Statut

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 14 września 2015r.

 

 

Zmiany zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej

w dniu 12 września 2016

 

PODSTAWA PRAWNA:

·        ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),

·        ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016r, poz.1379),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz.624 ),

·        ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. z 2015, poz. 357),

·        ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

·        ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668),

·        ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów (Dz. U. 2007 nr 35 poz.222),

·        rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.),

·        rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci                 i młodzieży (Dz.U. z dnia 1 września 2014 r.),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015 z dnia 8 lipca, poz. 959),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1248),  

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1113),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2016 poz 787),

·        Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526                         

·        z późniejszymi zmianami),

·        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

·        inne akty prawne wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.             Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Żędowicach (zwany dalej szkołą).

2.             Siedzibą szkoły jest budynek zlokalizowany w Żędowicach ul. Strzelecka 35.

3.             W skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa  oraz Publiczne Gimnazjum.

 

§ 2

1.             Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zawadzkie.

2.             Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

§ 3

1.             Szkoła może posiadać własny sztandar, imię, hymn oraz ceremoniał szkolny.

2.             W szkole językiem nauczania jest język polski.

3.             Szkoła umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

4.             W szkole prowadzi się naukę języka mniejszości narodowej  – niemieckiego. W ramach zajęć uczniowie poznają kulturę, historię, geografię krajów niemieckojęzycznych.

 

§ 4

1.             Szkoła używa pieczęci podłużnej z nazwą szkoły i jej siedzibą w dokumentacji prowadzonej przez szkołę.

2.             Na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i ich odpisach używana jest pieczęć okrągła duża z nazwą „Publiczna Szkoła Podstawowa”.

3.             Na świadectwach ukończenia gimnazjum i ich odpisach używana jest pieczęć okrągła duża

         z nazwą „Publiczne Gimnazjum”.

4.             Pieczęcie okrągłe małe używane są na legitymacjach szkolnych.

5.             Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.             W szkole mogą działać różne organizacje, których celem statutowym jest wspieranie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej .

7.             Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii politycznych.

8.             Pod pojęciem rodzica w/w dokumencie rozumie się także prawnych opiekunów dziecka    oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

 

§ 5

1.             Nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa.

2.             Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3.             Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4.             Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.             W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

6.              Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7.             Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie  z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

8.             W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

9.             Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się:

1)             z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który wyznaczony jest przez organ prowadzący,

2)             na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły za zgodą dyrektora szkoły. Zasady rekrutacji określone są w rozdziale VI Statutu

10.         Decyzją dyrektora szkoły, w uzasadnionych przypadkach - na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica można przenieść ucznia do innego oddziału.

11.         Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)             świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)             pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach,

3)             świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

12.         Egzaminy klasyfikacyjne, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

13.         Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

14.         Jeżeli w danym roku lub w półroczu, na który uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.

15.         Dla ucznia, który wyrównuje we własnym zakresie braki programowe z języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

16.         Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia: sale lekcyjne, pracownie informatyczne, świetlicę, kuchnię, bibliotekę z centrum multimedialnym,  boiska sportowe, salę gimnastyczną, sale do  gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i do zajęć rekreacyjno - sportowych, szatnie, gabinet pedagoga, logopedy, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

17.         W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor.

18.         Uczeń przyjmowany jest po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez dyrektora szkoły do której uczęszczał lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.

19.         Uczeń szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

 

§ 6

1.             Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako  wartością nadrzędną.

2.             Szkoła podejmuje działania niezbędne w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

3.             Szkoła zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Dotyczą one:

1)             efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2)             organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3)             tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4)             współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5)             zarzadzania szkołą.

4.             Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy  o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

1)             Wizja szkoły: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Żędowicach jest szkołą, w której   w przyjaznej dla dziecka atmosferze, tolerancji, szacunku, troski i zrozumienia jego potrzeb zdobywa ono wiedzę i kształtuje swój charakter.

2)             Misja szkoły:

a)   szkoła umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka w każdym z aspektów: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym  i fizycznym. W swych działaniach współpracuje z rodzicami uczniów, wspierając ich w procesie wychowania,

b)   poprzez stale podnoszoną jakość nauczania stwarza warunki do rozwoju uczniów oraz zapewnia im wyrównywanie szans edukacyjnych,

c)   podejmuje działania promujące szkołę w środowisku,

d)   działa w oparciu o wypracowane przez wiele lat tradycje szkoły,

e)   kładzie nacisk na kultywowanie tradycji regionalnych,

f)     działania opiera na partnerskiej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, mając na uwadze nadrzędną wartość jaką jest dobro dziecka.

3.             Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:

1)             przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkich tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,

2)             zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

3)             kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

4.             W zakresie dydaktyki szkoła:

1)             realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego,

2)             uczy poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania   ze zrozumieniem,

3)             zapewnia wszystkim uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy na  poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie  kształcenia,

4)             uczy dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

5)             przekazuje wiadomości w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

6)             umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie  w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa,

7)             uczy operowania zdobytą wiedzą, racjonalnego, konkretnego ujmowania i oceny zjawisk życia, rozbudza ciekawość poznawczą poprzez stosowanie odpowiednich metod i form nauczania,

8)             rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

9)             umożliwia uczniom edukację kulturalną,

10)         zapewnia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

11)         umożliwia naukę języków obcych ,oraz nauczanie w języku mniejszości narodowej – niemieckim, oraz poznawanie kultury, historii, geografii krajów niemieckojęzycznych,

12)         umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauki.

5.      Do umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole należą:

1)             czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność  rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa,

2)             myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,

3)             myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach przyrody i społeczeństwa,

4)             umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,  zarówno w  mowie, jak i w piśmie,

5)             umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

6)             umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości  świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

7)             umiejętność pracy zespołowej.

6.             Zadaniem szkoły jest:

1)             kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy  do obowiązków każdego nauczyciela,

2)             przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać  uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów,

3)             edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości   o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

4)             kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw,

5)             kształtowanie postaw obywatelskich , poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania  dyskryminacji.

7.             Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)             szkolny zestaw programów nauczania,

2)             program wychowawczy szkoły,

3)             program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

8.             Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

9.             Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

10.         Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

11.         Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

 

§7

1.             Szkoła w zakresie wychowania:

1)             stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

2)             przekazuje dzieciom i młodzieży podstawowe wartości etyczne, kształtuje wrażliwość, wskazuje hierarchie wartości moralnych,

3)             kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

4)             dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi,

5)             uświadamia znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa,

6)             uczy współżycia i tolerancji, funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie   i Państwie, kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

7)             przygotowuje do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życie  we współczesnym świecie,

8)             przekazuje uczniom umiejętności i nawyki świadomego korzystania z dorobku kultury regionalnej narodowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

9)             dba o utrzymanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

10)         wyrabia u uczniów nawyki prowadzące do działania na rzecz ochrony środowiska poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

11)         kształtuje nawyki higieniczno – zdrowotne, wdraża do aktywnego działania na rzecz zdrowia,

12)         uwrażliwia na potrzeby innych, uczy przywiązywania szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzinom, które dotknięte są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym.

2.             Szczegółowe zadania wychowawcze i sposoby ich realizacji określone są w programie wychowawczym szkoły, uchwala go rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,  realizowany jest przez wszystkich pracowników szkoły.

3.             Celem programu wychowawczego jest realizacja procesu wychowawczego ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny uczniów, a w szczególności:

1)             kształtowanie  osobowości  zdolnej oprzeć się zachowaniom  ryzykownym  i uzależnieniom.

2)             poznanie przez ucznia norm obowiązujących w społeczeństwie,

3)             kształtowanie jednostki aktywnej życiowo i społecznie.

 

§ 8

1.             Program profilaktyczny stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły. Powstaje w wyniku diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie z programem wychowawczym szkoły i aktami prawa oświatowego.

2.             Głównymi założeniami Programu profilaktycznego w szkole jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

3.             W zakresie profilaktyki szkoła:

1)             zapobiega zachowaniom agresywnym i przemocowym,

2)             wzmacnia pozytywny obraz samego siebie i samoocenę,

3)             kształtuje postawy troski o bezpieczeństwo własne i innych,

4)             wdraża do współpracy,

5)             kształtuje postawy otwartości wobec pracowników szkoły,

6)             motywuje do prowadzenia zdrowego stylu życia,

7)             przekazuje informacje o szkodliwości używek i innych substancji, niebezpiecznych dla zdrowia,

8)             uczy asertywnej odmowy,

9)             kształci umiejętności radzenia sobie ze stresem.

4.             Zamierzone działania wychowawcze i profilaktyczne szkolnego programu to:

1)             budowanie obrazu własnej osoby na podstawie rzetelnej samooceny,

2)             wychowanie dziecka do samorozwoju i odpowiedzialności za własne życie,

3)             kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie klasowej  i szkolnej,

4)             dostarczanie uczniom wiedzy na temat praw dziecka i sposobów postępowania sytuacjach, gdy są one łamane,

5)             uczenie dzieci, zgodnych z normami społecznymi, sposobów radzenia sobie  w sytuacjach trudnych,

6)             wprowadzenie dziecka w życie społeczności lokalnej przez udział w pracach samorządu szkolnego,

7)             uczenie dbałości o zdrowie, a w szczególności tworzenie systemu wartości i postaw sprzyjających ograniczeniu kontaktu dziecka z substancjami szkodliwymi,

8)             rozbudzanie uczuć patriotycznych,

9)             budzenie w uczniu poczucia odpowiedzialności za losy otaczającego je świata.

5.             Nauczyciele, a szczególnie wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy uczniom  w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów na prośbę ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) lub z własnej inicjatywy.

 

§ 9

1.             W zakresie opieki szkoła:

1)             przeciwdziała powstawaniu zjawisk patologicznych i związanych  z nimi problemami,

2)             dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczniów i pracowników szkoły,

3)             otacza szczególną opieką dzieci z rodzin o zaburzonej strukturze, wielodzietnych i dysfunkcyjnych oraz udziela wsparcia w sferze potrzeb materialnych, moralnych                 i zdrowotnych w miarę możliwości szkoły,

4)             sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

5)             utrzymuje stałą współpracę z domem rodzinnym uczniów i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,

6)             dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

7)             podejmuje działania eliminowania wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną.

2.      Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej szkoła udziela pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10

1.             Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.             Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości,    a w szczególności wynikających z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego.

3.             Pomoc polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększenia efektywności pomocy dla uczniów.

4.             Korzystanie z pomocy w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.             Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6.             Pomoc udzielana jest na wniosek ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychiczno-pedagogicznej (i innych specjalistycznych)

7.             Formy pomocy udzielanej uczniom:

1)             klasy terapeutyczne,

2)             zajęcia rozwijające uzdolnienia (liczebność uczniów w zespole nie może przekraczać 8),

3)             zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (liczebność uczniów w zespole nie może przekraczać 8),

4)             zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (liczebność uczniów w zespole  nie może przekraczać 5); logopedyczne (liczebność uczniów w zespole nie może przekraczać 4); socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (liczebność uczniów w zespole nie może przekraczać 10),

5)             zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej,

6)             porady i konsultacje.

8.             Rodzicom uczniów, nauczycielom pomoc udzielana jest w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9.             Planowanie i koordynowanie udzielanej pomocy uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

10.         Zespół tworzy dyrektor szkoły i wyznacza jego koordynatora.

11.         W spotkaniach zespołu może uczestniczyć rodzic.

12.         Zespół opracowuje dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

13.         Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1)             zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,   w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy,

2)             zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,

3)             formy, okres udzielania pomocy, wymiar godzin,

4)             działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z poradniami      i instytucjami wspierającymi ucznia,

5)             zajęcia z uczniem oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego i sposób ich realizacji,

6)             zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.

14.         Szkoła może zatrudnić logopedę, psychologa lub innych specjalistów w miarę potrzeb.

 

 

 

§ 11

1.                  Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1)             zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole,

2)             kontrole obiektów należących do szkoły, ich remonty i modernizacje,

3)             dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem,

4)             zapewnienie nadzoru pedagogicznego na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach,

5)             rozpoznawanie problemów, doskonalenie pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,

6)             przy organizacji imprez i wycieczek poza teren szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,

7)             systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

8)             zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)             dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

10)         zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom, również tym którzy  nie uczęszczają na lekcje religii.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

§ 12

1.              Ocenianiu podlegają:

1)             osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)             zachowanie ucznia.

2.             Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                               i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.             Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków szczegółowo określonych  w statucie szkoły.

4.             Na ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia składa się;

1)             ocenianie bieżące,

2)             klasyfikacja śródroczna,

3)             klasyfikacja końcoworoczna.

5.                  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)             informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)             udzielanie pomocy uczniowi w nauce w postaci informacji o tym, co zrobił dobrze,  co i jak powinien poprawić oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy,

3)             udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)             motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)             dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)             umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

6.             Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)             formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)             ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)             ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania,

4)             przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)             ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż proponowane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,

6)             ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach   i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 13

1.             Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców:

1)             wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)             sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)             warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.             Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz   ich rodziców o:

1)             warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)             warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

§ 14

1.             Każda ocena jest jawna, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.             Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ustaloną ocenę.

3.             Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice uzyskują  do wglądu: uczeń w czasie lekcji przy omawianiu przeprowadzonego sprawdzianu, rodzice w czasie dyżurów pedagogicznych,  zebrań, wywiadówek, dni otwartych.

4.             W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną.

5.             Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są  w dzienniku lekcyjnym.

6.             Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania dostępne są w bibliotece szkoły i umieszczane  w widocznym miejscu w klasie.

7.             Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych w szkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się opłat bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

§ 15

1.             Nauczyciel jest obowiązany, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zdiagnozowano zaburzenia    i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.             Przez specyficzne trudności w uczeniu rozumie się trudności odnoszące się do uczniów   w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nie uwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

3.             Możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

4.             Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki   i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego bierze również pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej.

5.             Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza opinii o:

1)             ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii,

2)             braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tej opinii.

6.             Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej znajdują się w procedurach uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej.

7.             W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”                      albo „zwolniona”.

8.             Zgodę na jednorazowe zwolnienie ucznia wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia  na podstawie pisemnej prośby rodziców.

9.             Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii wydanej przez właściwe instytucje, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

10.         W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje                          na podstawie tego orzeczenia.

11.         W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

12.         Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu   na promocję.

13.         Zasady oceniania z religii i etyki znajdują się w § 35.

 

§ 16

1.             Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, czas trwania półrocza ustala dyrektor szkoły.

2.             Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

3.             Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

4.             Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w czerwcu w terminie ustalanym przez dyrektora szkoły.

5.             Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

6.             Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                   i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

7.             Jeżeli dany przedmiot jest nauczany w danym roku tylko w pierwszym półroczu, ocena śródroczna staje się automatycznie oceną roczną.

8.             Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy zobowiązani są:

1)             poinformować ucznia i jego rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem,   o proponowanych ocenach,

2)             zawiadomienie ma formę pisemną potwierdzoną podpisem lub (w razie braku osobistego kontaktu z rodzicami) listem poleconym, za zawiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca klasy,

3)             ustalić ocenę klasyfikacyjną w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły nie później jednak niż na trzy dni przed zebraniem rady klasyfikacyjnej.

9.             Uczeń może otrzymać wyższą niż proponowana ocena z przedmiotu, jeśli w okresie do klasyfikacji wykaże się podniesieniem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie   i terminach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

9.             Uczeń może otrzymać wyższą niż proponowana ocena zachowania, jeśli w okresie do klasyfikacji wykaże się poprawą swego zachowania w sposób i na zasadach ustalonych   z wychowawcą klasy, który jest zobowiązany do konsultacji w tym zakresie   z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem.

10.         Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

11.         Ostateczne wyniki klasyfikacji zatwierdza rada pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu:

1)           ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,

2)           ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

12.         Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

13.         Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

14.         Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

§ 17

1.             Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:

1)             stopień celujący – 6 (dopuszczalny skrót: cel) - poziom wyróżniający. Wiedzy i umiejętności ucznia wykraczają poza realizowany program z danego przedmiotu, uczeń samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, godnie reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, olimpiadach, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2)             stopień bardzo dobry – 5 (dopuszczalny skrót: bdb) - poziom wysoki. Biegłe posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami określonymi w przyjętym programie nauczania, uczeń bardzo dobrze opanował treści programowe, aktywnie uczestniczy   w zajęciach edukacyjnych, kółkach zainteresowań,

3)             stopień dobry – 4 (dopuszczalny skrót: db) - poziom dobry. Biegłe stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych, dobre opanowanie realizowanych treści programowych,

4)             stopień dostateczny – 3 (dopuszczalny skrót: dst) -  poziom zadowalający. Uczeń rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności, nie opanował w pełni treści programowych,

5)             stopień dopuszczający – 2 (dopuszczalny skrót: dps) - poziom niski. Uczeń opanował tylko wiadomości i umiejętności niezbędne w życiu codziennym i w kolejnych etapach kształcenia, przy pomocy nauczyciela umie zastosować zdobytą wiedzę  i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych o niewielkim stopniu trudności,

6)             stopień niedostateczny – 1 (dopuszczalny skrót: ndst) - poziom niezadowalający. Uczeń, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, nie potrafi wykorzystać zdobywanej wiedzy i umiejętności, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.

2.             Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia w klasach IV-VI oraz I-III gimnazjum określają wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów na poszczególne stopnie     w przedmiotowym systemie oceniania, który sporządzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3.             Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

4.             Negatywną ocena klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: niedostateczny.

5.             W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „ +” i „ –„.

6.             W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

7.             Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8.             W klasach I – III kontrolowanie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia, bieżące umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych edukacji odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym za pomocą następujących symboli:

W – wzorowo, bezbłędnie. Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza realizowany program z danego przedmiotu. uczeń samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, godnie reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, olimpiadach, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

B –   bardzo dobrze. Biegłe posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami, uczeń bardzo dobrze opanował treści programowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, kółkach zainteresowań.

D – dobrze. Zdarzają się drobne błędy, biegłe stosowanie wiedzy i umiejętności  w sytuacjach typowych, dobre opanowanie realizowanych treści programowych.

R –  rozumie, ale popełnia błędy, uczeń rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności,   nie opanował w pełni treści programowych.

S – umiejętność opanowana w bardzo niewielkim stopniu. Uczeń opanował tylko wiadomości i umiejętności niezbędne w życiu codziennym i w kolejnych etapach kształcenia, przy pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę  i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych o niewielkim stopniu trudności.

N –   nie osiągnął jeszcze tej umiejętności. Uczeń, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, nie potrafi wykorzystać zdobywanej wiedzy i umiejętności, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.

9.             Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 18

1.             Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:

1)             wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)             działanie dla dobra społeczności szkolnej;

3)             dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)             dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)             dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)             godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)             okazywanie szacunku innym osobom.

2.             Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.

3.             W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

4.             Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VI i I-III gimnazjum ustala się według skali :

1)             wzorowe  (dopuszczalny skrót - wz)

2)             bardzo dobre (dopuszczalny skrót - bdb)

3)             dobre  (dopuszczalny skrót - db )

4)             poprawne  (dopuszczalny skrót - pop)

5)             nieodpowiednie (dopuszczalny skrót - ndp)

6)             naganne (dopuszczalny skrót - ngn)

5.             Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6.             Każdy nauczyciel uczący w danej klasie wyraża przynajmniej dwa razy w ciągu roku opinię o zachowaniu ucznia.

7.             Wychowawca klasy może również prowadzić zeszyt uwag lub też inną formę zapisu dotyczącego spostrzeżeń zachowań ucznia.

8.             Nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy przedstawia proponowane oceny zachowania nauczycielom uczącym  w danej klasie. Nauczyciele mogą zgłosić dodatkowe uwagi dotyczące ucznia.

9.             Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

10.         Roczna ocena zachowania jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia również   w pierwszym półroczu.

12.         Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną naganną zachowania.

13.         Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana ocena naganna zachowania.

14.         Uczniowie są informowani o przewidywanej ocenie zachowania śródrocznej i rocznej na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

15.         Ocenianiu podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza nią.

16.         Ocena naganna zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję.

 

§19

1.             Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się:

1)             stosunek do obowiązków szkolnych, a w szczególności:

a)   punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, aktywny w nich udział,

b)   sumienność w nauce i innych obowiązkach (przygotowanie do zajęć, osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości, odrabianie zadań domowych, terminowy zwrot książek do biblioteki, terminowe doręczanie usprawiedliwień, obecność na imprezach, wypełnianie dyżurów uczniowskich),

c)   rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień (udział w konkursach, kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych),

d)   przestrzeganie Statutu Szkoły,

e)   udział i zaangażowanie ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego;

2)             kulturę osobistą, a w szczególności:

a)   uczciwość w życiu codziennym ( brak kłamstw, kradzieży itp.),

b)   odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach,

c)   poszanowanie godności własnej i innych,

d)   dbałość o kulturę słowa i dyskusji,

e)   troska o własne zdrowie, nieuleganie nałogom,

f)     właściwe zachowanie na imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

g)   dbałość o estetykę własnego wyglądu;

3)             aktywność na rzecz środowiska, szkoły i klasy, a w szczególności:

a)   troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne,

b)   reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

c)   włączanie się w pracę organizacji działających na terenie szkoły, pełnienie funkcji w klasie,

d)   udział w organizacji imprez szkolnych,

e)   udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

f)     wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych;

4)             postawę wobec kolegów i innych osób, a w szczególności:

a)   życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,

b)   współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu,

c)   pomoc kolegom w nauce,

d)   szacunek dla cudzej pracy

e)   postawa tolerancji i akceptacji dla innych

f)     współodpowiedzialność za właściwą atmosferę w klasie i szkole

g)   poszanowanie godności osobistej ucznia (kolegi, koleżanki).

2)             Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zachowania w klasach IV-VI i I-III gimnazjum:

1)             Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)   osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, jest obowiązkowy, sumiennie wywiązuje się z powierzonych zadań,

b)   aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego lub innych organizacjach działających w szkole bądź poza nią,

c)   systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest zawsze przygotowany do lekcji, bierze   w nich aktywny udział,

d)   reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

e)   nie spóźnia się, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

f)     posiada wyróżniającą się na tle klasy kulturę osobistą,

g)   aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły z własnej inicjatywy podejmuje zadania na rzecz innych i wykonuje je w sposób odpowiedzialny,

h)   jest życzliwy, wrażliwy na krzywdę, chętnie pomaga innym,

i)     jest tolerancyjny i okazuje szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wyznawanej religii, innej narodowości,

j)     jest uczciwy, rzetelny, bezinteresowny, prawdomówny,

k)   nosi mundurek szkolny,

l)     dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

m) wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2)             Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   jest zawsze przygotowany do zajęć, ma odrobione zadania domowe,

b)   jest życzliwy, wrażliwy na krzywdę, obowiązkowy, chętnie pomaga innym,

c)   jest punktualny, dopuszcza się 3 usprawiedliwione spóźnienia,

d)   nieobecności usprawiedliwia według ogólnie przyjętych zasad,

e)   pomaga w organizowaniu imprez, aktywnie w nich uczestniczy,

f)     pracuje na rzecz klasy i szkoły, przestrzega Regulaminu szkoły,

g)   cechuje się kulturą osobistą, zachowuje się stosownie do sytuacji,

h)   dba o estetyczny wygląd własny i najbliższego otoczenia,

i)     nosi mundurek szkolny,

j)     szanuje pracę innych,

k)   bierze udział w konkursach szkolnych,

l)     był aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,

m) jest tolerancyjny i okazuje szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wyznawanej religii, innej narodowości.

3)             Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   z reguły podporządkowuje się regulaminowi szkoły,

b)   sporadycznie spóźnia się, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się                            4 spóźnienia,

c)   nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

d)   zdarza mu się nie usprawiedliwiać nieobecnych godzin w wyznaczonym terminie,

e)   uczestniczy w życiu klasy i szkoły, chętnie podejmuje zaproponowane prace na rzecz klasy i szkoły,

f)     zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych zadań,

g)   zawsze reaguje na uwagi nauczyciela,

h)   mogą się zdarzać małe uchybienia w kulturze osobistej,

i)     potrafi przyznać się do popełnionych błędów,

j)     do zajęć jest zwykle przygotowany,

k)   zazwyczaj nosi mundurek szkolny,

l)     dba o estetyczny wygląd swój i otoczenia,

m) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,

4)             Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)   pod kierunkiem nauczyciela angażuje się w życie klasy i szkoły,

b)   zdarza mu się nie przestrzegać zasad kultury osobistej, ale na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,

c)   zdarzają mu się uchybienia w zachowaniu podczas zajęć i na przerwach,

d)   dba o wygląd i higienę osobistą,

e)   zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

f)     w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 5 spóźnień,

g)   zdarza mu się nie usprawiedliwianie nieobecnych godzin w wyznaczonym terminie,

h)   podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce i zachowaniu, wyciąga właściwe wnioski z popełnionych błędów,

i)     zazwyczaj dba o estetykę swoją i otoczenia,

j)     zdarza się, że nie nosi mundurka szkolnego,

k)   zdarzają mu się uwagi i upomnienia nauczycieli, ale reaguje na nie pozytywnie,

l)     współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5)             Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)   często łamie regulamin szkoły,

b)   nie czuje się odpowiedzialny za powierzone mu obowiązki,

c)   nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach, przerwach, podczas imprez szkolnych, wycieczek (zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych),

d)   zdarzają mu się agresywne zachowania (bójki, wulgarne słownictwo),

e)   niszczy mienie szkoły, nie szanuje pracy innych,

f)     spóźnia się na lekcje,

g)   zdarzają mu się ucieczki z lekcji,

h)   często jest nieprzygotowany do zajęć, nie bierze w nich aktywnego udziału,

i)     nie dba o higienę osobistą i czystość otoczenia,

j)     zazwyczaj nie nosi mundurka szkolnego,

k)   interwencje i uwagi dorosłych nie przynoszą poprawy, ale uczeń dostrzega swoje niewłaściwe zachowanie,

l)     ma upomnienia dyrektora szkoły,

m) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6)             Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)   nagminnie nie przestrzega regulaminu szkoły,

b)   lekceważy obowiązki, nie uczestniczy w życiu klasy,

c)   dezorganizuje zajęcia szkolne,

d)   nie przestrzega zasad kultury osobistej,

e)   nieodpowiednio zachowuje się w szkole i poza nią,

f)     nie dba o własny wygląd i higienę osobistą,

g)   nie nosi mundurka szkolnego,

h)   notorycznie spóźnia się na lekcje, wagaruje, nie usprawiedliwia godzin nieobecnych,

i)     kłamie, oszukuje, fałszuje dokumenty szkolne (usprawiedliwienia, oceny, legitymacje, itp.),

j)     używa przemocy w stosunków do kolegów i innych osób (bójki, wulgarne słownictwo, poniżanie innych, wymuszania),

k)   niszczy mienie, nie szanuje pracy innych,

l)     zdarzają mu się przywłaszczenia, kradzieże,

m) demoralizuje innych – pije alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki lub  je rozprowadza,

n)   przynosi do szkoły i używa niebezpiecznych narzędzi, narażając zdrowie  i bezpieczeństwo własne i innych,

o)   popada w konflikty z prawem,

p)   uwagi i działania dorosłych nie odnoszą pozytywnego skutku, uczeń nie przejawia chęci poprawy zachowania, ma nagany dyrektora szkoły,

q)   nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

§ 20

1.      W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

2.      Bieżące zachowanie uczniów odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą następujących symboli:

A – zachowanie szczególnie przykładne

B – zachowanie przykładne

C – zachowanie poprawne

D – zachowanie budzące zastrzeżenia

3.      Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej:

1)             zachowanie szczególnie przykładne otrzymuje uczeń, który:

a)   odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

b)   aktywnie uczestniczy w zajęciach,

c)   wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność w wykonywaniu zadań na rzecz klasy i szkoły,

d)   jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,

e)   zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,

f)     jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny,

g)   dotrzymuje zawartych umów,

h)   panuje nad emocjami, radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,

i)     potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych,

j)     reprezentuje klasę i szkołę biorąc udział w konkursach, olimpiadach, przedstawieniach,

k)   uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań, ogniskach działających w szkole  i poza nią,

2)             zachowanie przykładne otrzymuje uczeń, który:

a)   wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

b)   aktywnie uczestniczy w zajęciach,

c)   wykazuje inicjatywę i samodzielność w wykonywaniu zadań na rzecz klasy  i szkoły,

d)   jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,

e)   zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,

f)     pomaga innym, jest kulturalny, prawdomówny,

g)   dotrzymuje zawartych umów,

h)   potrafi współpracować w zespole,

i)     reprezentuje klasę i szkołę biorąc udział w przedstawieniach,

3)             zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a)   zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

b)   zna formy grzecznościowe, nie zawsze je stosuje,

c)   próbuje ocenić zachowanie swoje i innych,

d)   widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,

e)   potrafi przyznać się do błędu,

f)     zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw,

g)   stara się zgodnie pracować w zespole choć nie przejawia inicjatywy,

h)   zazwyczaj radzi sobie z własnymi emocjami,

4)             zachowanie budzące zastrzeżenia otrzymuje uczeń, który:

a)   często nie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

b)   ma trudności z kulturalnym zachowaniem,

c)   ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji,

d)   nie zawsze potrafi przyznać się do błędu,

e)   nie potrafi pracować w zespole,

f)     nie zawsze zachowuje się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

§ 21

1.             Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej   z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.             Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.             Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.             Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły i złożony w sekretariacie szkoły przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

5.             Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych  w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu trzech tygodni od zakończenia pierwszego półrocza; w przypadku klasyfikacji śródrocznej.

6.             Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. Wyznaczony termin dodatkowy jest ostateczny.

7.             Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny tok lub program nauki, przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego  w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego zajęcia edukacyjnego.

8.             W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

9.             Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10.         Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)             nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)             imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą skład komisji,

3)             datę egzaminu,

4)             imię i nazwisko ucznia,

5)             zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

6)             wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

11.              Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o wykonywaniu przez niego zadania praktycznego i ustnych odpowiedziach.

12.              Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę z tego egzaminu.

13.              Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.         Uczeń nieklasyfikowany za I półrocze, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikującego, winien uzupełnić wiadomości przed końcem ustalenia ocen rocznych.

12.         W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

13.          Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

 

§ 22

1.             Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.             W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                      w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić              o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.             Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju                      i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4.             Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.

5.             Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji  i powtarza klasę.

6.             Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli przystąpił do sprawdzianu lub egzaminów gimnazjalnych.

7.             Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu  lub egzaminów gimnazjalnych regulują odrębne przepisy.

8.             Uczeń klasy IV-VI oraz I-III gimnazjum otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły                         „z wyróżnieniem”.

9.             Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

10.         O promowaniu do klasy programowo wyższej i ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

§ 23

1.             Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.             Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.             Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przeprowadza się go się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.             Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

5.             Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.             W skład komisji wchodzą:

1)             dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)             nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)             nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7.             Nauczyciel o którym mowa w ust. 6.2  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

8.             Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                      w szczególności:

1)             nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)             imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)             termin egzaminu poprawkowego,

4)             imię i nazwisko ucznia,

5)             zadania egzaminacyjne,

6)             ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9.             Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.         Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.         Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły - nie później niż do końca września danego roku.

12.         Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 11.

13.         Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

14.         Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego  i poprawkowego jest udostępniana do wglądu.

 

§ 24

1.             Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,    że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tych ocen.

2.             Zastrzeżenia, o których mowa zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.             W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)             w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

2)             w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

3)             ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia.

4.             W skład komisji wchodzą

1)             w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)   nauczyciel z danej szkoły, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

2)             w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej klasie,

d)   pedagog, psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

e)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)     przedstawiciel rady rodziców.

5.             Nauczyciel, o którym mowa w ust 4.1.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6.             Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.             Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8.             Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

2)         imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)        termin sprawdzianu,

4)        imię i nazwisko ucznia,

5)        zadania sprawdzające,

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9.             Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.         W przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)             imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)             termin posiedzenia,

3)             imię i nazwisko ucznia,

4)             wynik głosowania,

5)             ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniami.

11.         Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

12.         Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa ust. 3.1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13.         Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej   z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

14.         W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 25

1.             Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form sprawdzania wiadomości  i umiejętności uczniów oraz systematycznego oceniania ich postępów.

2.             Informację o postępach ucznia przekazuje się poprzez odnotowanie oceny w dzienniku, zeszycie lub dzienniczku ucznia.

3.             Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za formy aktywności zgodnie z kryteriami zawartymi   w przedmiotowym systemie oceniania.

4.             Pisemne sprawdziany wiadomości (prace klasowe) nie mogą być przeprowadzane  w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i feriach.

5.             Pracy klasowej nie pisze uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem.

6.             Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż   3 sprawdziany tygodniowo, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jeden).

7.             Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzania i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie; nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

8.             Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku).

9.             Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub inną, niezadowalającą go ma prawo do jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym dwóch tygodni), poprawa jest dobrowolna; uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.

10.         Uczeń ma prawo w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, brak stroju na lekcję wychowania fizycznego, brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak książki, przyborów do geometrii, uczeń nie odpowiada ustnie na ocenę) bez ponoszenia konsekwencji zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

11.              Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się najdłużej w ciągu 2 tygodni.

1)             sprawdziany (prace klasowe) i oceniane prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy,

2)             nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego,

3)             na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentację dotyczącą oceniania ucznia są udostępniane jego rodzicom,

4)             uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi ocenioną pracę kontrolną w wyznaczonym terminie.

12.         W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.

 

§ 26

1.             Za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą się postawę oraz za wyjątkowo pozytywne działania i jego efekty uczeń może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie.

2.             Rodzaje i hierarchia nagród:

1)             pochwała nauczyciela wobec klasy,

2)             pochwała wobec rodziców,

3)             listy pochwalne do rodziców,

4)             pochwała dyrektora szkoły na forum klasy,

5)             pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły,

6)             pochwała na gazetce szkolnej,

7)             udział w wycieczce szkolnej dla uczniów wyróżniających się,

8)             stypendium za wyniki w nauce,

9)             stypendium za osiągnięcia sportowe,

10)         stypendium za tytuł „Prymusa Szkoły”,

11)         stypendium za  tytuł „Najlepszy Uczeń Etapu Edukacyjnego ” przyznawany przez Radę Pedagogiczną,

12)         nagroda przyznawana przez organ prowadzący, powiat, Kuratorium Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej,

13)         nagrody rzeczowe.

3.             Nagrody udzielane są na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotów lub samorządu szkolnego.

4.             Wobec uczniów nie przestrzegających regulaminu szkoły stosowane są środki wychowawcze: rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem, zobowiązanie ucznia do przeproszenia i naprawienia wyrządzonej szkody, poinformowanie rodziców.

5.             W przypadku braku poprawy zachowania stosuje się następujące kary:

1)             upomnienie słowne nauczyciela,

2)             wpis do dzienniczka ucznia,

3)             powiadomienie i rozmowa interwencyjna w obecności  rodziców,

4)             upomnienie wychowawcy klasy,

5)             upomnienie dyrektora szkoły,

6)             upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców,

7)             nagana wychowawcy klasy,

8)             nagana dyrektora szkoły,

9)             nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców,

10)         nagana dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej,

11)         nagana dyrektora szkoły z wpisem do dokumentacji ucznia,

12)         pozbawienie ucznia udziału w imprezach klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym,

13)         przeniesienie do równoległej klasy,

14)         przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora za zgodą Kuratora Oświaty.

