PROCEDURA 

ZWALNIANIA  UCZNIÓW

Z  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH

W

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ŻĘDOWICACH 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.      §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów       i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843),

2.      Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach.

 

 

I.              OSOBY  UPRAWNIONE  DO ZWOLNIENIA  UCZNIA  Z  ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

 

1.               Wychowawca.

2.               Nauczyciel przedmiotu prowadzący zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe.

3.               Dyrektor Szkoły.

 

II.           ZWALNIANIE  UCZNIÓW  Z  ZAJĘĆ   WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO, ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, INFORMATYKI LUB TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ:

 

Procedura postępowania:

1.               W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; może być zwolniony na czas określony z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

2.             W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach rodzice poprzez dokonanie umotywowanego wpisu w pisemnym zwolnieniu ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w półroczu.

3.             Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest do zrobienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i przekazania jej nauczycielowi przedmiotowemu, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

2.               Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z wnioskiem do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z konkretnych zajęć na podstawie tego zaświadczeń.

3.               Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu                                        o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

4.               Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, w miejscu odbywania się lekcji.

5.               Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej umieszczonych w planie lekcji na pierwszej i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice złożą Dyrektorowi Szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie.

6.               Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione.

7.               Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu od lekarza, jednak nie później niż:

1)          w przypadku zwolnienia dotyczącego I okresu – do 21 września danego roku szkolnego,

2)          w przypadku zwolnienia dotyczącego II okresu – do końca pierwszego tygodnia II półrocza.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają dokument poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

8.                Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z zajęć z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9.                Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia  w sekretariacie.

10.             Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu zwolnienia lekarskiego. Rodzice odbierają decyzję Dyrektora w sekretariacie szkoły, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem.

11.            O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

12.            Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

13.            Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

14.            Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

15.            Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel przedmiotowy na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

III.        ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA NA PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH:

 

1.             Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w zeszycie korespondencji (dzienniczku ucznia), która musi zawierać rzeczowe uzasadnienie                       z formułą: Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia. Zwolnienia na luźnych kartkach nie będą respektowane.

2.             Rodzice mogą osobiście zwolnić dziecko u wychowawcy/ nauczyciela.

3.             Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie, pod warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły i potwierdzi zwolnienie podpisem w zeszycie korespondencji (dzienniczku ucznia).

4.             Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli:

1)          uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis,

2)          jeżeli w tym dniu zaplanowane są prace pisemne.

5.             W  dniu  zapowiedzianych  prac  pisemnych  uczeń  może  być  zwolniony  jedynie  z ważnych powodów (stan zdrowia, wizyta u lekarza, ważne sprawy rodzinne lub urzędowe).

6.             Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny ucznia może zwolnić ten nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń się zwalnia lub u Dyrektora.

7.             W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach.

8.              Wszystkie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.

9.              Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia ucznia.

 

IV.        ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW  ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA.

 

1.             Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z organizacji pracy szkoły, np.: udział                                              w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

2.             Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia i biorący za niego odpowiedzialność po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami, który w danym dniu prowadzi zajęcia lekcyjne.

3.             Uczeń zwalniany z zajęć, biorący udział w konkursach lub w zawodach sportowych poza szkołą musi posiadać pisemną zgodę rodzica na wyjazd.

4.             W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, nauczyciel wpisuje   w dzienniku lekcyjnym " zw".           

5.             Wychowawca przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na lekcji.

 

V.           ZASADY   ZWALNIANIA   UCZNIA   NA  PROŚBĘ   UCZNIA  Z  POWODU  ZŁEGO  SAMOPOCZUCIA:

 

1.             Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana  i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.

2.             Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:

a)      zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej,

b)      powiadomieniu Dyrektora Szkoły o zdarzeniu,

c)      powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań,

d)     osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły, po odpowiednim przygotowaniu podejmuje decyzję dotyczącą odesłania ucznia na lekcję albo pozostawia go w gabinecie do przyjścia rodzica lub osoby upoważnionej na piśmie,

e)      w nagłych przypadkach wzywa karetkę pogotowia i rodziców z jednoczesnym powiadomieniem Dyrekcji Szkoły,

f)       w sytuacji nieobecności osoby kompetentnej do udzielenia pierwszej pomocy,  decyzje podejmuje nauczyciel/ wychowawca.

3.             Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna upoważniona przez niego osoba.

4.             Nieobecność ucznia spowodowana zwolnieniem z powodu złego samopoczucia traktowana jest jako nieobecność usprawiedliwiona.

 

VI.        USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE PRZEZ WYCHOWAWCĘ:

 

1.             Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole w  terminie do 7 dni od dnia zaistniałej nieobecności na podstawie:

a)      pisemnego wyjaśnienia przyczyn nieobecności przez rodziców,

b)      zwolnienia lekarskiego.

2.             W przypadku długotrwałej choroby ucznia, rodzic powinien skontaktować się   z wychowawcą i poinformować o przewidywanym czasie nieobecności ucznia w szkole.

3.             Usprawiedliwienie dostarczone po upływie 7 dni od daty udokumentowanej  w dzienniku lekcyjnym nieobecności nie  będzie uwzględnione,  a godziny będą odnotowane jako nieusprawiedliwione.

4.             Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu   odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach.