Szkolny Program Profilaktyczny

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Żędowicach

„ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ”

 

Podstawa prawna

Konstytucja RP art.72 (Ochrona Praw Dziecka)

 

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r Art. 27. 1. "Państwa - Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu"

 

Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwał o wprowadzeniu programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r podaje w rozdziale 1, art.1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane"

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowan

 

 

Wstęp

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania wiedzy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, niekorzystnymi z punktu rozwoju  i zdrowia zjawiskami, czynnikami, warunkami życia.  Profilaktyka szkolna - to  chronienie młodego człowieka przed zagrożeniami i pojawiającymi się zakłóceniami rozwoju, podejmowanie działań hamujących zachowania niepożądane i reagowanie na zjawiska ryzykowne.

Szkoła jako jedno z ważniejszych środowisk wychowawczych odgrywa w tym zakresie kluczowe znaczenie, oprócz zadań dydaktycznych ma za zadanie promowanie zdrowia oraz stwarzanie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących  przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Podstawowym zadaniem szkoły jest profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do szerokiej grupy odbiorców. Ma ona na celu promocję zdrowego stylu życia i opóźnienie wieku inicjacji zachowań ryzykownych. Szkolny program profilaktyczny odpowiada realnym problemom i zagrożeniom w naszym środowisku. Otaczająca nas rzeczywistość oraz diagnoza sytuacji szkolnej wskazuje na pojawianie się czynników zwiększających ryzyko zachowań negatywnych, a są nimi:

- kryzys rodzinny, bezrobocie, słabnąca wieź emocjonalna miedzy rodzicami a dziećmi, spowodowana częstymi wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a tym samym ograniczony kontakt z dziećmi

- niedojrzałość emocjonalna dzieci, napięcia wewnętrzne wynikające z wieku rozwojowego oraz trudnej sytuacji społecznej

- dostępność i łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, leki)

- negatywny wpływ grup rówieśniczych, w których normą są zachowania destrukcyjne, konflikty i nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- występowanie negatywnych zachowań takich jak: wulgarny sposób bycia, przemoc, zachowania agresywne, brak wzajemnego szacunku

- negatywny wpływ Internetu, gier komputerowych oraz występowanie zjawisk związanych z cyberprzemocą  

- słabe wyniki w szkole, konsumpcyjne podejście do życia, niskie ambicje i cele życiowe uczniów, bierne spędzanie czasu wolnego, niechęć do korzystania z dóbr kultury.

 

Zaobserwowane zjawiska stały się punktem wyjścia do sformułowania celów programu profilaktycznego. Nadrzędnym jego celem jest osłabienie czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących dziecko. Adresatami programu profilaktycznego są uczniowie rodzice i nauczyciele. Program ma charakter długofalowy, systematyczny, otwarty i elastyczny, modyfikowany jest w zależności od potrzeb. Za jego realizację odpowiadają: dyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog.               

Program zgodny jest z misją i wizją szkoły, zatwierdzony został przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.    

 

1.     Cele Szkolnego Programu Profilaktycznego:

 

- Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, dbałość o bezpieczeństwo uczniów, troska o higieniczny tryb życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowe odżywianie

- Propagowanie aktywnych i kulturalnych form spędzania czasu wolnego

- Kształtowanie w uczniach postaw wolnych od uzależnień i nałogów, przekazywanie wiedzy o ich szkodliwości

- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu, uwrażliwianie na zagrożenia związane z grami komputerowymi, uzależnieniami od Internetu, komputerów, zjawiskami związanymi z cyberprzemocą

- Rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji, skutecznego odmawiania, radzenia sobie z agresją, radzenia sobie ze stresem, poznawanie i wyrażanie uczuć itp.

- Edukacja prorodzinna

- Poznawanie i przestrzeganie norm, budowanie postaw życzliwości, tolerancji, szacunku i poszanowania wartości

- Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku uzależnień, przemocy itp.

- Uświadomienie rodzicom i nauczycielom potrzeb dzieci oraz wyposażenie ich w podstawowy zasób wiedzy o problemach i zaburzeniach rozwojowych dzieci, uzależnieniach i zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputerów i Internetu

- Udzielanie pomoc psychologicno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom w rozwiazywaniu problemów szkolnych i wychowawczych

- Uświadomienie rodzicom ich możliwości i sposobów pomocy dziecku.

 

2.     Działania podejmowane wobec uczniów

 

 

Lp.

Cele

Zadania wychowawcze

Formy pracy

Klasa

1.

Poznawanie cech i możliwości ucznia w celu zapewnienia mu pomocy i optymalnych warunków nauki.

1.Poznawanie mocnych i słabych stron ucznia.

2.Uczenie technik  uczenia się i gospodarowania czasem wolnym.

3.Przygotowywanie uczniów do podjęcia decyzji o wyborze szkoły/zawodu.

4.Współpraca z PPP – diagnoza psychologiczno pedagogiczna.

 

.

Godziny wychowawcze,

indywidualne rozmowy

z uczniem i rodzicami. Wnioskowanie o badania w PPP, przestrzeganie zaleceń Opinii PPP.

Praca indywidualna z uczniem.

Zajęcia z preorientacji  i orientacji Zawodowej.

Zajęcia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

 

I-VI sp.

I-III gim.

2.

Integrowanie ucznia z zespołem klasowym. Budowanie pozytywnych relacji między uczniami  nauczycielami i rodzicami.

1.Organizacja zajęć pozalekcyjnych, wycieczek o charakterze integracyjnym.

2.Angażowanie uczniów do reprezentowania klasy na forum szkoły, miejscowości i gminy.

3.Przydzielanie ról, zadań w zespole klasowym.

4.Promowanie samorządności.

5.Prowadzenie zajęć z elementami programu integracyjnego „Razem”.

Zajęcia integracyjne, wycieczki, imprezy klasowe i ogólnoszkolne.

Współpraca z uczniami i rodzicami w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 Samopomoc uczniowska.

Działalność Samorządu Uczniowskiego.

I-VI sp.

I-III gim.

 

 

 

 

 

 

 

I-III gim.

3.

Kształtowane nawyków aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego

 

1.Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

2.Organizowanie różnych form aktywności oraz nauka   gry w szachy.

Organizacja wycieczek, rajdów, wyjazdów na basen, marszów z kijkami nordic walking, wycieczek rowerowych

Nauka gry w szachy, organizacja turniejów.

I-VI sp.

I-III gim.

4.

Dostarczanie wiedzy o szkodliwości uzależnień  i sposobach ich unikania.

 

.

1.Organizowanie zajęć profilaktycznych, warsztatów  na temat czynników zagrażających zdrowiu.  

2.Zajęcia profilaktyczne  na temat szkodliwości: nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

2.Realizacja programu „Tak czy Nie” (profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków).

3.Nauka umiejętności: skutecznego odmawiania. radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozwiazywania konfliktów, poszanowania granic.

3.Projekcja filmów o tematyce uzależnień „Nikotyna legalny narkotyk”, „Przemoc i alkohol”

4. Warsztaty ze specjalistami z PPP „Każda używka to fałszywka”.

5.Organizowanie apeli i akcji promujących pozytywne postawy i zdrowy styl życia.

4.Włączanie się w akcje profilaktyczne i kampanie   społeczne „Nie palę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”,  „Dzień bez papierosa”, „Rzuć palenie”.

Godziny wychowawcze,

warsztaty na temat uzależnień.

Przedstawienia profilaktyczne.

Apele i imprezy promujące zdrowy styl życia.

Udział w kampaniach społecznych, ulotki, plakaty, konkursy.

 

I-III gim.

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VIsp.

I-III gim.

 

 

5.

Zapobieganie przejawom agresji – uświadamianie mechanizmów powstawania zachowań agresywnych. Eliminowanie przemocy wśród uczniów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i mobbingowi.

 

1.Nauka zachowań asertywnych.

3.Nauka rozpoznawania i nazywania emocji.

4.Uczenie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami złością i agresją z wykorzystaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji.

5.Kształtowanie świadomości prawnej uczniów - spotkanie z przedstawicielem Policji.

5.Nauka radzenia sobie ze  stresem.

Realizacja programów-profilaktycznych „Bezpieczna szkoła”.

Godziny wychowawcze na temat wartości, tolerancji, odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży.

Przedstawienia profilaktyczne.

Apele i imprezy promujące zdrowy styl życia, ulotki, plakaty, konkursy.

 Udział w kampaniach społecznych „Bite dzieci widzą świat inaczej”, „Życie bez przemocy”.

Współpraca z instytucjami

działającymi na rzecz

pomocy dziecku

i rodzinie. 

I-VI sp.

I-III gim

6.

Dostarczanie wiedzy

na temat bezpiecznego

korzystania z nowoczesnych

technologii informacyjnych.  Uświadamianie zagrożeń związanych uzależnieniami od komputera, Internetu, gier komputerowych, przestępstw komputerowych, cyberprzemocy.

1.Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących:

zasad bezpiecznego korzystania z komputera i wynikających z tego zagrożeń (uzależnienia od internetu i gier komputerowych, przestępstwa, kradzież, hazard, przemoc, nawiązywanie niewłaściwych znajomości itp.).

3.Uwrażliwianie na właściwe zarządzanie czasem wolnym i korzystanie z komputera. 

4.Gdzie szukać pomocy  - prowadzenie edukacji w zakresie uzyskania pomocy w przypadku przemocy i łamania prawa w Internecie.

5.Przeprowadzanie interwencji w przypadkach

stwierdzenia zjawiska cyberprzemocy.

Zajęcia z informatykiem i

godziny wychowawcze na w/w temat.

 Realizacja programów profilaktycznych: „STOP

CYBERPRZEMOCY, „3,2,1 Internet”, plakaty, ulotki, konkursy.

I-VI sp.

I-III gim

7.

Nauka umiejętności społecznych, kształtowanie wrażliwości, postawy empatii, szacunku dla innych.

 

 

1.Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – nauka umiejętności społecznych.

 2.Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”.

3.Prowadzenie zajęć wychowawczych z wykorzystaniem bajek terapeutycznych, filmów z serii „Asertywność”, „Opowiastki familijne”, „Savoir vivre dla młodych”.

4.Nauka zasad  komunikacji.

5.Promowanie postaw tolerancji i poszanowania praw człowieka, dziecka, ucznia

6. Realizacja programów o problematyce tolerancji „Czy naprawdę jesteśmy inni”, „Porozmawiajmy”

Zajęcia z pedagogiem,

godziny wychowawcze, warsztaty ze specjalistami,

 

Zawieranie z uczniami umów i kontraktów zobowiązujących do zmiany zachowań.

I-VI sp.

I-III gim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Przeciwdziałanie zjawiskom

wagarowania.

1. Monitorowanie realizacji obowiązku

szkolnego przez uczniów,

podejmowanie interwencji w przypadku zaniedbywania go.

 

Prowadzenie ewidencji obecności, przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności.

Współpraca z rodzicami, policją, sądem, organem prowadzącym.

 

I-VI sp.

I-III gim

 

 

9.

Wychowanie do życia w rodzinie

1. Przygotowanie do pełnienia  ról społecznych  w dorosłym życiu.

 

Zajęcia w ramach WDŻ

V,VI sp.

I-III gim.

10.

Pomoc dziecku i rodzinie w zapewnieniu opieki po lekcjach. Dbałość o organizację czasu wolnego. Zapewnienie opieki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

1.Prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych w ramach Ogniska Środowiskowego.

2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego.

 

Zajęcia wychowawcze w Ognisku środowiskowym: pomoc w nauce, zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, dożywianie.

I-VI sp.

I-III gim

 

 

11.

Propagowanie zasad zdrowego żywienia

1.Prowadzenie zajęć edukacyjnych, udział w akcjach, kampaniach i programach promujących zasady zdrowego żywienia    „Owoce i warzywa w szkole”, „Pij mleko”.  Realizacja  projektu              „Trzymaj formę”, „Dzień zdrowego śniadania” .

Prowadzenie zajęć na temat zdrowej diety, zaburzeń żywienia (otyłość, anoreksja, bulimia).

Godziny wychowawcze,

warsztaty, apele i imprezy promujące zdrowy styl życia. Współpraca ze specjalistami np. lekarz, dietetyk. 

 

I-VI sp.

I-III gim

 

 

12.

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów

 

1.Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i poza nią. Nauka telefonów alarmowych, właściwej  reakcji: „Gdy obcy zaczepia cię na drodze”, „ Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”.

2.Realizacja programów profilaktycznych „Mały ratowniczek”, „ Pierwsza pomoc”.

3.Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów, badanie opinii uczniów dot. poczucia bezpieczeństwa w klasie i szkole.

 

Godziny wychowawcze,

warsztaty, apele, spotkania z policjantem.

Konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole.

Współpraca z Policją, Sądem, Poradnią PPP, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

I-VI sp.

I-III gim

I-III sp.

 

 

 

 

 

 

I-VI sp.

I-III gim

 

13.

Przeciwdziałanie negatywnym zchowaniom i zjawiskom społecznym

 

1.Prowadzenie zajęć edukacyjnych poruszających tematykę: kradzieży, agresji, mobbingu, zaburzeń żywienia, sekt,   AIDS/HIV, przedwczesnego rozpoczynania współżycia seksualnego. 

Zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem  filmów profilaktycznych z serii „Nie zamykaj oczu”, „Lekcje przestrogi”, „Savoir-vivre dla młodych” , „Żyję bez ryzyka   AIDS/HIV”, „Alkohol i narkotyki”, „Asertywność”, „Przemoc i Agresja, „Nikotyna legalny narkotyk”

VI sp.

I-III gim.

14.

 

 

Edukacja uczniów w zakresie praw dziecka, praw ucznia

1.Uswiadomienie dzieciom ich praw i obowiązków. Zapoznanie z pojęciami prawo, norma, przywilej. Przybliżenie, czym są Konwencja Praw Dziecka. Zapoznanie z prawami dziecka. Informowanie gdzie szukać pomocy w przypadku łamania prawa.

Godziny wychowawcze,

warsztaty, apele, ulotki, plakaty, konkursy, happeningi.

I-VI sp.

I-III gim

 

 

 

1.     Cele, zadana i formy pracy -  skierowane do nauczycieli

  

Lp.

Cele

Zadania

Forma realizacji

1.

Uzupełnianie wiedzy z zakresie uzależnień,  zachowań agresywnych i innych niepokojących zjawisk.  Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wychowawczych.

1.Uwzględnienie w WDN tematyki uzależnień i zaburzeń zachowania.

2.Udział w warsztatach i konferencjach podnoszących kompetencje wychowawcze n-li.

Konferencje, warsztaty, kursy, samokształcenie n-li.

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasie oraz badanie opinii uczniów dot. poczucia bezpieczeństwa w klasie i szkole.

1.Badanie opinii nauczycieli, uczniów i rodziców

 

Obserwacje, ankiety, wywiady itp.

3.

Przestrzeganie prawa oświatowego oraz zasad, procedur i regulaminów obowiązujących w szkole.

1.Konsekwentne przestrzeganie prawa, stosowanie systemu nagród, kar, zasad oceniania, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole.

2.Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

3. Uwzględnienie w WDN zagadnień związanych z prawem oświatowym oraz BHP.

Konferencje, warsztaty, kursy, samokształcenie n-li.

4.

Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych

1.Systematyczne powiadamianie rodziców o niepokojących zachowaniach dziecka, ustalanie wspólnych strategii postępowania, udzielanie informacji o sposobach pomocy dziecku.

Wywiadówki, spotkania z rodzicami, kontakty telefoniczne z rodzicami, indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, zeszyt korespondencji z rodzicami, wpisy do dzienniczków ucznia.

5.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie placówki.

1.Ocena placówki - identyfikacja czynników, które tworzą pozytywny klimat lub torują drogę nieprawidłowym zachowaniom.

2.Systematyczne zgłaszanie w „zeszycie uwag”, zauważonych usterek lub uszkodzeń sprzętu itp.

Ankiety, obserwacje, prowadzenie „zeszytu uwag”, prowadzenie ewidencji wypadków.

6.

Przestrzeganie prawa i procedur w sytuacjach kryzysowych.

1.Konsekwentne przestrzeganie istniejących procedur. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych zachowań  natychmiastowa reakcja i interwencja nauczyciela obserwującego zajście, rozmowa z uczniem, (sprawcą, ofiarą), powiadomienie rodziców, powiadomienie dyrektora, pedagoga lub wychowawcę o zdarzeniu.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w ZSG w Żedowicach.

7.

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom poprzez ich szybką identyfikację i podejmowanie działań interwencyjnych.

2.Prowadzenie rozmów o charakterze wyjaśniającym, ostrzegawczym, interwencyjnym z uczniami.

3.Zawieranie z uczniami umów i kontraktów zobowiązujących do zmiany zachowań.

4.Udział w mediacjach i rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich między uczniami, uczniami i nauczycielami.

5.Powiadomienie Policji, wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia w przypadku nieskuteczności interwencji szkolnej.

6. Organizacja zajęć terapeutycznych dla zainteresowanych dzieci oraz uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze.

Rozmowy indywidualne z uczniami, kontrakty i umowy z uczniami,  kontakty indywidualne z rodzicami.

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Współpraca z PPP, Policją, OPS.

 

8.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas przerw, wycieczek, imprez szkolnych i dyskotek.

1.Pełnienie przez nauczycieli dyżurów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na wejścia główne do budynków, szatnie).