6.             O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje dyrektor szkoły w przypadku gdy:

1)             notorycznie łamie on przepisy zawarte w Regulaminie Szkoły,

2)             zostały wobec niego zastosowane wszystkie kary zawarte w statucie,

3)             stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

4)             zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

7.             Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia.

8.             Przy doborze kary bierze się pod uwagę rangę czynu ucznia.

9.             O zastosowanej nagrodzie i karze zostają powiadomieni uczeń i rodzice.

10.         Uczeń i jego rodzice mają prawo w terminie 7 dni do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary.

11.         Dyrektor rozpatruje odwołanie po konsultacji z wychowawcą klasy, pedagogiem i innymi osobami (jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz powiadamia o podjętej decyzji.

 

§ 27

1.             W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się  egzamin gimnazjalny.

2.             Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń spełnił te wymagania.

3.             Egzamin gimnazjalny jest dla ucznia obowiązkowy.

4.             Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje :

1)             w części pierwszej - humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie,

2)             w części drugiej – matematyczno- przyrodniczej – wiadomości i umiejętność  z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów: biologii, geografii, fizyki  i chemii,

3)             w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

5.             Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

6.             Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.

7.             Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)             nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo

2)             przerwał zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.

8.             W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

9.             Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym                    w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

10.         Procedury warunki, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

§ 28

1.             Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.             Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum  w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3.             Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.             Udział i zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ocenę zachowania.

5.             Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

6.             W przypadku o którym mowa w ust. 5 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony/a”.

7.             Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela   i obejmuje: wybór tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

8.             Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza   te treści.

9.             Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: zadania opiekuna projektu, czas realizacji projektu edukacyjnego, termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,  sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

10.         Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja pracy szkoły

 

§ 29

1.                  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.                  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)             obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczenia  z zakresu kształcenia ogólnego,

2)             zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających wsparcia w rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i inne prowadzone                  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)             zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4)             zajęcia z religii, etyki,

5)             zajęcia z języka mniejszości narodowej – niemieckiego,

6)             zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego  i odpowiedzialnego rodzicielstwa i o wartościach rodziny,

7)             szkoła może prowadzić zajęcia inne niż wyżej wymienione.

3.      Zajęcia wymienione w ust. 2.2 oraz ust. 2.3 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

4.      Zajęcia wymienione w ust. 2 organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego      i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 30

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30-go maja każdego roku.

 

§ 31

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 32

Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację  obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 33

1.             Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.             Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa.

3.             Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone są w  oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

4.             W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego    w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej danego oddziału, dzieli go, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną                    w ust. 3.

5.             Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6.             Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona  nie więcej niż o 2 uczniów.

7.             Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5 i 6 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

8.             Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.  5 i 6  może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego

                     

§ 34

1.             Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny dla klas IV-VI oraz I-III gimnazjum.

2.             Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00, godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami trwają od 5 do 10, przerwa obiadowa – 20 minut.

3.             Tygodniowy rozkład klas I–III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

4.             Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy, oddział - zgodnie z przepisami prawa oraz w szczególnych przypadkach  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę - zostaje podzielony na grupy.

5.             Formami uzupełniającymi proces dydaktyczny są:

1)             lekcje terenowe,

2)             lekcje muzealne,

3)             wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne,

4)             udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych,

5)             zajęcia w „zielonej szkole”.

 

§ 35

Religia/etyka

1.             Lekcje religii i etyki będące przedmiotem nieobowiązkowym są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują, deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona.

2.             Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też  nie wybrać żadnego z nich.

3.             W przypadku gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do oceny całkowitej w górę.

4.             Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.

5.             Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.

6.             Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo wychowawczymi.

7.             Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

8.             Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie pełni jednak obowiązków wychowawcy klasy.

9.             Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce spotkania.

10.         Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami.

11.         Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.

12.         Ocena z religii/etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena.

13.         Ocena z religii i etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

14.         Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

15.         Ocena z religii/etyki wliczana jest do średniej ocen.

16.         Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

17.         Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem etyki sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 36

Świetlica szkolna

1.             W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, pełni ona funkcję wychowawczą, opiekuńczą  i dydaktyczną.

2.             Głównym zadaniem jest zapewnienie dzieciom opieki w czasie pozalekcyjnym, pomoc    w nauce, organizacji czasu wolnego, propagowanie postaw prozdrowotnych, tematyka zajęć dostosowana jest  do zainteresowań i potrzeb uczniów.

3.             Świetlica włącza się w realizację projektów propagujących zdrowe odżywianie.

4.             Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców.

5.             Świetlica szkolna dysponuje odpowiednim pomieszczeniem, sprzętem i pomocami dydaktycznymi.

6.             Uczestnicy zajęć świetlicowych korzystają ze wszystkich sprzętów za zgodą opiekuna.

7.             W świetlicy przebywają uczniowie tylko pod opieką opiekuna świetlicy lub innego nauczyciela.

8.             Pracownicy świetlicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

9.             Nauczyciele, wychowawcy świetlicy, sprawują opiekę nad dziećmi powierzonymi ich opiece w godzinach pracy świetlicy.

10.         Nauczyciele świetlicy stale współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.

11.         Dokumentację działalności świetlicy stanowią: dzienniki zajęć, plany pracy, karty zgłoszenia dziecka, prowadzenie dokumentacji finansowej.

12.         Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie wszystkich  klas.

13.         Uczniów obowiązuje nienaganne zachowanie wobec wychowawców i kolegów. Informacje o zachowaniu dzieci są na bieżąco udzielane rodzicom i wychowawcom poszczególnych klas.

14.         W ramach świetlicy prowadzone jest dożywianie w formie: herbaty i obiadów.

15.         Korzystanie z posiłków jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor szkoły   w porozumieniu z organem prowadzącym.

16.          Rodzic może ubiegać się o refundację obiadów w Ośrodku Pomocy Społecznej (na zasadach określonych przez tę instytucję).

 

§ 37

Biblioteka szkolna

1.             W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2.             Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)             zapewnia pomieszczenie i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

2)             zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami, wykwalifikowaną obsługę biblioteki,

3)             zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych biblioteki,

4)             zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu,

5)             kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki,

6)             zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika,

7)             zatwierdza godziny pracy biblioteki tak, by były dopasowane do zajęć szkolnych,

3.             Rada pedagogiczna:

1)             opiniuje projekt budżetu biblioteki, w ramach opiniowania planu finansowego szkoły,

2)             analizuje stan czytelnictwa,

3)             opiniuje regulamin biblioteki.

4.             Nauczyciele i wychowawcy:

1)             współpracują z biblioteką szkolną w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

2)             współdziałają z nauczycielem-bibliotekarzem w zakresie przestrzegania regulamin biblioteki.

5.             Podręczniki i materiały zakupione z budżetu państwa w ramach dotacji są własnością szkoły i udostępniane uczniom na zasadach wypożyczenia z biblioteki szkolnej.

6.             Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

7.             Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.

8.             Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:

1)     gromadzenie, opracowanie i informowanie o zbiorach,

2)     wypożyczanie poza bibliotekę,

3)     korzystanie ze środków multimedialnych,

4)     prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.

9.             Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia komputerowe, audiowizualne, które umożliwiają:

1)             bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów,

2)             zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

10.         Zbiory:

1)             biblioteka gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki,

2)             nauczyciel bibliotekarz gromadzi zbiory biblioteki, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej, możliwościami finansowymi.

11.         Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)             Prace organizacyjne:

a)   gromadzenie, ewidencja i selekcja zbiorów,

b)   opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie katalogowanie,

c)   konserwacja zbiorów,

d)   tworzenie i rozbudowywanie warsztatu informacyjnego.

2)             Udostępnianie zbiorów i źródeł informacji:

a)   od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku szkolnym,

b)   wypożyczenia na lekcje i zajęcia,

c)   wypożyczenia do domu,

d)   prowadzenie zapisu wypożyczeń, umożliwiającego kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów,

e)   prowadzenie statystyki wypożyczeń, służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej i struktury zainteresowań czytelniczych uczniów,

f)     przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa do wiadomości uczniów, wychowawców i rady pedagogicznej.

3)             Pracę pedagogiczną:

a)   udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie wszystkich czytelników o nowych nabytkach,

b)   rozmowy z czytelnikami o książkach, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania  i uczenia się,

c)   poradnictwo w wyborach czytelniczych, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

d)   kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, wyrabianie umiejętności posługiwania się aparatem naukowym książki,

e)   w zakresie dydaktyczno  – wychowawczym:

-        rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie kultury czytelniczej,

-        wdrażanie do poszanowania książki,

-        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

-        przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

f)     posługiwania się komputerową bazą danych o zbiorach bibliotecznych,

g)   w zakresie opiekuńczo – wychowawczym:

-     współdziałanie z nauczycielami,

-     wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

-     otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

-     pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

h)   korzystania z informatorów księgozbioru podręcznego,

i)     wykorzystania różnych dokumentów, na różnych nośnikach,

j)     udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów,

k)   udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno –wychowawczych,

l)     pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego,

m) współuczestniczenie w organizowaniu obchodów uroczystości szkolnych, rocznicowych, świąt państwowych i okolicznościowych,

n)   prowadzeniu zajęć w ramach edukacji czytelniczej.

