INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 37.7 RODO oraz art. 11 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail: biuro@protecton.pl

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach monitoruje budynek szkoły przy  ul. Strzeleckiej 35A (wejście, schody, wjazd, parking), budynek kl. I-III (wejście do budynku); wejście/wyjście boczne -  ewakuacyjne; boisko szkolne; ogród sensoryczny.

Realizujemy zadanie publiczne polegające na utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki. Zadanie to spełniamy za pomocą monitoringu wizyjnego. Możemy korzystać  z monitoringu na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Dostęp do nagrań mają podmioty uprawnione na mocy prawa, serwisujące system monitoringu oraz osoby zarejestrowane.

Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje:

·         prawo dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób),

·         prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie),

·         prawo do ograniczenia przetwarzania,

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,

·         prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: biuro@protecton.pl