2.Powiadamianie Policji o planowanej imprezie, skierowanie prośby o monitoring.

Plan dyżurów, regulamin dyżurów, regulamin wycieczek, regulamin dyskotek.

 

9.

Wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami wspierającymi rodzinę.

 

1.Współpraca z Policją, Sądem, Poradnią PPP, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Przygotowywanie informacji i opinii o uczniach na potrzeby Sądu, Policji, Poradni PP, OPS.

Udział przedstawicieli szkoły w Zespole Interwencyjnym ds. Przemocy w Rodzinie.

Współpraca z UM, MKRPA w Zawadzkiem  w zakresie funkcjonowania Ogniska Środowiskowego , realizacji kampanii profilaktycznych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2.     Zadania skierowane do pracowników obsługi i administracji

 

Lp.

Cele

Zadania

Forma realizacji

1.

Uwrażliwienie personelu na niewłaściwe zachowania uczniów, przypomnienie zasad postępowania w przypadku zaobserwowania niewłaściwych zachowań . 

1.Udział w szkoleniach, ustalenie sposobu postępowania w przypadku niepokojących zachowań uczniów.

2.Przestrzeganie procedur w przypadku zaobserwowania przemocy i agresji uczniów: natychmiastowa reakcja, powiadomienie nauczyciela lub dyrektora.

 

Szkolenie personelu

2.

Zapobieganie przebywania na terenie szkoły osób postronnych i obcych.

1.Legitymowanie osób postronnych przebywających na terenie placówki, powiadamianie dyrektora.

Szkolenie personelu

 

3.     Zadnia skierowane do rodziców

 

Lp.

Cele

Zadania

Forma realizacji

1.

Edukacja z zakresie potrzeb dzieci, uzależnień,  zachowań agresywnych i innych niepokojących zjawisk.

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wychowawczych.

Zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia ucznia.

Współpraca z nauczycielami w celu zapewnienia dziecku pomocy i właściwiej organizacji nauki.

 

 

1.Uwzględnianie w tematyce spotkań z rodzicami następujących zagadnień:

Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka.

Uwrażliwianie na potrzeby rozwojowe dziecka.

Przełomowa czwarta klasa.

Gimnazjum- nowa szkoła, nowe wymagania.

Moje dziecko dobrym uczniem, czyli jak pomagać dziecku w nauce.

Gdzie szukać pomocy w przypadku pojawienia się trudności szkolnych i wychowawczych.

Wpływ telewizji, Internetu i gier komputerowych  innych mediów na zachowanie dzieci.

Systematyczne informowanie rodziców o obowiązujących w szkole zasadach i przepisach.

Edukacja rodziców podczas wywiadówek, zebrań klasowych, indywidualnych spotkań z rodzicami prowadzona przez wychowawców, pedagoga, zaproszonych specjalistów.

Indywidualne konsultacje dla rodzica w ramach pracy pedagoga szkolnego.

Propagowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do rodziców.

Udostępnianie rodzicom literatury i innych materiałów edukacyjnych.

2.

Udzielanie pomocy w przypadku trudności szkolnych i wychowawczych.

1.Stały kontakt z rodzicami ucznia w celu wypracowania najlepszych form pomocy dziecku.

2.Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem.

3.Pośrednictwo w uzyskaniu pomocy przez rodzica w innych placówkach specjalistycznych.

Wywiadówki, zebrania  i indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę.

3.

Współpraca z rodzicami w przypadku pojawiających się trudności wychowawczych, podejmowanie wspólnej interwencji.

1.Pisemne powiadomienia rodziców w przypadku sytuacji, które wymagają szczególnej interwencji.

2.Zawieranie umów i kontraktów z rodzicami i uczniami.

Indywidualne kontakty nauczycielami.

Pisemne powiadomienia rodziców w przypadku sytuacji, które wymagają szczególnej interwencji.

 

4.

Udzielanie  wsparcia w uzyskaniu pomocy charakterze socjalno-materialnym.

1.Organizacja pomocy materialnej, opiniowanie i składanie wniosków o stypendia szkolne, socjalne, naukowe, refundacja dożywiania, składek ubezpieczenia.

Organizacja paczek rzeczowych, współpraca z instytucjami, udział w akcjach charytatywnych.

 

6. Ewaluacja programu profilaktycznego – program podlega ocenie na koniec każdego roku szkolnego. Analiza  z realizacji programu przedstawiana jest Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniach wychowawców klas, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, organizacji, grup wiekowych.