4)             Planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialną; opracowanie  rocznych planów działalności sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej dla rady  pedagogicznej udział w kontroli księgozbioru odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentowanie pracy biblioteki, uzgadnianie stanu majątkowego  z księgowością.

12.         Czas pracy biblioteki:

1)             biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych  zgodnie      z organizacją roku szkolnego,

2)             godziny otwarcia biblioteki zapewniają możliwość korzystania z jej zasobów  w czasie zajęć lekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć.

 

§ 38

Pedagog szkolny

1.             Na stanowisku nauczyciela pedagoga szkolnego może być zatrudniona osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki.

2.             Nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor szkoły.

3.             Do zadań pedagoga należy:

1)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                                   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

2)             diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3)             udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4)             podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży,

5)             minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                         i pozaszkolnym uczniów,

6)             inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)             pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uczniów,

8)             wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4.             Pedagog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych przez szkołę, wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci  i młodzieży.

5.             Pedagog dokonuje okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole, zapoznaje  z nią radę pedagogiczną, wnioskuje do dyrektora o  pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów.

6.             Współuczestniczy w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, profilaktycznej, prozdrowotnej.

7.             Wspiera organizację czasu wolnego i form wypoczynku dzieci i młodzieży.

8.             Wspiera realizację zadań związanych z wyborem przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.

9.             Czuwa nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka

10.         Podejmowane przez pedagoga działania wobec uczniów mają charakter indywidualnych konsultacji i zajęć zespołowych.

11.         Działania pedagoga dotyczą w szczególności:

1)             diagnozy sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia,

2)             rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

3)             udzielania pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i sytuacji traumatycznych w życiu dziecka,

4)             udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

5)             udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami,

6)             podejmowanie działań o charakterze mediacyjnym,

7)             pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami,

8)             podejmowanie działań wobec uczniów przejawiających formy niedostosowania społecznego,

9)             wspieranie uczniów wybitnie zdolnych,

10)         prowadzenie rozmów o charakterze interwencyjnym, wyjaśniającym, ostrzegawczym, wspierającym i motywującym ucznia,

11)         organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom wymagającym tego rodzaju wsparcia. 

12.         Działania pedagoga wobec nauczycieli dotyczą:

1)             współpraca w zakresie zadań ogólnowychowawczych,

2)             pomoc w  analizie i ocenie sytuacji wychowawczej,

3)             udzielanie pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniach,

4)             udzielanie pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze  i przejawiającymi niedostosowanie społeczne,

5)             współpraca w prowadzeniu godzin wychowawczych, warsztatów,  organizacji wycieczek i wyjazdów edukacyjnych,

6)             zapraszania na zajęcia specjalistów i ekspertów,

7)             udostępnianie materiałów edukacyjnych.

13.         Działania pedagoga wobec rodziców mają charakter indywidualnych konsultacji oraz spotkań organizowanych w ramach wywiadówek, dotyczą one w szczególności:

1)             współpracy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

2)             pedagogizacji rodziców,

3)             przygotowania materiałów edukacyjnych,

4)             udzielania pomocy w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej (lub innych poradni specjalistycznych)

14.         Pedagog szkolny zapewnia, w tygodniowym rozkładzie zajęć, możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniom jak i ich rodzicom.

15.         Prowadzi dokumentację w formie dziennika pracy pedagoga szkolnego.

16.         Współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę.

 

§ 39

Logopeda

Do zadań logopedy szkole należy w szczególności:

1)             diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2)             prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

3)             wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów   w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a)                  

 

 

§ 40

Doradca zawodowy

1.             Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)             systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)             gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)             prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4)             koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez

5)             współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

6)             wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.             W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole  dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego  i realizującego zadania   z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

§ 41

Terapeuta pedagogiczny

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami   i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2)             prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3)             podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

4)             wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 42

Asystent

1.                  W przypadku, gdy w szkole są uczniowie objęci kształceniem specjalnym i posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub w przypadku klas I-III szkoły podstawowej asystenta lub pomoc nauczyciela.

2.                  W przypadku, gdy w szkole są uczniowie objęci kształceniem specjalnym i posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, lub specjalistów, lub w przypadku klas I-III szkoły podstawowej asystenta lub pomoc nauczyciela.

3.                  Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, wychowawcze, działania integracyjne oraz udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia.

4.                  Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.

Rozdział V

 

Organa szkoły i ich kompetencje

 

§ 44

Organami szkoły są:

1)             dyrektor szkoły,

2)             rada pedagogiczna,

3)             rada rodziców,

4)             samorząd uczniowski.

§ 45

Dyrektor szkoły

1.             Dyrektor szkoły:

1)             kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz,

2)             odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków oraz właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji jej zadań,

3)             sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

4)             kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

5)             realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców,

6)             przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)             sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  w obwodzie szkoły,

8)             wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

9)             organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,

10)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę szkoły,

11)         rozstrzyga spory zaistniałe na terenie szkoły. Wnoszone sprawy rozstrzyga  z zachowaniem prawa i dobra publicznego,

12)         wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych,

13)         współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji praktyk pedagogicznych,

14)         odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

15)         wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,

16)         występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

17)         dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w szkole program wychowania oraz programy nauczania ogólnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

18)         corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,

19)         podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

20)         planuje zakup do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz gospodaruje nimi,

21)         określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników   lub materiałów edukacyjnych,

22)         podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

23)         dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców                i rady wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

24)         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

25)         odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów,

26)         stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.             Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje   w sprawach:

1)             zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)             przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)             wymierzania kar porządkowych,

4)             występowania z wnioskami o nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Zawadzkiego oraz o odznaczenia państwowe dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

5)             odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczo -Pedagogicznej, a także   w uzasadnionych przypadkach – zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3.             Dyrektor w wykonywaniu swoich działań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami   i samorządem uczniowskim.

4.             Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

5.             O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6.             Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

7.             Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 43

Rada Pedagogiczna

1.             Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.             W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole tzn. wspólną radę pedagogiczna stanowią nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.

3.             W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.             Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5.             Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.             Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.             Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)             zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

2)             ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły,

3)             podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

a)   zgoda na egzaminy klasyfikacyjne,

b)   postanowienie o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

c)   zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

d)   promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4)             podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

5)             podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole,

6)             ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7)             ustalanie regulaminu swojej działalności,

8)             przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian,

9)             zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

10)         przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

8.             Rada pedagogiczna opiniuje:

1)             zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2)             materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku

3)             organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć edukacyjnych,

opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania,

4)             dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

5)             powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo  do konkursu nikt się nie zgłosił,

6)             delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

7)             przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

8)             powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

9)             odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

10)         wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

11)         projekt planu finansowego szkoły,

12)         wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

13)         propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

14)         program wychowawczy szkoły,

15)         program profilaktyki,

16)         wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

17)         określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju,

18)         średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,

19)         wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

20)         przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

21)         w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły,

22)         ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni w tygodniu,

23)         propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego,

24)         zezwolenie na indywidualny program nauki,

25)         zezwolenie na indywidualny tok nauki,

26)         wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

27)         wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołania,

28)         zgłoszenia kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,.

9.             Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10.         Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

11.         Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.         Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 44

Rada Rodziców

1.             Przedmiot i zakres działania Rady Rodziców:

1)             rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracujących   z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną szkoły,

2)             w posiedzeniach rady rodziców oraz jej organów bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej, przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły (jego pełnomocnika) oraz innych osób zaproszonych do współpracy, jest głosem doradczym,

3)             rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, zapadają one w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2.             Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.

3.             W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rady klasowej, wybrany w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

4.             Rada rodziców do udziału w swoich pracach (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) może zaprosić inne osoby.

5.             W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka ze składu rady rodziców przed upływem kadencji, zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera nowego swojego przedstawiciela, wybrany przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład rady rodziców.

6.              Rada rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:

1)             przewodniczącego

2)             trzyosobowe prezydium (zastępcę, sekretarza i skarbnika)

7.             W posiedzeniach prezydium bierze udział dyrektor szkoły.

8.             Przewodniczący rady rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium oraz prezentuje stanowisko rady rodziców, jak również reprezentuje radę rodziców w organach szkoły i we wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły.

