ 6

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 

1.         Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2.         Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane  i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.         Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.

4.         Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

1.         Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2.         W przypadku, gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się m.in. dusznością, kaszlem, gorączką:

1)        pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub/ i dodatkowo w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 m odległości;

2)        nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców ucznia, przypominając o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;

3)        dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną,   a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.

3.         Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.         Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane  o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5.    Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników. Prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

1.         Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.         W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3.         W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

4.         Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

5.         Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6.         W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

7.         Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

8.         Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

9.         O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik PSP w Żędowicach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 10
Organizacja pracy w przypadku wprowadzenia strefy żółtej lub czerwonej na terenie, na którym znajduje się szkoła

 

1.    Wyboru   formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   powiatu  strzeleckiego  na   terenie   którego   ma   siedzibę   Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach.

2.    W zależności od tego, czy powiat strzelecki, na terenie którego ma siedzibę szkoła został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.

3.    W   przypadku   zaliczenia   powiatu strzeleckiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)        mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki   w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2)        kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

4.    W przypadku zaliczenia powiatu strzeleckiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas  i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

5.    Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

6.    Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 wymaga uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

7.    Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3   i 4 dyrektor   może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.

8.    W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3   i 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie  z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

§11

 

Postępowanie z korespondencja i dokumentami przychodzącymi do szkoły  w czasie ochrony przed koronawirusem

 

1.         Osoba dostarczająca dokumenty typu listy, druki, materiały reklamowe zobowiązana złożyć je w specjalnie przygotowanym pojemniku przy głównym wejściu do szkoły.

2.         Materiały takie podlegają 48 godzinnej kwarantannie.

3.         Dostarczone przez rodzica dokumenty także podlegają kwarantannie.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

1.         Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

2.         Procedura może być modyfikowana.

3.         Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4.         Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

5.         O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

               

 

Załączniki do Procedury:

1.            Deklaracja rodzica.

 

                                          

             

 

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

·         Zapoznałam/łem się z treścią „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach”.

·         Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole.

·         Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii na badanie temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

 

……………………………..

Data

 

 

…………..……………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

DEKLARACJA RODZICA POBIERZ

 

I