9.             Fundusz rady rodziców:

1)             rada rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na opiekę nad młodzieżą szkolną, oraz dydaktyczną i wychowawczą działalność szkoły,

2)             składki są dobrowolne,

3)             fundusze rady rodziców pochodzą: ze składek rodziców, dotacji i darowizn,  z dochodów uzyskanych z działalności rady.

10.         Rada rodziców corocznie podaje propozycję wysokości stawki na rzecz rady rodziców.

11.         Gospodarka finansowa rady rodziców opiera się na zatwierdzonym przez radę rodziców planie finansowym.

12.         Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez prezydium rady rodziców.

13.         Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków rady rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez ministra finansów.

14.         O przeznaczeniu funduszy decyduje rada rodziców.

15.         Rada rodziców używa swojej pieczątki.

16.         Do kompetencji rady rodziców należy:

1)             uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu  wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

2)             uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska,

3)             opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania szkoły,

4)             opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5)             opiniowanie wprowadzenia zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania,

6)             jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów; programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu                     z radą pedagogiczną.

17.         Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

18.         Rada rodziców z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę,                                  w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęcia  z języka obcego nowożytnego, innego niż nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów).

19.         Celem działalności rady rodziców jest:

1)             zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia oraz pracy wychowawczej   i opiekuńczej w szkole,

2)             współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki oraz wynikającymi z niego zadaniami szkoły i rodziców,

3)             upowszechniania wśród rodziców uczniów przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

4)             pozyskiwanie rodziców uczniów do aktywnego udziału w realizacji programu kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy materialnej     i osobistej.

 

§ 45

Samorząd uczniowski

1.             Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego  w Żędowicach

2.             Reprezentantem i koordynatorem prac samorządu uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego.

3.             Uczniowie wybierają opiekuna samorządu uczniowskiego w tajnych wyborach.

4.             Rada samorządu uczniowskiego wybierana jest w wyborach pośrednich spośród reprezentantów wszystkich klas (po trzech kandydatów z każdej klasy).

5.             Kadencja rady samorządu trwa 1 rok szkolny.

6.             W skład rady samorządu  uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

7.             Plan pracy szkolnej rady uczniowskiej opracowany jest w oparciu o propozycje samorządów klasowych z uwzględnieniem planu pracy szkoły i kalendarza imprez. Jest to plan otwarty, wzbogacony w ciągu roku szkolnego o nowe zadania wynikające z potrzeb.

8.             Każdą klasę reprezentuje samorząd klasowy, w liczbie trzech osób wybierany jest przez ogólne zebranie uczniów danej klasy.

9.             W skład samorządu klasowego wchodzą: przewodniczący, skarbnik, sekretarz

10.         Kadencja samorządu klasowego trwa jeden rok.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Uczniowie

 

§ 46

Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:

1.             wiedzy o przysługujących mu prawach ,

2.             poszanowania jego godności,

3.             wolności myśli, sumienia i wyznania,

4.             wypowiadania poglądów i opinii z poszanowaniem godności i praw innych osób,

5.             przedstawienia stanowiska we własnej sprawie,

6.             tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

7.             przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły, przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców,

8.             ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej,

9.             uzyskania pomocy wychowawcy, pedagoga lub wybranego przez siebie nauczyciela  w rozwiązywaniu problemów o osobistych, rodzinnych, szkolnych, materialnych  i zdrowotnych itp.,

10.         różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole,

11.         warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

12.         właściwie zorganizowanego pomocy psychologiczno- pedagogicznej organizowanej  w szkole,

13.         opieki wychowawczej i higienicznych procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

14.         korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych,

15.         swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne, zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub niewpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu,

16.         indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i podczas sprawdzania wiadomości,

17.         zdobywania i poszerzania wiedzy z pomocą nauczyciela,

18.         rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,

19.         pomocy w przypadku niezrozumienia zagadnień związanych z lekcjami czy zadaniami domowymi,

20.         pomocy ze strony nauczyciela w wyrównywaniu zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością ucznia:

1)             rozłożenia materiału,

2)             uzgodnienia terminów zaliczenia,

3)             organizacji pomocy koleżeńskiej,

21.         sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnej z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,

22.         informacji o swojej ocenie, oceny cząstkowe zapisywane są w dzienniczku ucznia,

23.         informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganną oceną zachowania,

24.         informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego oraz zasadach poprawiania ocen,

25.         przywilejów i ulg w odpytywaniu,

26.         zwolnienia z zajęć szkolnych na pisemną, osobistą lub telefoniczną prośbę rodziców,

27.         wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

28.         wypoczynku w czasie przerw świątecznych, ferii, co oznacza, że nie powinien mieć zadawanych na ten okres prac pisemnych,

29.         przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,

30.         odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora,

31.         odwoływania się od kary.

 

§ 47

 Obowiązki Ucznia

Uczeń ma obowiązek:

1.             systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna informacja rodziców lub zaświadczenie lekarskie,

2.             przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkoły, zarządzeń dyrektora i nauczycieli,

3.             godnie zachowywać się w szkole i poza nią,

4.             dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować i współtworzyć jej tradycje,

5.             dbać o czystość mowy ojczystej,

6.             okazywać szacunek pracownikom szkoły,

7.             systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

8.             przychodzić na zajęcia lekcyjne w czystym jednolitym stroju uczniowskim (mundurek), podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy,

9.             uczyć się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

10.         terminowo wykonywać zadania domowe,

11.         posiadać i szanować podręczniki szkolne, zeszyty i niezbędne pomoce szkolne,

12.         posiadać i nosić dzienniczek ucznia z podpisami rodziców,

13.         być kulturalnym i koleżeńskim,

14.         nie stosować przemocy psychicznej ani fizycznej w stosunku do innych,

15.         dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

16.         dbać o higienę osobistą, schludny i czysty wygląd,

17.         informować pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia,

18.         przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

19.         sumiennie wykonywać przyjęte lub przydzielone zadania,

20.         szanować mienie szkoły,

21.         posiadać legitymację szkolną i okazywać ją osobom do tego upoważnionym, chronić przed zniszczeniem.

Zabrania się:

22.         noszenia ubiorów i symboli satanistycznych i anarchistycznych oraz typowych dla sekt  i subkultur,

23.         farbowania włosów i stosowania makijażu,

24.         korzystania w szkole z telefonów komórkowych i nośników elektronicznych,

25.         zabrania się nagrywania, filmowania, fotografowania, publikowania bez zgody osób zainteresowanych i dyrektora szkoły,

26.         używania wulgarnego słownictwa,

27.         przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych – zagrażających zdrowiu i życiu, a także drogich i wartościowych.

 

§ 48

Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych

1.             Każda klasa opiekuje się jedną z salą lekcyjną.

2.             Klasa opiekująca się salą ma obowiązek: dbania o porządek, wystrój i sprzęt znajdujący się w klasie, zgłaszania wychowawcy o zaistniałych szkodach wymagających fachowej naprawy.

3.             Uczeń ma obowiązek w miarę możliwości usunąć szkodę, w przypadku celowego zniszczenia sprzętu rodzice ponoszą koszty naprawy.

4.             Jeżeli klasa odbywa zajęcia w innej sali niż ta, którą się opiekuje zobowiązana jest również do przestrzegania porządku, a także ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia.

5.             Za przygotowanie sali do lekcji odpowiadają dyżurni.

6.             Uczniowie w czasie przerwy przebywają na korytarzu lub na placu szkolnym.

 

§ 49

Realizacja obowiązku szkolnego

1.             O przyjęciu do wszystkich klas decyduje dyrektor szkoły.

2.                  Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.

3.                  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do szkoły podstawowej  i gimnazjum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4.                  Rodzice uczniów zapisują dzieci do szkoły na rok przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego.

5.                  Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły może:

1)             odroczyć obowiązek szkolny,

2)             zezwolić na przyspieszenie spełniania obowiązku szkolnego.

6.             Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.

7.             Dyrektor szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

8.             Liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacji szkoły na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez organ prowadzący.

9.             Dyrektor może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia z nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania.

10.         Wychowawcy klas przekazują dyrektorowi szkoły wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu.

11.         Do rodziców tych uczniów dyrektor szkoły może skierować wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego.

12.         Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, dyrektor szkoły kieruje sprawę do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego.

13.         Informacje o realizowaniu obowiązku szkolnego i podjętych przez szkołę działaniach dyrektor szkoły kieruje także do organu prowadzącego placówkę.

 

§ 50

Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej

1.             Do szkoły  przyjmowane są dzieci:

1)             które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 7 lat. Dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 9 lat.”

2)             w wieku 6 lat, na wniosek rodzica pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii PPP o możliwości wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nie korzystania przez dziecko  z przygotowania przedszkolnego

3)             z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

4)             na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.             Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)             złożenie zgłoszenia/wniosku w sekretariacie szkoły,

2)             postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,

3)             poinformowanie rodziców o wynikach rekrutacji;  nie później niż 5 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji;

4)             postępowanie odwoławcze,

5)             postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

3.             W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel.

4.             Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest:

1)             w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgłoszenia dziecka do szkoły,

2)             w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, złożenie przez rodziców odpowiedniego wniosku. 

5.             Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły www.zedowice.zawadzkie.pl

6.             Zgłoszenia dziecka do szkoły lub złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać  w terminie od 1 marca do 15 kwietnia.  

7.             Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.             Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

9.             W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje, co do kolejności przyjęcia.

10.         Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły podstawowej nastąpi do dnia 30 czerwca każdego roku.

11.         Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem    27 sierpnia w danym roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

12.         Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych upływa w dniu   29 sierpnia w danym roku.

13.         W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej   z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  do szkoły.

14.         Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  z wnioskiem o uzasadnienie.

15.         Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść  do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna

16.         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

17.         Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

§ 51

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum

1.             Do klasy pierwszej gimnazjum w danym roku szkolnym przyjmuje się:

1)             z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie, w tym absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach,

2)             na wniosek rodziców absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.      Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)             zarejestrowanie kandydata bezpośrednio w szkole,

2)             postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,

3)             podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu  w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

4)             postępowanie odwoławcze,

5)             postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

3.             W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel.

4.             Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest:

1)             w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgłoszenia dziecka do szkoły,

2)             w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, złożenie przez rodziców odpowiedniego wniosku. 

5.             Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły www.zedowice.zawadzkie.pl

6.        Wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

7.        Do wniosku załącza się:

1)             świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2)             zaświadczenie ze sprawdzianu kończącego szóstą klasę szkoły podstawowej,

3)             dwa zdjęcia legitymacyjne.

8.             Dokumenty, o których mowa w ust. 7.1 oraz 7.2 składa się w oryginale albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

9.             Zgłoszenia dziecka do szkoły lub złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać w terminie od 1 marca do 15 kwietnia.

10.         Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11.         Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

12.         W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

13.         Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do gimnazjum nastąpi do dnia 7 lipca każdego roku.

14.         Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 27 sierpnia w danym roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

15.         Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych upływa w dniu 29 sierpnia w danym roku.

16.         W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej  z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata   do szkoły.

17.         Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia   z wnioskiem o uzasadnienie.

18.         Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść   do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

19.         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

20.         Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Pracownicy szkoły

 

§ 52

1.             Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy – dyrektora szkoły.

2.             Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  z późniejszymi zmianami – Karta Nauczyciela.

3.             Szczegółowe przepisy zawiera Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  z późniejszymi zmianami.

 

§ 53

1.             Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się podstawowymi przepisami z zakresu BHP oraz ich systematyczne przestrzeganie.

2.             Nauczyciele i inni pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub pozostających poza szkołą pod opieką personelu szkoły.

3.             Przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny ustalane są przy współudziale rady pedagogicznej.

 

§ 54

Jeśli szkoła, liczy więcej niż 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

§ 55

1.             Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może powołać zespół wychowawczy jako organ doradczy.

2.             W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1)             pedagog szkolny,

2)             przedstawiciele rady pedagogicznej wybrani przez ogół nauczycieli,

3)             opiekun Samorządu Szkolnego,

3.             W spotkaniach zespołu wychowawczego mogą brać udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 56

Nauczyciele

1.             Nauczyciel zobowiązany jest:

1)             rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

2)             wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

3)             dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego,

4)             kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5)             dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                    i światopoglądów.

2.                  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.                  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.

4.                  Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.

5.                  Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)             prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów,

2)             prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)             dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

4)             wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)             bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,

6)             odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, pełnionych dyżurów, zajęć pozalekcyjnych, wyjść pozaszkolnych, wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)             udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

8)             doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomy swej wiedzy,

9)             przestrzegania zasad etyki zawodowej,

10)         wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem sprawdzianu w klasach szóstych oraz egzaminów gimnazjalnych.

6.                  Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb.

7.                  Do realizacji dodatkowych szczególnych zadań szkoły, nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie mogą pełnić funkcję edukatorów, moderatorów lub liderów.

8.                  Za zgodą dyrektora, uczelnie wyższe kształcące nauczycieli, mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy uczelni.

9.                  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać  40 godzin na tydzień.

10.              W ramach czasu pracy, o którym mowa  ust 9, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)             zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela,

2)             inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,       

3)             zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem   i doskonaleniem zawodowym.

11.         Nauczyciel może być zwolniony z obowiązku pełnienia dyżuru w przypadku:

1)             zatrudnienia w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,

2)             udokumentowanych problemów zdrowotnych,

3)             kształcenia się.

12.         Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów znajdują  się w Regulaminie dyżurów nauczycieli.

                                                                                                                        

§ 57

Nauczyciel wychowawca

1.             Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą.

2.             Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.             Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.             Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności:

1)             tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)             inspirowanie działań mających doprowadzić do zintegrowania i aktywnego działania zespołu klasowego,

3)              podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.             Wychowawca w celu realizacji działań, o których mowa w ust. 4:

1)             otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2)             planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)   różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)   ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)             współdziała z nauczycielami w klasowym zespole nauczycielskim, uzgadniając  z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

4)             utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)   poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,

c)   włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5)             współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6)             organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN wraz z późniejszymi zmianami    w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7)             wychowawca organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż co dwa miesiące, konsultacje indywidualne z nauczycielami i pedagogiem w ramach dni otwartych szkoły oraz w miarę potrzeb, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów.

8)             wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.             Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych   i naukowych.

7.             Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy określa dyrektor szkoły.

8.             W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy.

9.             Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

1)             wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

2)             zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

10.         Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

11.         Nauczyciel może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zwolnienie   z wychowawstwa w szczególnych przypadkach :

1)             udokumentowane problemy zdrowotne,

2)             uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym,

3)             wykonywanie ważnych zadań społecznych,

4)             przydzielone inne ważne dla szkoły prace.

12.         Odmówienie przyjęcia opieki nad wskazanym oddziałem, bez podania uzasadnionej przyczyny jest traktowane jako odmowa wykonania podstawowych obowiązków nauczyciela.

 

§ 58

Administracja i obsługa, pracownicy nie będący nauczycielami

1.             Grupę tę stanowią pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu Pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy.

2.             Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo:

1)             znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez dyrektora szkoły,

2)             zgłaszać do dyrektora wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy,

3)             za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę dyrektora szkoły.

3.             Obowiązkiem pracownika jest:

1)             troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

2)             rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku,

3)             natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości,

4)             poszanowanie mienia szkolnego,

5)             za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną,

6)             przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

7)             przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Rodzice

 

§ 59

1.             Rodzice są zobowiązani do:

1)             dopełnienia formalności związanych z realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego,

2)             zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – przez niespełnienie tego obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć,

3)             zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

4)             informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego, poza obwodem szkoły,

5)             w sytuacji  braku możliwości realizacji obowiązku szkolnego w wyznaczonym obwodzie -zapewnienia warunków do realizacji  obowiązku  szkolnego poza szkołą.

2.             Rodzice mają prawo do:

1)             znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w klasie i szkole,

2)             znajomości przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnego Oceniania,

3)             uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

4)             wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii  na temat szkoły.

3.             Rodzice zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności dziecka:

1)             pisemnie następnego dnia po okresie nieobecności, najpóźniej do najbliższej godziny wychowawczej,

2)             jeżeli nieobecność ucznia trwała dłużej niż 14 dni wskazane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.

4.             Usprawiedliwienie nieobecności:

1)             ma formę pisemną,

2)             zawiera datę lub przedział czasowy nieobecności i czytelny podpis rodzica,

3)             rodzic przekazuje wychowawcy klasy osobiście lub poprzez ucznia,

4)             wychowawca klasy potwierdza odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym.

5.             Rodzic ma prawo zwolnić ucznia z zajęć.

6.             Zwolnienie przedstawia osobiście lub poprzez ucznia wychowawcy, a w sytuacji nieobecności wychowawcy, innemu nauczycielowi.

7.             Nauczyciel zwalniający ucznia zobowiązany jest do przekazania informacji wychowawcy klasy.

8.             Rodzice zobowiązani są do przekazania nauczycielowi wychowania fizycznego pisemnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania określonego typu ćwiczeń, jeżeli takie występują.

9.             Szkoła oczekuje od rodziców współpracy w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w odniesieniu do własnych dzieci i uczniów całej szkoły oraz wspierania szkoły w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych, kontaktowania się z wychowawcą klasy w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących zachowania, frekwencji i postępów  w nauce swojego dziecka, w ramach spotkań z nauczycielami.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 60

Dyrektor szkoły jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowo – rzeczowym

 

§ 61

Zawierane umowy powinny posiadać podpis głównego księgowego .

 

§ 62

Pod względem finansowym do dyrektora szkoły należy:

1)             terminowe sporządzanie planów finansowo – rzeczowych,

2)             wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów,

3)             przestrzeganie dyscypliny w finansach publicznych.

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................